پایان نامه ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بیرجند

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه تحصیلی

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته روانشناسی گرایش بالینی

 

عنوان:

ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90

 

استاد راهنما

دکتر محمود پناهی شهری

 

استاد مشاور

دکتر فاطمه شهابی زاده

تابستان  91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2-بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-4-1-هدف علمی.. 6

1-4-2- هدف کاربردی.. 6

1-5-فرضیه های های تحقیق.. 6

1-6- متغیرهای تحقیق.. 7

1-6-1-تعریف مفاهیم نظری.. 7

1-6-2- تعریف مفاهیم عملیاتی.. 7

فصل دوم ادبیات و  پیشینه تحقیق

2-1-پیشینه نظری تحقیق(پایه های نظری) 9

2-1-1-تاریخچه اعتیاداینترنتی.. 9

2-1- 2- تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت… 11

2-1- 3-طبقه بندی وابستگی به اینترنت… 12

2- 1- 4- ارزیابی.. 12

2- 1- 5- نشانگان بالینی.. 13

2- 1- 6- همه گیری شناسی.. 14

2-1- 7- اختلالات مختلط روانپزشکی.. 15

2-1-8- علایم آسیب شناختی استفاده از اینترنت(PIU) 16

2-1-9- تشخیص….. 17

2-1-10- علت شناسی ـ نظریه ها 19

2-1-11-اقدام های درمانی.. 25

2-1-12-عواقب منفی استفاده ازاینترنت… 27

2-1-13-DSM و وابستگی به اینترنت… 29

2-1-14- جذب شدن. 31

2-1-15-غرق شدن. 32

2-1-15-2-   انواع غرق شدن. 35

2-1-15-3-حالتهای غرق شدن. 36

2-2-پیشینیه عملی.. 39

2-2-1- تحقیقات داخلی.. 39

2-2-2- تحقیقات خارجی.. 45

فصل سوم روش شناسی تحقیق

3-1- روش تحقیق.. 49

3-2- جامعه آماری.. 49

3-3- نمونه تحقیق.. 50

3-3-1- حجم نمونه آماری.. 50

3-3-2- روش نمونه گیری.. 50

3-4-ابزارگردآوری آطلاعات… 50

3-4-1-آزمون اعتیاد به اینترنت(IAT) 51

3-4-2-مقیاس جذب تلگن (TAS) 52

3-4-3 پرسشنامه تمایلات غرق شدن (ITQ) 54

3-5- روش اجرای پژوهش… 61

3-6- روش تحلیل داده ها 61

فصل چهارم یافتهها ونتایج تحقیق.. 62

4-1- مقدمه. 63

4-1- 2- نتایج آمار توصیفی.. 63

4-3-تحلیل فرضیه ها 65

فصل پنجم بحث وتفسیر نتایج.. 71

5-1- مقدمه. 72

5-2- بحث وتفسیر)بررسی فرضیه ها( 72

5-3- مشکلات و محدودیتهای تحقیق.. 74

5-4- پیشنهادات تحقیق.. 75

منابع ومآخذ. 76

پیوست… 83

فهرست جداول

جدول (3-1) : تفسیر و طبقه بندی اعتیاد به اینترنت……………………………………………………………………………. 51

جدول (3- 2): تعداد گویه ها و همسانی درونی مقیاسها و نمره کل آزمون گرایش به غرق شدن (ITQ) 59

جدول (3- 3) : تعداد گویه ها و همسانی درونی مقیاسها و نمره کل مقیاس جذب شدن تلگن (TAS) 59

جدول (3– 4 ) :همبستگی مقیاسها و نمره کل آزمون گرایش به غرق شدن (ITQ) 60

جدول( 3-5) :  همبستگی مقیاسها و نمره کل مقیاس جذب شدن تلگن (TAS) 60

جدول(4- 1): میانگین و انحراف معیار پرسشنامه  اعتیاد به اینترنت در 4 گروه 64

جدول (4- 2) : نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین اعتیا به اینترنت در چهارگروه 64

جدول (4-3): تحلیل رگرسیون متغیر پیش بین(غرق شدن) 65

جدول شماره (4-4): تحلیل رگرسیون متغیرهای پیش بین(جذب ودیگر حالت های هشیاری) 65

جدول(4-5): ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت در تحلیل رگرسیون. 66

جدول  (4-6): ضریب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و سن .. 67

جدول (4-7): آزمون لوین برای همسانی خطای واریانس و درجات آزادی.. 67

جدول (4- 8): تحلیل کواریانس (سن،جنسیت وتاهل،تعامل تاهل و جنست) 68

جدول(4-9): مقایسه زوجی میانگین اعتیاد  به اینترنت در چهار گروه 69

 

فهرست  نمودارها

نمودار (4-1) : میانگین اعتیاد به اینترنت در چهار گروه پس از حذف تاثیر سن…………………………………….. 70

فهرست اشکال

شکل 2-1  غرق شدن در واقعیت… 37

شکل 2- 2 غرق شدن به هنگام خواب دیدن (تصویر سمت راست) و خیالبافی (تصویر سمت چپ) 38

شکل 2-3 دو نفر در یک محیط مجازی ادراکی (مثلا یک فیلم) که یکی غرق شده (تصویر سمت راست)دیگری غرق نشده است (تصویر سمت چپ) 38

شکل2- 4 دو نفر در یک محیط مجازی مفهومی.. 39

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

اینترنت شبکه­ی گسترده جهانی است که شبکه‌های مختلف رایانه­ای در اندازه­های متعدد و حتی رایانه­های شخصی را با استفاده از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای گوناگون و با قراردادهای ارتباطی به یکدیگر متصل می‌کند. این شبکه جهانی از طریق خطوط تلفن، رایانه­های شخصی و یا شبکه‌های رایانه‌ای را به یکدیگر متصل می‌کند و با اختصاص نشانی‌های الکترونیکی مشخص به هریک از آنها، برقراری ارتباط سریع و گسترده را میان کل کسانی که به شبکه متصل هستند، فراهم می‌کند و تبادل اطلاعات میان آنان را به صورت متن، صدا ، تصویر و فیلم میسر می‌سازد (دهقان، 1384). می‌توان گفت که شبکه اینترنت همانند یک محل مجازی ملاقات عمومی شهروندان جهان است. یک نقطه تلاقی عمومی است که در آن میلیون‌ها نفر از بیش از 155 کشور جهان با هم در رابطه قرار می‌گیرند. سازمان عظیمی است که نظم آن از پیش تا حدودی تنظیم شده است. آنان در هر آن، به کسب اطلاع درباره مسایل مختلف، گفتگو، بازی، تجارت، جستجوی علمی، مشاهده تصاویر مختلف، استماع صداها، آهنگ‌ها، مشاهده فیلم‌ها و بسیاری اقدامات دیگر می‌پردازند. اینترنت یک بانک اطلاعاتی نیست، بلکه گسترده‌ترین و با اهمیت‌ترین شبکه کامپیوتری جهان است و شاید نمونه­ای اولیه از بزرگراه­های اطلاعاتی ربع اول قرن بیست ویکم باشد. اینترنت درحکم مخزنی از اطلاعات خوب، بد، زشت و زیبا، اخلاقی و غیره اخلاقی می‌تواند تلقی شود (داور پناه، 1382).

جالب ترین پدیده­ی فلسفی که تا کنون اینترنت ممکن ساخته، یک دنیای مجازی به نام “زندگی دوم”است. زندگی دوم همچنین امکان زندگی و صرف وقت در دنیایی مجازی را برای فرد فراهم می­کند که ممکن است بسیار مهیج­­تر از دنیای واقعی باشد (فارسی نژاد، 1389).

اما اینترنت و دنیاهای مجازی که فراهم ساخته، فرصت گریزهایی در مقیاسی بسیار بزرگتر به ماعرضه              می­کند. در واقع، به لطف دنیاهای مجازی مانند زندگی دوم، ما می­توانیم محدویت­های خود را فراموش کنیم و خود را در فرادنیایی امن و غنی غوطه­ور کنیم. به این ترتیب، به دوراهی می­رسیده­ایم و باید دنیای خود را انتخاب کنیم (همان منبع).

عده­ای درباره­ی اثرات زندگی در دنیای مجازی برای مدتی طولانی نگرانند. بعضی تأثیرات آن ممکن است روحی باشد، مثل اعتیاد و بعضی ممکن است جسمی (فیزیکی) مثل سرگیجه (برات زاده، 1382).

بنابراین محیط مجازی یا سایبراسپیس[1]محیطی است که نظامهای رایانه­ای شبکه جهان آن را ایجاد کرده است. امروزه اصطلاح محیط مجازی به صورت گسترده­ای درمورد اینترنت به کار می رود. ویلیام گیبسون که برای اولین بار این واژه را به کاربرد آن را چنین تصویر کرده است: غرق شدن کامل احساسات انسان به طور مصنوعی در محیطی زایا. در چنین محیطی ماشین تجربه حسی انسان یجاد می­کند و این حس در مغز انسان پرورانده می شود (داورپناه، 1382).

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *