گزارش مفصل جلسات گروهی :پایان نامه رایگان روانشناسی,بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

گزارش مفصل جلسات گروهی

جلسه اول:

در جلسه اول هدف از تشکیل گروه که همان آموزش رویکرد تحلیل رفتار متقابل برای بالا بردن سازگاری دانش‌آموزان بود توضیح دادم و در رابطه با اینکه رویکرد TA یک رویکرد ارتباطی است و دانش‌آموزان با آموزش برقراری ارتباط سالم با دیگران و خودشان می‌توانند سازگاری را که شامل سازگاری در کل و سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی را بالا ببرند و قوانین اساسی گروه در قالب یک سفر به دانش‌آموزان توضیح داده شد که مشاوره گروهی مثل یک سفر هست که شروعی دارد و سرانجام نیز به پایان می‌رسد. در ابتدا هیچ کدام همدیگر را نمی‌شناسند هرچه می‌گذرد بیشتر همدیگر را می‌شناسند.

در هر گروه آدم‌های مختلفی حضور دارند بعضی‌ها مشارکت می‌کنند، بعضی‌ها مشارکت نمی‌کنند و … جلسات به هم پیوسته هستند جلسه آخر ماحصل جلسات قبلی است. خیلی مهم است که سر ساعت باشند و به تعهدات عمل کنند.

من به عنوان رهبر گروه خودم را معرفی کردم و از اعضاء گروه خواستم که خود را معرفی کنند و اطلاعات شخصی که دوست دارند در مورد خود به دیگران بگویند با این پیش‌فرض که هرکس خودش را معرفی کرد نفر قبلی خود را نیز معرفی کند. در خاتمه جلسه اول هم متعهد به رعایت تعهدات گروهی شدند.

 

جلسه دوم:

در این جلسه نظریه تحلیل رفتار متقابل به طور کلی معرفی شد. بنیان‌گذار آن اریک‌برن معرفی گردید و اینکه چگونه این نظریه توسط برن بوجود آمد توضیح داده شد.

اساس این روانشناسی اینکه شخصیت همه انسان‌ها از سه بخش تشکیل شده معرفی شد.

سه بخش نظریه من والد و من بالغ و من کودکی معرفی شد.

 

 

 

 

کاربرد آن در زندگی فردی برای غلبه بر اضطراب افسردگی و روابط بین فردی، ایجاد رابطه با همسر یا دیگران و بین سازمانی، شرکت‌ها، وزارت خانه و ادارات مشخص شد.

 

جلسه سوم:

در این جلسه ابعاد مختلف شخصیتی یا همان «حالت‌های من» از نظر اریک‌برن معرفی شد و «من والدینی» که عبارتست از رفتارها، افکار و احساسهایی که از والدین و یا جانشینان آنها فرا گرفته شده‌اند، توضیح داده شد و برای فهم عملی آن چند تکلیف متناسب با آن به اعضاء ارائه شد. از آنها خواسته شد تا یک رشته از احساس، افکار و رفتارهای مربوط به هم خود را در زمان‌هایی که در حالت نفسانی «والد» خود بوده‌اند را یادداشت کنند با طرح این سؤال که «من چه سخنانی از مادر یا پدرم در درون خود می‌شنوم؟» و در کلاس بیان کنند و در منزل نیز تکلیف بنویسند، بعد دو کارکرد والد حمایتگر و والد کنترلگر معرفی شدند و جنبه‌های مثبت و منفی آنها نیز توضیح داده شدند تا چند تا از رفتارها و احساسات و افکار مثبت و منفی که در آنها والدانه رفتار کردند را بنویسند و در کلاس به گروه‌های چند نفری تقسیم شوند و آن را تمرین کنند و برای جلسه بعد تکالیفی را انجام دهند.

 

                                                       کارکرد والد  

 

جلسه چهارم:

در این جلسه تکالیف جلسه قبل تمرین شد. و «من کودکی» که عبارتست از رفتارها، افکار و احساسهایی که از دوران کودکی باز نواخته می‌شوند توضیح داده شد. برای فهم عملی آن چند تکلیف متناسب با آن به اعضاء ارائه گردید و از آنها خواسته شد که با این سؤال که «من در اندیشه‌هایم با خود چه می‌گفتم؟» حالات نفسانی کودک خود را یادداشت کنند و در کلاس بصورت گروهی چند نفری تمرین کنند و چند تا تمرین هم در منزل انجام دهند. بعد دو کارکرد کودک مطیع و کودک تطابق یافته معرفی شدند و جنبه‌های مثبت و منفی آنها نیز توضیح داده شدند و چند تا تمرین در این رابطه نیز بصورت گروهی در کلاس انجام شد و تعدادی نیز تکلیف برای جلسه بعد انجام دهند.

 

کارکرد کودک

 

جلسه پنجم:

در این جلسه نیز تکالیف جلسه قبل بصورت گروهی تمرین شد و «من بالغ» که عبارت است از: «رفتارها و احساس‌هایی که واکنش‌های مستقیم به وضعیت‌های این زمانی این مکانی است» می‌باشد. کاملاً توضیح داده شد و برای فهم عملی بیشتر از آنها خواسته شد با این سؤال که «آیا رفتار، فکر یا احساس من در رابطه با آنچه که در آن لحظه خاص در اطراف من می‌گذرد به عنوان یک فرد بالغ بزرگسال روش مناسبی است؟» حالات نفسانی بالغ خود را یادداشت کنند و در کلاس بصورت گروه‌های چند نفری تمرین کنند و چند تا تکلیف نیز در منزل انجام دهند و همچنین اینکه از کجا بفهمیم که یک فرد بالغ کودک یا والد است؟

سه فاکتور نام برده شد و توضیح داده شد که عبارتند از: ۱- زبان بدن و صورت ۲- کلمات ۳- لحن صحبت کردن. در این مورد نیز تکلیف داده شد، اینکه افراد در حالت‌های مختلف من از چه کلمات و لحن و حالت‌های بدن و صورت استفاده کرده‌اند را بنویسند.

 

جلسه ششم:

آلودگی‌ها
طرد

در این جلسه تکلیف جلسه قبل ارائه گردید و کاملاً با دانش‌آموزان تمرین شد. همچنین حالت آسیب‌زای آلودگی که عبارتست از اینکه یک حالت نفسانی وارد محدوده حالت نفسانی دیگر می‌شود و در سه حالت آلودگی بالغ به والد، حالت آلودگی بالغ به کودک و آلودگی دوطرفه اتفاق می‌افتد. توضیح داده شد و بعد حالت آسیب‌زای طرد که عبارتست از نادیده گرفتن یک حالت من که می‌تواند هر کدام از حالت‌های بالغ، کودک و والد باشد توضیح داده شد و از آنها خواسته شد برای جلسه بعد حالت‌های آسیب‌زای خود را یادداشت کنند تا در کلاس تمرین کنیم.

 

طرد بالغ

 

 

 

 

 

 

جلسه هفتم:

در این جلسه موقعیت‌های اساسی در زندگی از نظر اریک‌برن برای اعضاء توضیح داده شده‌اند که عبارتند از: ۱- من بد هستم – تو خوب هستی. ۲- من خوب هستم – تو بد هستی و ۳- من بد هستم – تو بد هستی. ۴- من خوب هستم – تو خوب هستی.

و هر کدام از دانش‌آموزان با گفتن داستان زندگی خود و بیان گذشته خود طرح زندگیش مشخص شد و در نهایت به آنها توضیح داده شد که چگونه تبدیل به انسان‌هایی شوند که در وضعیت من خوبم و تو خوبی قرار گیرند.

 

جلسه هشتم:

در این جلسه توضیح داده شد که یک محرک و در مقابل آن یک پاسخ در یک کانال ارتباطی قرار می‌گیرند.

به مجموعه یک یا چند واحد ارتباطی، رابطه می‌گویند.

 

 

بعد توضیح داده شد که روابط به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱- روابط موازی یا مکمل

۲- روابط متقاطع

۳- روابط پنهان که مخرب‌ترین نوع روابط است که در این جلسات از توضیح آن بدلیل گستردگی و پیچیدگی آن صرف‌ نظر کردیم.

 

 

توضیح دادیم که روابط متقابل مکمل پنج نوع هستند که عبارتست از تبادل اطلاعات بصورت این زمانی و این مکانی و کلمات ما بالغانه هستند و لحن صدای ما و حالات بدنی ما حالت نفسانی بالغ را تأیید می‌کنند و تک‌تک آنها توضیح و تمرین مربوط به آنها بصورت گروهی تمرین شد و تکالیف متناسب با آن برای جلسه آینده به آنها ارائه شد.

محرک
پاسخ

روابط متقابل عبارتند از:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه نهم:

در این جلسه رابطه متقاطع در نظریه اریک‌برن توضیح داده شد. در این جلسه روابط متقاطع که عبارتست از رابطه‌ای که در آن بردارهای رابطه متقابل با یکدیگر موازی نباشند و یا اینکه از حالت نفسانی مورد خطاب پاسخ داده نشود. توضیح داده شد و شش رابطه متقاطع نام برده و توضیح داده شد که عبارت بودند از:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمرین‌های متناسب با آنها در جلسه به صورت گروه‌های چند نفری انجام شد و برای فهم عملی بیشتر تکالیفی نیز برای منزل ارائه گردید.

 

 

جلسه دهم:

در این جلسه روابط سالم انسانی که مجری‌گری آن بدست بالغ می‌باشد و بالغ تشخیص می‌دهد که در شرایط والد و کودک چه برخوردی بکند توضیح داده شد. اینکه آنها سعی کنند تا کودک خود را مورد نوازش قرار دهند، نیازهایش را برآورده سازند و آن را حمایت کنند. در مقابل والد در قدم اول ۱- بی‌خود حساس نباشند. ۲- والد را مسدود کنند. ۳- والد دیگران را تحریک نکنند. ۴- گاهی اوقات موافقت کنند (مثلاً حق با شماست). ۵- سکوت کنند. ۶- بحث را عوض کنند. ۷- همدلی کنند و کودکش را نوازش کنند.

و در خاتمه نیز افراد گروه به همدیگر بازخورد دادند و بعد از استراحت کوتاهی و پذیرایی پس‌آزمون اجرا شد و هدیه‌هایی را به عنوان یادبود به افراد تقدیم شد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان شششششششش۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *