پایان نامه بررسی رابطه سبک های ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل در خشونت­های خانگی علیه زنان: نقش کلیشه های جنسیتی

دانلود پایان نامه

دانشگاه خوارزمی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی عمومی

عنوان

بررسی رابطه سبک های ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل در خشونت­های خانگی علیه زنان: نقش کلیشه های جنسیتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل در خشونت های خانگی علیه زنان با نقش کلیشه های جنسیتی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی استان البرز در  شهر کرج در بهار1393 که علت مراجعه شان ضرب و شتم از سوی شوهر بود، که از این تعداد به 100 نفر پرسشنامه داده شد ترتیب پرسشنامه ها بدین شکل بود: پرسشنامه ابرازگری هیجان کینگ و آمونز (1990)،  پرسشنامه کلیشه های جنسیتی ساندرا بم (1989)، پرسشنامه مهار هیجانی راجر و نشوور (1987)، پرسشنامه سبک اسناد پترسون، آبرامسون و سلیگمن، پرسشنامه دوسوگرایی کینگ و آمونز (1990)، و مقیاس تاکتیک تعارضی استروس (1981). طرح پژوهش از نوع همبستگی بود و تحلیل داده ها از طریق رگرسیون سلسله مراتبی بود. نتایج نشان داد پذیرش خشونت خانگی با بازداری هیجانی، سبک اسناد منفی و کلیشه‌های زنانه رابطه مستقیم معنادار و با ابراز هیجان منفی، کلیشه‌های مردانه و خنثی رابطه معکوس معنادار دارد.  به نظر می رسد هرچه فرد از سبک اسناد مثبت و خوش بینانه تری برخوردار باشد از جرئت ورزی، فعالیت، مردم آمیزی، هیجانات مثبت و دلپذیری بیشتری برخوردار است و برعکس هرقدر سبک اسناد فرد به علت پیروی از کلیشه های زنانه و حفظ نقش های زنانه بدبینانه و منفی باشد شخص  از اضطراب، ناامیدی بیشتری رنج می برد. بنابراین زنان با سبک اسناد منفی از جرات ورزی پایینی برخوردارند و با این ویژگی خود را از حمایت اجتماعی محروم می سازند چرا که خود را بیش از حد در مورد وقایع منفی سرزنش میکنند و به شدت دچار خود اسناد دهی منفی هستند و همین امر موجب گرفتار شدن آنها در چرخه خشونت خانگی و عدم دریافت حمایت ها توسط اجتماع و خانواده می شود.

واژگان کلیدی: خشونت خانگی، سبک های ابراز هیجان، سبک اسناد، کلیشه های جنسیتی.

 

فهرست مطالب

 فصل اول

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………..10

اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..20

فرضیه های پژوهش و سوالات …………………………………………………………………………………………………20

ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..21

روش انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 26

جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………….. 26

روش و ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………… 27

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………. 33

فصل دوم

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..36

خشونت خانگی علیه زنان………………………………………………………………………………………………………….38

دیدگاه های نظری خشونت …………………………………………………………………………………………………… 47

نظریه پذیرش فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………. 48

نظریه اسناد (برای فرد پرخاشگر) ……………………………………………………………………………………….. 52

سبک اسناد کنترل…………………………………………………………………………………………………………………..54

فرض های اساسی نظریه اسناد ……………………………………………………………………………………………. 59

نظریه اسناد به عنوان یک رویکرد شناختی در زنان ………………………………………………………………60

کلیشه های جنسیتی و شیوه های اسناد دهی در خشونت خانگی…………………………………………65

نظریه طرحواره های جنسیتی بم در رابطه با خشونت ………………………………………………………. 77

قالب های فکری جنسیتی …………………………………………………………………………………………………… 91

نظریه های و دیدگاه های مختلف در رابطه با جنسیت …………………………………………………….. 93

سبک های ابراز هیجان ……………………………………………………………………………………………………….. 106

کلیشه های جنسیتی در ابراز هیجان …………………………………………………………………………………. 108

رابطه سبک ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل در خشونت خانگی علیه زنان……………………….112

فصل سوم

نوع مطالعه …………………………………………………………………………………………………………………………. 120

ابزارهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..121

روش و محل اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 130

روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………. 131

فصل چهارم

یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………… 133

یافته های استنباطی ………………………………………………………………………………………………………….. 136

فصل پنجم

فرضیه اول: بررسی رابطه کلیشه های جنسیتی خشونت خانگی علیه زنان…………………………..146

فرضیه دوم : بررسی رابطه کلیشه های جنسیتی و سبک اسناد کنترل………………………………149

فرضیه سوم: بررسی رابطه کلیشه های جنسیتی و سبک ابراز هیجان ……………………………..150

فرضیه چهارم : بررسی رابطه سبک اسناد کنترل و خشونت خانگی علیه زنان…………………..151

فرضیه پنجم بررسی رابطه سبک ابراز هیجان و خشونت علیه زنان…………………………………..152

سوال پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….153

محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 156

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………. 156

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………… 160

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………167

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………170

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………188

 

فهرست جداول

جدول 1-4: توزیع سنی نمونه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………………. 133

جدول 2-4: اطلاعات توصیفی مربوط به مدت ازدواج ………………………………………………………………………………………. 133

جدول 3-4: توزیع گروه نمونه تحصیلات …………………………………………………………………………………………………………. 133

جدول 4-4: توزیع گروه نمونه بر اساس وضعیت اشتغال …………………………………………………………………………………… 134

جدول 5-4: توزیع گروه نمونه بر اساس میزان درآمد ………………………………………………………………………………………. 134

جدول 6-4: اطلاعات توصیفی مربوط به متغیرهای مورد مطالعه ………………………………………………………………………. 134

جدول 7-4: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 136

جدول 8-4: تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی پذیرش خشونت توسط نمرات سبک اسناد منفی …………………………… 136

جدول 9-4: تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی پذیرش خشونت توسط نمرات سبک‌های ابراز هیجان …………………… 137

جدول 10-4: تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی پذیرش خشونت توسط نمرات کلیشه‌های جنسیتی …………………….. 137

جدول 11-4: تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی پذیرش خشونت توسط نمرات کلیشه‌های جنسیتی و ابراز هیجان و سبک اسناد…………………………………………………………………………………………………………………… 138

جدول 12-4: نتایج رگرسیون سلسله مراتبی برای پیش بینی پذیرش خشونت……………………………………………………… 139

جدول 13-4: تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی پذیرش سبک اسناد منفی توسط نمرات کلیشه‌های جنسیتی………… 140

جدول 14-4: تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی ابراز هیجان مثبت توسط نمرات کلیشه‌های جنسیتی ………………..140

جدول 15-4: تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی ابراز صمیمیت توسط نمرات کلیشه‌های جنسیتی………………………… 141

جدول 16-4: تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی ابراز هیجان منفی توسط نمرات کلیشه‌های جنسیتی………………….. 141

جدول 17-4: تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی بازداری هیجانی توسط نمرات کلیشه‌های جنسیتی …………………. 142

جدول 18-4: تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش‌بینی کنترل پرخاشگری توسط کلیشه‌های جنسیتی………….. 142

جدول 19-4: تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی دوسوگرایی هیجان مثبت توسط نمرات کلیشه‌های جنسیتی …….. 143

جدول 20-4: تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی دوسوگرایی کل توسط نمرات کلیشه‌های جنسیتی ……………………143

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *