پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت ۷


دانلود پایان نامه

اخلاقی کودک
ابزار جمع‌آوری اطلاعات تحقیق
اثر‌بخشی بیرونی آموزش
مثال تجربی تسطیح منابع
مبحث هشتم تأثیر اکراه و اجبار در فسخ
روش ها و ابزار جمع آوری دادهها
مدل کمبود مهارت های اجتماعی
مبحث دوم حقوق غیرمادی
آمار توصیفی متغیر درآمد
بازار های مهم استان
مطالعات شاه حسینی
نقشههای شناخت فازی
بخش دوم آمیخته بازاریابی
رابطه اعتماد با رضایت
پیشینه پژوهشی در ایران
وضعیت اقتصادی اجتماعی
نقش دوگانه زن
مسئولیت پذیری و پاسخگویی
مدل ها و نظریه های مدیریت دانش
جایگاه در سازمان
عوامل سازمانی مؤثر برای شرکت در فعالیت های اشتراک دانش
الزامات
منافع گردشگری
فرضیه علامت ‌دهی
تاریخچه بیمه در جهان
باشگاه فوتبال حرفه ایی
دسترسی آزاد و نقش آن در ارتباط علمی
کانون های ارزیابی و توسعه و جانشین پروری
اعتمادعلمی واعتبار ابزار
انواع سازمان های خرده فروشی
مروری برتحقیقات پیشین
ج برخورداری از امکانات بهداشتی  

بررسی فرضیه های فرعی بااستفاده از تحلیل رگرسیون
عصر ماشین
پیشینه داخل کشور
مرحلهپنجم نتیجهگیری
تفاوت های بین معنا و مضمون در
ه روش‌شناسی پژوهش
روابط بین توسعه انسانی و امنیت انسانی
در جستجوی مدلی برای ارتباط همردیفی و عملکرد
نتایجآزمونفرضیه
تولید ناب
فلسفه مشتری گرایی
تحلیل وضعیت شهر الکترونیک
پژوهش های داخلی و خارجی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و نوجویی
مدل ترکیبی گلدمن
چابکی در مدیریت زنجیره تأمین
مدل الماس مزیت رقابتی پورتر
اثرات ثابت
فصلچهارم یافتههایپژوهش
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها
شرکت کنندگان
مدل‌های سری زمانی
نظریه های کلاسیک مدیریت
عوامل انگیزشی ناشی از محیط شغل
ملاک های ارزیابی اثربخشی سازمانی
مولفه‌های استراتژیک سازمان یادگیرنده
داده های مالی غیر نسبتی
کارآفرینی از دیدگاه علوم رفتاری
مدل آزمون فرضیه اول
روش یادگیری در حد تسلط
مروری بر چند مدل صادرات
بررسی وضعیت مجموعه فعالیت های فراغتی
تدریس اثربخش چیست
اهمیت بافت در مطالعات شیوع شناسی
ویژگی های نظام نظارتی ناکارامد
ترغیب کلامی
وضعیت پاسخ ها
ارکان اهلیت جنایی
قرارداد
فرضیه اصلی چهارم
مدت زمان تسهیلات دریافتی
کارگزاران
پژوهش های داخل کشور
مقایسه صندوقهای سرمایهگذاری مشترک با سبد سهام
مبانی نظری سیستم های هوشمندی کسب و کار
د روش انجام تحقیق
مرحله‌ی پیدایش و ایجاد جرقه‌های تولید ناب
مدل تعاملی
خلاقیت و فرایند شکلگیری آن
نظریهی بیکر
صفحه چکیده
گفتار اول تعریف رأی داوری
مدل عملیاتی
روش برنامه ریزی خطی تحلیل پوششی داده ها
شهر الکترونیک در خدمت مدیریت شهری
تفاوت غنیمت فئی و انفال
متغیر وابسته نگرش به جرم
فسخ از طرف بیمه گذار
طبیب حاذق مقصر
توسعه قابلیتهای انسانی
تجارت سیار
قبض شرط لزوم رهن
بررسی وضعیت اخلاق مداری
بازاریابی گردشگری
محدودیت پژوهش
شرایط پرداخت
گام‌های عملیاتی روش دلفی فازی
مرحله دوم شناسایی و تعیین نقاط قوت ضعف تهدیدها و فرصت ها
سوال ها و فرضیه های تحقیق
هویت دینی بعد نظری
فرآیند مدیریت استراتژیک
اجزاء تجارت الکترونیکی
بهبود مدیریت و عوامل موثر در توسعه مهارتهای انسانی
گفتار سوم سیر تقنینی تعدد جرم
مزایای صندوق های سرمایه گذاری
میزان توانایی بانک‌ها در تعیین نرخ حاشیه سود بانکی
ضرورت تحقیق و سابقه
کاربردهای اهرم عملیاتی
بند دوم تعریف سرقت در قوانین ایران
تحقیقات استیتا
ویژگی‌های بارنامه دریایی
اهداف آموزش وپرورش انگلستان
–ارزش
سبک های رهبری
خصوصیات شرکت فرا روش صبا
توزیع فراوانی اعتماد سازمانی به همراه منحنی توزیع نرمال
تقلب در کمبود پیش بود ارزش کالا
بند اول ایمان به خالق یکتا و بهداشت روانی
الف مفهوم عام و خاص رضایت
ارتباطات تعاملی
ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر
خستگی کلی
عرصه ی بین المللی
د چارچوب نظری تحقیق
فهرست مطالب فصل اول مقدمه پژوهش
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
آموزش عالی در افغانستان
سبک های همگرا واگرا جذب کننده و انطباق یابنده
بواسطه تبادل داد ه ها
بررسی موردی کاربردمدیریت کیفیت جام عدرسازمانهای کشورایران
اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان
تعاریف مدیریت ارتباط با مشتری
بند دوم تحولات قانونگذاری متناقض
تعارض سندی و دلالی
ادبیات موضوع تحقیق
بیان مسئلۀ تحقیق
شادکامی و امید
محدودیت‌های پژوهش
اشاعه فحشا
گفتار دوم تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد
آزمون پایایی دلایل و اهمیت
نقش محرکهای مادی در ایجاد انگیزش
صنعت ‬بیمه ‬در ‬ایران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
محیط زیست
مدلهای هوش هیجانی
سود نقدی ناخالص هر سهم
مشارکت عمومی کارکنان و مدیران در برقراری ارتباطات موثر
تجهیز و تخصیص منابع مالی توسط بانکها
مدل های مربوط به عملکرد صادراتی
تجزیه و تحلیل تکنیک تحلیل مسیر
فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اوّل
یادگیری ساختاردانش و توانایی حل مشکل
اقلام تعهدی و محافظهکاری
% از بیشترین استقبال برخوردار بوده و تبلیغات رادیویی با
تعریف منطقه الفراغ
تئوری مبادله ایستا
آمار توصیفی متغیرها بر اساس دیدگاه پاسخگویان
دانشجو
بودجه آموزش عالی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های
خروجی محور
نمونه فرم تحلیل داده ها دانشکده ریاضی
سرزندگی
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها فصل دوم پیشینه تحقیق
ضرورت و اهمیت امکانات تفریحی
بند اول آیات
ب – قراردادها از منظر شیوۀ قیمت گذاری
پیامدهای مربوط به دستکاری فعالیتهای واقعی
مروری بر مبانی نظری پژوهش
ویژگی ارزش ها
آزمون رتبه
ارائه پیشنهادهای برای تحقیقات آتی
مبحث اول شرایط عمومی برای ورودبه خدمت
نوع تحقیق از نظر هدف و شیوه گردآوری اطلاعات
بند اول
بررسی کارایی مدلها
شخصیت
مدل ساختاری سرمایه اجتماعی پاتنام و کلمن
فصل سوم بررسی تأثیر شروط تحدید مسئولیت در اسناد تجاری
فرآیند انجام پژوهش
فقهای معاصر
وروم
جهانی سازی
الگوهای مدیریت سود
شاخص بازده نقدی
تأمین منابع آموزش و پرورش در ایران
فرزندخواندگی بین‌المللی
گفتار اول مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون
فصل چهارم تجزیه و تحلیل دادهها مقدمه
شرکتهای کوچک ومتوسط
شاخصهای اعتبار در ارتباطات علمی در زمینه مطالعه
مدل اندازه گیری کیفیت خدمات
پیشنهاد برای پژوهشهای آتی
شفافیت در فرایند مناقصه
مختلس
دکترین کار در برابر مزد
قضیه ارزش تشویق و تنبیه
منابع اطلاعاتی و روش های گردآوری اطلاعات
توازن بین سنجه‌های مالی و غیر مالی از لحاظ اهمیت
گفتار اول تعریف شرط اجل
بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق
شناسایی اهداف ارزیابی
اهلیت انجام معامله و اعمال حقوقی مطابق ماده
آزمون فرصت های سرمایه‌گذاری و ضریب واکنش
بند ح ماده
آموزش و ترک تحصیل زن و مردی
الف پرسشنامه
مهارت‌های موردنیاز یادگیرنده الکترونیکی
قلمرو زمانی و مکانی و موضوعی تحقیق
مدل واقلی و ژولین تشخیص یا ساخت فرصت
حکم یافتن لقطه توسط کودک یا دیوانه بامجنون
جمع آوری و مرتب کردن داده‌ها
اجزای نگرش از دیدگاه پژوهشگران
مراحل خلاقیت
ج تمرکز
در مواردی که دلال نماینده هر دو طرف است
استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق و سازمان‌های حامی
بررسی فرضیه فرعی هفتم پژوهش
نیاز و خواسته های مصرف کنندگان
کشور سازنده تصویر برند و نگرش خرید
گواهی ولادت
وظایف شهرداریها درآلمان
ب دوره دوم ممنوعیت اعطای تابعیت به استناد بند
یادگیری و پرورش توانمندیهای محوری
علل پیدایش پدیده مدیریت دانش
فصل دوم – ادبیات موضوع
مسئولیت مدنی ناشی از هتک حرمت درفضای مجازی
ویژگی های مستقیم وب
فصل دوم مبانی نظری پیشینه تحقیق
مدل سوم
شناسایی درآمد
اصل شخصی بودن
مواداولیه خوراک
بند اول رسانه
ذخیره مطالبات از دولت
احکام ضروری بودن دفاع
بازار خدمات خدمات بانکی
محیط کسب و کار
گفتار اول باورهای دینی و هویت یابی انسانی
تجزیه و تحلیل دادههای کیفی
ارزیابی برازش مدل
قابلیت انعطاف
ساختار سرمایه و هزینه سرمایه
مراجع
عناصر تخلف
مدل شناسایی و تشخیص فرصت پرندیک و هیل
روش گرداوری داده
گفتار اول نظریه ایقاع بودن عمل
مدل پارادایمی ‌پدیدۀ « بی برنامه‌گی و بلاتکلیفی»
پیامدهای تعارض
تاریخچه تشکیل اهداف و ماموریت بانک سرمایه
پنج عملکرد براى مدیریت در برابر چالشهاى زنجیره تامین
ترکیب سؤال‌ها در فرضیه‌های تحقیق
توازن بین شاخص‌های هادی و تابع عملکرد
اعلامیۀ جهانی حقوق کودک
الف مبانی و چارچوب نظری
انواع قراردادها در بازارهای مشتقه
فصل اول تعریف ورشکستگی
هماهنگی میان وظیفه ای
در قالب کارکنان سازمان کارآفرینان سازمانی کارآفرینی درون سازمانی
جدول توصیفی تأثیر برنامه درسی در رشد عاطفی
فرآیند مدیریت دانش
شرکت‌های کوچک و متوسط
قیمت گذاری و ترفیعات قیمتی
پیشینه تحقیقا داخلی
ترجیحات ۲۹
دوره پهلوی دوم
فرضیه فرعی هفتم
تعریف عملکرد
صنعت خودرو در ایران
تحلیل نتایج فرضیه سوم
مستندسازی
قابلیت جایگزینی و الگوبرداری
طبقه بندی سویبی
اطلاعات توصیفی سن شرکت‌کنندگان به تفکیک گروههای پژوهش
پرسش های اصلی و فرعی
کارآیی
آزمون دیکی و فولر برای متغیرها
حواله
هدف های برنامه درسی
مدل اثرات ثابت فرضیه اول
چگونگی شکل گیری هیجان
نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره