پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت ۹


دانلود پایان نامه

الکترونیک
کدگذاری انتخابی یا سطح سوم کدگذاری
طرفدارهنرپیشه ایرانی نسبت به خارجی جدول شماره
نقش دولت های ملی
تعاریف متغیرها و واژه های کلیدی
مطالعات صورت گرفته بر روی کارایی بازار
قیومیت و دامنه حجر سفیه بر آن
عناصر ارتباط
سازمان غیررسمی
توصیف کمی متغیرهای تحقیق
آمار توصیقی
قراردادهای احاد بهائی
توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت
فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان
اثرات مختلف تلویزیون
و فلسفه تشکیل دادگاه های نظامی
خروجی شبکه
فصل سوم معیارهای نظارت و کنترل
نظریه آیزنگ
فصل دوم حقوق شهروندی متهم در آیین دادرسی
فصل دوم ادبیات مبانی نظری و پیشینه تحقیق
تجربه رانندگی
گفتار نخست مفهوم و تاریخچه‌ی آمار جنایی
پیش‌بینی ورشکستگی
نقش عوامل اقتصادی در ایجاد هنر
عوامل نهادی
الف رهن دریایی یک عقد تبعی است
صدور ضمانتنامه
سئو چیست
قاعده حقوقی
۷ ۲ ۱۱ نظریه کارکردهای اجرایی
ریسک بازار
عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی
فصل سوم آثار و احکام شرعی تغییر جنسیت و جواز و عدم جواز آن
ب نظریه های انتخاب عقلانی
توزیع فراوانی و درصد دانشکده دانشجویان شرکت کننده در پژوهش
پیشینه تاریخی بازاریابی
بند دوم دیدگاه مارکسیسم در خصوص آزادی بیان
عوامل و موانع بازدارنده گروه
فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول کلیات تحقیق چکیده س‌
ریسک بدهی های با سررسید معین
تعیین اعتبار روایی پرسشنامه
تعاریف نگرش سیاسی از نظر صاحبنظران و پژوهشگران مختلف
گفتار یکم معنا و مفهوم لغوی
روش‌های آماری مورد استفاده
خالص و واقعی باشید
فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه مطالعاتی تحقیق مقدمه
دسته بندی لدبتر
تحولات بانکداری الکترونیکی
درگیری کارمند
نقدینگی
دیدگاه فرانکل
چگونگی تشخیص متغیرهای پژوهش
متغیرهای مستقل مربوط به مدل دوم
مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی
بند دوم بحث لغوی دین
استراتژیهای مدیریت ارتباط تامین کننده
تئوری قابل اعمال بودن دفاع دکترین استفاده منصفانه در نقض حقوق اخلاقی پدیدآورنده اثر دانشگاهی
بیکار
بازدارندگی عمومی
تجارت الکترونیک کسب و کار کسب و کار
مدیر عامل بانک
جاذبه های گردشگری
محدودیت های تحقیق
تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی
وفاداری به نام تجاری
مسئولیت در لغت
فصل دوم حق اشتغال و دستمزد زنان
تامین مالی از طریق سرمایه توسعه
ظرفیت جاذب سازمان
زیرساخت های بانکداری اینترنتی در ایران
توسعه روندهای اجتماعی
محدودیت های کاربرد روش جیگ ساو
نظر معتقدان به تفاوت دو مبنا
مدیریت و اداره کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی
نکات کلیدی رفتار مصرف کننده
وفاداری به عنوان یک نگرش ابتدایی
نظریه مارسیا
قدرت و منابع آن
ابزارهای تحقیق
کارایی فنی تکنیکی
مشخصات جمعیت شناختی
تعریف مفهومی و عملیاتی وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی
شیوه های تامین مالی
متغیر بهای تمام شده خدمات
مفهوم سازی رفتار شهروندی سازمانی
برچسب گذاری ایده ها
فصل سوم روش انجام پژوهش  

آزمونهای آماری
رویکرد فرهنگ سازمانی چند لایه از دیدگاه هامبورگ و پفلسر
کودکان صغیر و لال که
روش نمونه
بخش توصیفی داده ها
اهم وظایف مدیریت بازار
روش تحقیق از نظر ماهیت و اهداف
و متغیرهای پیشبین
فواید آموزش نیروی انسانی
ا الف پایایی زیرمقیاس حمایت همسال
مدل پنلی و گولد
پیوند شایستگیهای رهبری و برنامه جانشینپروری بر اساس یافتههای تحقیق
مواردی برای ارتقاء عملکرد زنجیره تأمین سبز
تحلیل نتایج پژوهش
مجازات اخفای تریاک بنگ چرس گراس شیره سوخته و تفالهی تریاک
تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق
مهارت های مربوط به سلامت جسمانی حفظ سلامتی
قدرت
نمونه و روش نمونهگیری
پیوست ها برگ اطلاعات و رضایت نامه تحقیق
روش های آماری بکار رفته در تحقیق
نقشه راه تحقیق
ویژگیهای
حیاء و عفاف
ابعاد رفتار ضد شهروندی
تأثیر فناوری
نتایج آزمون تعقیبی درباره متغیرهای پژوهش
نظم عمومی
دیدگاه های نظری تعهد سازمانی
مفاهیم حریم درقانون
منطقه مارگون
تحلیل روایی پرسشنامه
تأثیرحسد بر ارتکاب جرم وجنایت
انگیزش
ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
خصوصیات نظام انتقام فردی
نتایج ارزیابی نمایندگی های بیمه و واحدهای
بسیجی فعال
محدودیتها و مشکلات تحقیق
متناسب بودن دفاع با تجاوز و حمله
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق بخش اول ادبیات تحقیق
منابع آلودگی هوا
سوالات ویژه
ب رابطه طفل با صاحب نطفه
نشست هفتم
مبحث دوم اقسام رأی داوری
مفهوم متصدی حمل و نقل دریایی
مقایسه مزایاو معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی
دیدگاههای تعارض
دیدگاه تعامل گرایان
عوامل تاثیرگذار بر روند مدیریت دانش در سازمان
جدول تقاطعی بین سبک های یادگیری و حرفه ای و غیر حرفه ای بودن با توجه تحصیلات
ویژگیهای سازمان یادگیرنده
بنددوازدهم سایرموارد
آموزش عالی و دانش
تحلیل وضعیت مدیریت شهری
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته‌های تحقیق
شیوه های ارتباط
ابعاد هویت نام تجاری
ساختار ستارهای شکل یا خوشه ستارهای
مزایایمستقیم
سهولت استفاده ادراک شده
بررسی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
کشور سازنده تصویر برند و قصد خرید
استفاده حداکثری از امکانات موجود در راستای تحقق اهداف
نقدوبررسی
نتایج و یافته های تحقیق
بخش چهارم کیفیت درک شده
تعویق روان‎اجتماعی
توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه
فصل دوم مبانی حقوقی و فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی
فصل یکم کلیات پژوهش مقدمه
رویکرد بازاریابی اجتماعی
چارچوبی برای ارزیابی میزان مشتری مداری
بخش سوم پیشینه پژوهش
مقایسه با تحقیقات مشابه
تساوی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی
عوامل توجیهکنندهی تقاضا برای حسابرسی از دیدگاه مفاهیم بنیادی حسابرسی
افق زمانی
گفتار سوم تحلیل اقسام بیمه تأمین اجتماعی و طلاق
گفتار دوم سؤال
انگیزه دانشجو
انواع خدمات پزشکی درفضای مجازی
اﻫﺪاف ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در پارک ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری معتبر جهان
مبحث اول مفهوم کیفیات مشدده
ویژگی‌های افراد باعزت نفس بالا و پایین
خسارت معنوی مازاد بر مطالبه دیه
مبحث دوم علل تأثیر زندان در تکرار جرم
رشد تکنولوژی
جنس و مشکلات ناشی از
بخش دوم بهره وری
سبک های عمقی و سطحی
شناسایی اهداف مورد انتظار از انتشار اوراق مشارکت
مفهوم‌سازی هوش هیجانی
انجام شده است نتایج تحقیق در سطح اطمینان
برخی از تکنیک های افزایش فروش در سازمان‌ها
تاریخچه ی فرهنگ سازمانی
توصیف سوال دوم تحقیق
روش‌ آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات
کاستی های تحلیل محتوا
سابقه بیمه
شاخص های آمار توصیفی
قراردادهای مزایای جبران خدمات
سرمایه گذاری مستقیم مشترک سهامی
مدل مضربی
آیین نامه اجرایی مادۀ
سودهای در رابطه با طبیعت که‏ از احساساتی که‏ از تماس با طبیعت تجربه می‏شود نشات می‏گیرد
زیرساخت الکترونیک
الف تعریف مسئوولیت مدنی
الف تعریف جرم شناسی
تعریف نگرش
فرایند حرکت از توصیف به مفهوم پردازی
مبحث اول بزه دیده
مبحث چهارم مواضع ایران در کنفرانس حقوق دریاها
مروری بر تحقیقات مشابه
چگونگی جمع آوری داده ها
بخش پنجم تعارض در اسناد مالکیت یا اشتباه در ثبت ملک برای بیش از یک شخص
نتایج آزمون نرمال بودن داده ها
گفتار ششم افکار عمومی
سوال‌های پژوهش
تعریف مفهومی پای‌بندی دینی و صورت‌بندی تجربی ابعاد آن
آثار اجتماعی یارانه های انرژی
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها
اهداف فرعی
اقدامات نخستین برای تشکیل بانک ملی ایران
دیدگاه بلوم درباره تفکر انتقادی
مشتریان وفادار و غیر وفادار
ارکان ارزیابی عملکرد
طبقه بندی هانس و لوندال
مروری بر مطالعات پیشین
فواید برند
برنامهریزی بلند مدت
مفهوم بهرهوری و شاخص های آن
مدل آمرام
تحلیل و توصیف جمعیت شناختی آزمودنی ها
عوامل عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی
مدلهای کارآفرینی سازمانی
هلند
گرایش ارتجاعی
تعریف خدمات
کارآفرینی در سازمانها
ب حقوق اقتصادی اجتماعی
معنای اصطلاحی
موانع توانمند سازی نیروی انسانی
عوامل خارجی مؤثر بر استراتژی فروش
چارچوبنظریتحقیق
اختلاس در تعریف حقوقی
حقوق غیر مالی سهم
پیشینه تحقیق پایان نامه
مدل رفتار برنامه ریزی شده
فهرست مطالب ‌و فصل اول کلیات تحقیق
تکامل تدریجی مدیریت تعارض
اعتماد سازمانی از دیدگاه تکاملی
عوامل تاثیر گذار بر بروز رفتار فرا نقش
نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی بر مبنای یافته های
آزمون معنی داری مدل رگرسیون
مهارت مدیران کاریزماتیک و امنیت مدار
قابلیت‌های کلیدی چابکی در سازمان
بهره‌وری نیروی انسانی در ایران و سایر کشورها
مقیاس خود سنجی اضطراب زانگ
پایایی یا قابلیت اعتماد
تعاریف توانمند سازی
رویکردهای تحلیل کیفی
رویکردی فرایندی به توسعه اعتماد سازمانی
آثار و اهمیت کیفیت زندگی کاری
الگو های فضایی گردشگری
بررسی عملکرد کشورمالزی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
بیمه‌های اشخاص
اهداف آمادگی الکترونیکی
اعتبار اسنادی پوششی
حمایت از زنان باردار در برابر ضرب و جرح و اذیت و آزار
نظریه‌ی تقصیر و مفهوم آن
تعریف اصطلاحی داوری
قاعده نقض غرض و مخالفت با نظم عمومی
ارتداد اهل کتاب و مجازات آن
جوّ سازمانی از نگاه هریسون
ساماندهی مطالب
ارتقاء کیفیت‌ آموزش
مبحثچهارم