پیشنهادات و منابع:دانلود پایان نامه روانشناسی:تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی کوثر

دانلود پایان نامه

 ۵-۴-پیشنهادهای کاربردی:

     در راستای گام نهادن به سوی پژوهش های گسترده در بخش بهداشت ودرمان بویژه موضوع کیفیت خدمات با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادات زیر به پژوهشگران محترم برای پژوهشهای بعدی ارائه میشود.

     از آن جایی که شرایط تاریخی فرهنگی واجتماعی واپیدمیولوژیک هر جامعه با جوامع دیگر متفاوت است پیشنهاد میگرددپژوهشهای دیگری برای شناسایی سایر ابعاد کیفیت در ارزیابی کیفیت خدمات در جامعه ایران نو انجام گیرد.

۵-۵-پیشنهاد برای پژوهشهای بعدی:

-بررسی واندازه گیری سایر شکلهای  مدل شکاف های کیفیت خدمات در بیمارستان کوثر و سایر بیمارستانها

-توسعه این الگوی serv qual برای ارزیابی کیفیت خدمات مراکز بهداشتی ودرمانی کشور

-مطالعه تطبیقی جهت شناسایی عوامل موثر بر توسعه کیفی خدمات درمانی در سایر کشورها والگوسازی برای مراکز درمانی کشور ایران

-انجام پژوهشهایی برای تدوین چارچوبی اجرایی جهت اجرای مدل توسعه یافته شکافهای کیفیت خدمات در سطح کشور واستفاده از این مدل وسایر مدلهای ارتقای کیفیت وتعالی سازمان برای ارزیابی کیفیت خدمات مراکز بهداشتی ودرمانی کشور

-به منظور ارتقای برنامه های کیفیت خدمات ورضایت بیماران پیشنهاد میشود که مدیران بیمارستانها برنامه های بلند مدت وکوتاه مدت تدوین کنند.

 منابع فارسی:

۱.آصف زاده، سعید.ده گام پژوهش در سیستم های بهداشتی ودرمانی.انتشارات معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت ،۱۳۸۱ چاپ ۴.

۲. بازدار اردبیلی،پریسا.رضایی ارجرودی ،عبدالرضا.بررسی مدیریت کیفیت در سیستم راه آهن کشور(مدل کیفیت servqual)،پژوهشکده حمل ونقل.

۳. بت جان.روشهای تحقیق در علوم تربیتی وفناوری،ترجمه حسن پاشاشریفی ونرگس طالقانی.انتشارات رشد،تهران ۱۳۶۹. ۲۱.

۴. حکیمی،رضا.صمدزاده،غلامرضا.بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در کتابخانه دانشگاه سیستان وبلوچستان.نشریه کتابداری واطلاع رسانی.شماره اول،جلد ۸.بهار ۱۳۸۴،ص ۳۷-۴۶.

۵.لامعی،ابوالفتح.مبانی مدیریت کیفیت فراگیر.کمیته کشوری ارتقای کیفیت،وزارت بهداشت ودرمان واموزش پزشکی.چاپ دوم.تهران آذر ۱۳۷۸.

۶.معین،محمد.فرهنگ فارسی.انتشارات امیرکبیر چاپ نهم ۱۳۷۵.

منابع لاتین:

۷.ASUB.meteng.p.matcherly

۸.Arawati.A,sounita Barker ,jayk . An exploratory study of service quality in the malay sian public. Service sector .international journal

of quality and reliabity management ,volume:24,issue:2,2007.pp.111-124

۹.Carana.Y,Corbett.M.Developing zones of tolerance for managing passenger rail.service quality.international journalof quality &reliabity management,vol.24.no.2006.pp.7-31

۱۰.Cronin ,jj &taylor, S.A measuring service quality:Areexamination and extension .journal of marketing,2004,vol 12,no.8,pp.32-45

۱۱.Customer service in business-to-business markets :an deagenda for research.A.parasuraman journal of business and industrial marketing volume:13 issue:4/5,1991.pp.141-164

۱۲.Dotehix,E,Oakland .T.TQM.practices in services organizations:an exploratory study into the implementation ,outcome & effectiveness managing service quality.volume:14 issue :5,2004.pp.176-189

۱۳.Francis ,B.servqual:review ,critique ,researchagenda.Earopean journal of marketing,vol.5,no4 ,1998.pp.187-198

۱۴.Johnson krister.p.Philip.B.Crosbys mack on quality

۱۵.Jun,M.robin,P.George,A.exploring service quality in the health and fitness industry.managing service quality,volume:1,2007pp.148-157

۱۶.Levit.T.Marketing intangible products and products intangibly business review,vol.5,no.4,2006.pp.104-165

۱۷.Marketing .byu.edu/download/measurement-analysis/servqual 20% question naïve.doc.

۱۸.Mostafa,m.mohammad.an empivical study of patients expectations and satisfactions ineyptian hospitals.international journal of health care quality assurances.vol.18 no.7,2005,pp,516-532

۱۹.Newman.R.sarvey of service quality with use of servqual model,journal of business and industrial marketing,volume 8,issue:6,1998.pp.148-171.

۲۰.Parasuraman,A.2eithamal,v.Aconceptal model of service quality.

۲۱.Raduan R, jegak.u,mohani .A.hospital service quality:managerial challenge .international journal of health care quality assurance.volume:17.issue:3,2004.pp.154-172.pp.148-167.

۲۲.Robinson ,W. measuring service quality: current thinking &fater.

۲۳.Zeithmal ,V.A, parasuraman , A, and Berry ,l .Delivering quality.

منبع الکترونیکی:

.comفن کیفیت خدماتwww./ web1:http

چکیده

زمینه:

با توجه به افزایش نقش سازمانهای خدماتی در عرصه های مختلف اقتصادی واهمیت موضوع کیفیت در عرصه های رقابتی موضوع کیفیت خدمات به عنوان یکی از اهرم های استراتژیک ومحورهای کلیدی در صحنه رقابت شناخته شده است واخیرا در بسیاری از تحقیقات مورد توجه مدیران وصاحبنظران قرار گرفته است. امروزه هر سازمانی چه دولتی وچه خصوصی بدون توجه به بهبود کیفیت خدمات خود نمی تواند در کسب و کار خود موفق باشد ودر واقع محکوم به نابودی می باشد.

هدف:

هدف از این تحقیق سنجش کیفیت خدمات با بکارگیری مدل شکاف کیفیت خدمات servqual در بیمارستان آموزشی درمانی کوثر قزوین بوده است.

روش:

این مطالعه از نوع توصیفی و کاربردی بوده است. پرسشنامه استاندارد serv qual به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد.جامعه پژوهش بیماران بستری در بیمارستان کوثر در نظر گرفته شدند که حداقل ۲۴ساعت از زمان بستری آنها گذشته بود وبا استفاده از محاسبات آماری ۸۰ نفر از افراد جامعه پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شدند.تجزیه وتحلیل نیز با استفاده از نرم افزار spssانجام شد.

 

نتایج:

طبق نتایج حاصل شده سطح سواد ، سن ، محل سکونت ،نوع بیمه ،وضعیت مراجعه وبخش بستری

ارتباط معناداری با serv qual (ادراک- انتظار) نداشته اند.تنها از نظر سطح تحصیلات در بعد

ملموسات اختلاف معناداری مشاهده شد.

نتیجه گیری:

کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان کوثر پاسخگوی نیازها و انتظارات بیماران نمی باشد.

بخصوص در بعد ملموسات شکاف زیادی مشاهده گردید.برای حل این مشکل کیفیت این خدمات

پیوسته باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا بیمارستان به موقع از وجود مشکلات احتمالی در زمینه های

نیروی انسانی ، تجهیزات ، تسهیلات و … مطلع گردد و در صدد رفع آن براید.

 

کلید واژه ها:

serv qual، بیمارستان، انتظارات ،ادراکات

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی کوثر

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *