پیشنهادات:پایان نامه مشاوره,بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

دانلود پایان نامه

پیشنهادات:

سطوح بالای تعهد سازمانی بیانگر قبول رزشها و اهداف سازمانی در پرسنل بوده که سبب وفاداری و تلاش بیشتر در جهت نیل به اهداف سازمان می گردد بدین سبب سازمانها به ایجاد محیطهایی کاری با تعهد بالا برای پرسنل خود علاقه مند هستند،زیرا تحقیقات نشان داده است که باتعهد سازمانی بالا سازمانها به نتایج ارزشمندی ازقبیل کاهش تغییر وتبدیل، بالارفتن انگیزش کارکنان،افزایش حمایت سازمانی و بهبود سطح رفتارها و… دست خواهند یافت(لابات مدین،۲۰۰۷،ص۱۹۷).

با توجه به یافته های تحقیق و مطالعات صورت گرفته پیشنهادات زیرجهت ارتقاء سطح تعهد کارکنان ارائه می گردد.

  1. با ایجاد تیمی متخصص ، وضعیت تعهد سازمانی پرسنل بصورت دوره ای در سطوح مختلف سازمان ارزیابی شده و بازخورهای لازم ارائه گردد.
  2. عوامل شخصی اثر گذار بر تعهد سازمانی پرسنل مورد بررسی قرار گرفته و علت سطوح پایین تعهد جهت ارایه راهکار بررسی و مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند.
  3. با بستر سازی مناسب شرایطی جهت ورود افراد متعهد به سازمان از طریق برگزاری آزمون و تکمیل پرسشنامه های تعهد سازمانی و همچنین مصاحبه های تخصصی و….فراهم گردد.
  4. در تعیین اهداف و ارزشهای سازمان از نظرات کارکنان استفاده شده و درتصمیمات مرتبط با حوزه کاری اشان مشارکت داده شوند.
  5. افراد متعهد در سازمان شناسایی شده وضمن تشویق، سطوح بالاتری از مسوولیت به آنها واگذار شده و شرایط رقابت سازنده و مثبت برای سایر پرسنل نیز فراهم گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع ومآخذ:

منابع فارسی:

 

۱).احمد پور، محمود و شائمی،علی(۱۳۷۹). رابطه تعهد و وجدان کاری با تعهد سازمانی، توسعه مدیریت، شماره ۱۱ و ۱۲

۲). استرون، حسین (۱۳۷۷). تعهد سازمانی، مدیریت در آموزش و پرورش، دوره پنجم، شماره مسلسل ۱۷

۳).پازارگادی،مهرنوش و جهانگیر،فریدون(۱۳۸۵). تعهد سازمانی پرستاران وعمل مرتبط با آن،نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهیدبهشتی،شماره ۵۴

۴). حضوری، محمد جواد (۱۳۸۴). رابطه تعهد سازمانی با ویژگیهای اعضاء هیات علمی دانشگاه پیام نور، فصلنامه دانشگاه پیام نور، سال سوم، شماره سوم ، پائیز ۱۳۸۴ ص ۲۳.

۵). حمیدی‌، مهرزاد و کشتی‌ دار، محمد(۱۳۸۲). . بررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های کشور،نشریه حرکت، شماره۱۵

۶). خوی نژاد،غلامرضا(۱۳۸۵).روشهای تحقیق درعلوم تربیتی،چاپ سوم ،تهران،انتشارات سمت

۷).رحمان سرشت،حسن و فیاضی،مرجان(۱۳۸۷). رابطه بین انگاشت قدرت و سیاست شناسی سازمانی با تعهد وعملکرد کارکنان، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی “ویژه مدیریت”،سال هشتم، شماره ۲۹

۸). رنجبریان، بهرام(۱۳۷۵). . تعهد سازمانی، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان، سال دهم، شماره ۱ و ۲

۹). زکی، محمد علی(۱۳۸۳).بررسی تأثیر ابعاد رضایت شغلی بر تعهد سازمانی معلمان دبیرستانهای شهر اصفهان، مجله مصباح ،سال سیزدهم، شماره ۵۱

۱۰). ساروقی، احمد(۱۳۷۵).تعهد سازمانی و رابطه آن با تمایل به ترک خدمت،فصلنامه مدیریت دولتی، شماره ۳۵، ص ۷۳ ۶۵

۱۱). سکاران،اوما(۱۳۸۴). روشهای تحقیق درمدیریت صائبی،محمدوشیرازی،محمود (مترجم).چاپ سوم ،انتشارات موسسه عالی آموزش وتحقیق مدیریت وبرنامه ریزی

۱۲). طالبان، محمد رضا(۱۳۸۱). تأملی بر مطالعات و تحقیقات مربوط به تعهد سازمانی در ایران و جهان ، نامه پژوهش، شماره ۴

۱۳). طالب پور،مهدی و امامی،فرشاد (۱۳۸۵). . بررسی ارتباط تعهد سازمانی ودلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مردآموزشگاههای نواحی هفت گانه مشهد، تحقیق در علوم ورزشی،شماره دوازدهم

۱۴). عریضی،حمید رضا(۱۳۸۲). تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی و تعارض نقش در بین معلمان زن و مرد استان اصفهان،فصلنامه آموزه، شماره پیاپی ۱۷،ص۲۹-۳۲

۱۵). فرهنگی،علی اکبر و حسین‌زاده، علی(۱۳۸۴). دیدگاههای نوین درباره تعهد سازمانی، ماهنامه تدبیر،شماره۱۵۷

‍۱۶).مرتضوی،سعید و مهربان ،حمید(۱۳۸۳). بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران،پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی،سال چهارم ، شماره ۱۶

۱۷). مشبکی،اصغر(۱۳۷۶).رابطه تعهد و وجدان کاری با تحول اداری،نامه تحقیق،شماره ۵

 

 

.منابع لاتین

 

۱). Abraham, R.(1997). The Relationship of Vertical and Horizontal Individualism and Collectivism to Intrapreneurship and Organizational Commitment. Leadership & Organizational Development Journal, Vol.18,Issue .4.

۲). Allen,N.j.& Meyer,J.P.(1990). The Measurement & Antecedents of Affective,Continuance and Normative Cimmitment to the organizayion. Jornal of Occapational Psychology,Vol.63,

۳). Allen, N. J ; Meyer ,J. P.(1996). Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: An Examination of Construct Validity. Journal Of Vocational Behavior,Vol.49

۴). Becker, H. S. (1960). Notes on The Concept of Commitment.

American Journal of Sociology,Vol.66,No,1

۵). Demiray, E; Curabay, Ş.(۲۰۰۸). Organizational Commitment of Anadolu University Open Education Faculty Students. International Journal of Social Sciences, Vol. 3, Issue 2

۶). Edwin J, Boezeman, Ellemers, (2008). .Pride and Respect in Volunteers’ Organizational Commitment.European Journal of Social Psychology, Vol. 38 Issue 1, p159-172

۷). Elizur, D & Koslowsky, M. (2001). Values and Organizational Commitment. International. Journal of Manpower, Vol. 22 No. 7

۸). Hawkins, W.D.(1998). Predictors of Affective Organizational Commitment Among High School Principals, Virginia Polytechnic Institute and State University, Unpublished Doctoral Dissertation

۹). Liou, Shwu-Ru.(2008). An Analysis of the Concept of Organizational Commitment .Nursing Forum, Vol. 43 Issue 3

۱۰). Mathieu, J.E., Zajac, D.M. (1990.(A Review and Meta-Analysis of The Antecedents, Correlates and Consequences of Organizational Commitment. Psychological Bulletin, Vol.108

۱۱). Meyer, J.P; Herscovitch, L.(2001). Commitment in The Workplace: Toward a General Model. Human Resource Management Review, Vol.11, Issue. 3

۱۲).Mowday, R.T& Steers, R.M& Porter, L. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior. Volume.14

۱۳). Mowday, R.T., Porter, L., Steers, R.M. (1982). Employ Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Obsenteeism and Turnover.New York: AcademicPress, Book ISBN: 0125093705

۱۴). Pala, F; Eker, S; Eker, M. Is, G. (2008). The Effects of Demographic Characteristics on Organizational Commitment and Job Satisfaction: An Emprical Study on Turkish Health Care Staff. The Journal of Industrial Relations & Human Resources, Vol. 10, Issue

۱۵). Yousef, D.A. (2001). Islamic Work Ethic – A Moderator Between Organizational Commitment and Job Satisfaction in a Cross-Cultural Context. Personnel Review, Vol. 30, No.2

۱۶).Vakola, Maria&  Nikolaou, Ioannis (2005). Attutudes towards organizational change ,What is the role of employes stress and commitment?.Employ Relations Vol. 27 , Isswe 2.

۱۷).Van Maanen, J. (1972). Pledging the Police: a Study of Selected Aspects of Recruit Socialization in A Large, Urban Police Department. University of California, Irvine, CA., Unpublished Doctoral Dissertation

۱۸). Varona, F. (1996). Relationship Between Communication Satisfaction and Organizational Commitment in Three Guatemalan Organizations. Journal of Business Communication, Vol. 33, No.2.

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *