پایان نامه درباره کارشناسی ارشد، تربیت معلم، معنی شناسی، قرآن و حدیث


دانلود پایان نامه

سروش.۱۳۷۸، ص ۲۹۶.
۶۲ . باطنی، محمد رضا، مسایل زبان‌شناسی نوین، تهران: آگاه، ۱۳۴۵، ص ۱۹۸.
۶۳. صفوی، کورش، درآمدی بر معنا شناسی، ص۱۰۸_۱۱۰.
۶۴ . فرقان/ ۷۰ .
۶۵. محمدی ری شهری، محمد، خیر و برکت از نگاه قرآن و حدیث، مترجم: جواد محدثی. قم: دارالحدیث. ۱۳۸۲، ص۱۶.
۶۶ . بقره/ ۱۷۸.
۶۷.. مائده/ ۹۳.
۶۸ .Polysemy
۶۹ . صفوی، کورش، درآمدی بر معنا شناسی، ص ۱۱۱.
۷۰ . همان: ۱۱۶.
۷۱ . همان: ۱۱۳.
۷۲ . نمل /۸۹
۷۳ . آل عمران /۱۲۰
۷۴ . قصص /۸۴
۷۵ . رعد /۶
۷۶ . قصص /۵۴
۷۷ . صفوی، کورش، درآمدی بر معنا شناسی، ص۱۴۱.
۷۸. همان: ۱۱۷.
۷۹.gradable opposition
۸۰.complemetary opposition
۸۱.symmerical opposition
۸۲. لسانی فشارکی، محمد علی و طیبه اکبری‌راد، کاربرد روش‌های معنا‌شناسی در قرآن کریم، صحیفه مبین.۳۹: ص ۶۶. ۱۳۸۵ـ ۱۳۸۶.
۸۳. نساء/ ۷۹ .
۸۴. توبه/ ۵۰.
۸۵. أعراف/۱۵۶ .
۸۶. فصلت/ ۳۴.
۸۷. صافات/ ۱۱۳ .
۸۸. نمل/۱۱.
۸۹. فاطر/ ۸ .
۹۰. حدادی، آمنه، حس فرامتن در قرآن، کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت معلم تهران.۱۳۸۹، ص ۷۲.
۹۱. Syntagmatic relations
۹۲. کروز، د.ا، معنی شناسی زبان‌‌‌‌‌‌‌های دنیا، ص۱۲۳.
۹۳. صفوی، کورش، فرهنگ توصیفی معنا‌شناسی، ص ۱۲۶_افراشی، آزیتا، اندیشه‌هایی در معنی شناسی، تهران: فرهنگ کاوش.۱۳۸۱، ص ۲۸.
۹۴. شعیری، حمید رضا، مبانی معنا شناسی نوین، ص ۱۰۸_۱۰۹.
۹۵. صفوی، کورش، درآمدی بر معنا شناسی، ص۲۴۳_ ۲۴۹.
۹۶. همان: ۲۴۹_ ۲۵۱.
۹۷. همان: ۲۰۰_۲۰۴.
۹۸. Paradigmatic relations
۹۹. حدادی، آمنه، حس فرامتن در قرآن، کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت معلم تهران.۱۳۸۹، ص ۷۲.
۱۰۰. صفوی، کورش، درآمدی بر معنا شناسی، ص۲۶۹.
۱۰۱ . همان: ۲۶۴ و ۲۶۵.
۱۰۲ . همان: ۲۶۴ و ۲۶۵.
۱۰۳ . همان: ۲۷۲.
۱۰۴. Context
۱۰۵ . شافعی، ‌محمد بن ادریس، الرساله، بیروت: ‌دار الکتب العربیه. ۱۴۱۴، ص ۵۸.
۱۰۶ .ایزوتسو، توشیهیکو، ساختمان معنایی مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن، مترجم: فریدون بدره‌ای، بی جا: قلم.۱۳۶۰، ص ۴۴.
۱۰۷ . زرکشی، بدر الدین محمد بن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، ج ۲. بیروت: دار الکتاب العربی. ۱۹۹۷، ص ۳۰۳۵.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *