واکنش های اجتماعی نسبت به کجروی:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

دانلود پایان نامه

واکنش های اجتماعی نسبت به کجروی

با توجه به نادرستی نظریاتی که به کجروی جنبه مطلق می‌دهند ، در حال حاضر در قوانین هنجاری تغییرات فراوانی بوجود آمده است ، بنابراین در نوع گرایشهای افراد به کجروی هم تغییراتی پدیدار گشته است .

واکنش های گروهی که پس از تخطی فرد نسبت به هنجارهای اجتماعی بوجود میآید دارای مراحلی است . یعنی گروههای اجتماعی یا کجروی را تحمل می‌کنند و یا درصدد مجازات فرد کجرو برمیآیند .

ناهمنوائی اجتماعی را اکثریت افراد جامعه دیده می‌شود و مجموعه ای از این ناهمنوائی ها پس از مدتی بصورت هنجارهای ویژه ای در میآیند .

گروههای اجتماعی به پاره ای از کجرویها پس از مدتی جنبه هنجاری می بخشند و برایشان به هنجار می‌شود و این هنجارها را گروهها  بوسیله ترغیب فردی و جمعی و یا بصورت کسب اعتبار اجتماعی برای خود دوام می بخشند .

در اینجا باید متذکر شد که جوامع طبقاتی امروزی بیش از آنکه با مسائلی از قبیل تأیید تشویق و یا کسب افتخار و حیثیت اجتماعی مواجه باشند با کجرویهائی که هر آن بیشتر نضج می‌گیرد روبرو می‌شوند .

چون کجرویها با واکنش های گوناگون در جامعه روبرو می‌شوند کیفیت عدم پذیرش کجروی و شیوه های مبارزه با آن نیز مختلف است . گروههای اجتماعی در برابر کجروهای اجتماعی واکنشهای گوناگون از خود نشان می‌دهند که از آن جمله می‌توان تنفر، خشم ، بی علاقگی را نسبت بفرد کجرو در آنان مشاهده کرد .

گروههای اجتماعی فرد کجرو را از خود میرانند و یا از حقوق گروهی محروم می‌سازند . جامعه نیز با تنبیهات بدنی ، دستگیری ، اخذ جرائم تخلف ، و بالاخره زندانی کردن ( محدود کردن فرد به پذیرش نهادها ) با آنها مبارزه می‌کند .

کجرویها در جوامع گوناگون بگونه های مختلف ارزیابی می‌شوند . بنابراین به کجروی نمی‌توان جنبه یکسان داد . پس در موقعیت زمانی و مکانی مختلف کیفیت کجرویهای نیز متفاوت میگردد .

رفتاری که در حال حاضر در جامعه ما نابهنجار تلقی می‌شود ممکن است در آینده برای افراد همسن جامعه بهنجار گردد ، پس ما باین نتیجه می‌رسیم که نظریات و قضاوتها در مورد هنجارهای صحیح و یا غلط با گذشت زمان در تحول است و تغییر می یابد ..

نابهنجاریهائی که در رفتار کجروان مشاهده می‌شود در فرهنگ های مختلف معمولا متفاوت بوده و بطور کلی هنجارها و نابهنجارها حتی در یک جامعه در زمانهای مختلف نیز دائماً در تحول و تغییر است .

در بعضی از جوامع کنونی غرب همجنس بازی ـ فحشاء و مشروبخوری جرم تلقی نمی‌شود . مثلا در حال حاضر برخی اعمال در کشورهای اسکاندیناوی مجاز است که در ایران جرم محسوب می‌شود .

در پاره ای از جوامع نه تنها انحراف از هنجارهای اجتماعی جرم بحساب نمی آید . بلکه افراد جامعه به انجام اینگونه کجرویها هم ترغیب می‌شوند . مثلا امروزه در زندگی هنرمندان بورژوا و پولدارهای سربار و بی مصرف جامعه و مانند آنها رفتارهای نابهنجار یا انحراف رایج است و حتی جامعه با این رفتارها مدارا می‌کند . در حالیکه کجروی از هنجارهای اجتماعی معین ( از قبیل ادب ، نزاکت ، نوع لباس پوشیدن ، آداب غذا خوردن ) با تحقیر و ناسزا از طرف سایر افراد روبرو می‌شود .

برای کجرویهائی از قبیل قتل ـ ورود بخانه افراد برای ارتکاب جرم ـ غارت و غیره مجازاتهائی مانند جریمه ـ حبس و اعدام در نظر گرفته شده است . عواملی که باعث پدید آمدن کجروی گشته در موقعیتهای زمانی و مکانی مختلف متفاوت است . هنجارهای اجتماعی همگی همسان نبوده و از قدرت واحدی برخوردار نیستند و ارزش و استحکام آنها بگروههائی بستگی دارد که این هنجارها را پذیرا گشته و در جهت گسترش آن بر آمده اند . (فرجاد، ۱۳۶۳ : ۲۹-۲۵)

 

 

نظر مردم در مورد کجروی با توجه به قدرت آنها :

نه تنها در ایران بلکه در جامعه کنونی آمریکا نیز با توجه به فرهنگ های گسترده و متفاوت مردم تعیین نوع کجروی بطور دقیق بسیار مشکل است ، بعنوان مثال در گذشته افراد جامعه کجروی را دزدی ،ورود بخانه افراد جهت ارتکاب جرم ، فحشاء و اختلالات روانی میدانستند ، در صورتیکه در جامعه کنونی آمریکا کجروی مفهوم و شکل دیگری بخود گرفته است .

پس در هر جامعه ای در موقعیتهای زمانی و مکانی مختلف ضایعات برجسته جسمانی مردم و خصایص آنها ممکن است بدانان نسبت کجروی دهند . مثلا از جمله این کجرویها می‌توان ناتوانیهای جسمی ـ نارسائیها و نابهنجاریهای روحی از  قبیل فلج بودن ـ نابینائی ـ کند ذهنی و نارسائی های دماغی ـ چاقی ـ لکنت زبان ـ عدم رعایت صحیح آداب معاشرت ـ دروغگوئی ـ فریب دادن مردم ـ پیروی از مسلک برهنگی                 ( کسانی که معتقدند به برهنه بودن تمام بدن می‌باشند ) ـ چشم چرانی از راه پنجره ـ برای ارضاء امیال فشرده دروتی با خود را با لباسهای تنگ و کوتاه در ملاء عام بنمایش گذاشتن ـ اعتیاد بمواد مخدرـ کودک نامشروع و یا عدم پرداخت هزینه پرورش آنها ـ سرپیچی از قوانین اجتماعی و یا اصول بهداشتی ـ عدم اجرای صحیح معالجات طبی ـ سر پیچی از مقررات ورزشی آماتوری و حرفه ای را می‌توان نام برد .

برخی از جامعه‌شناسان طبقه بندیهای خاصی برای کجروی انجام داده‌اند ، و از کسانی که اینان کجرو می شناسند می‌توان رانندگان بی بند و بار اشخاص صلح طلب و یا کسانیکه طرفداران اصلاحات اساسی در جامعه هستند ،‌محافظه کاران ، افرادی که ثروت زیادی دارند و کسانی که بسیار فقیر می‌باشند ـ پیران ـ الکلیستها و کسانی که مطلقاً مشروب نمی نوشند و گروههای آشوبگر موتور سوار را نام برده اند . از کجرویهائی که به اشخاص با نفوذ جامعه کسانیکه دارای پایگاه عمده و با ارزشی در جامعه هستند از قبیل سیاستمداران ، بارزگانان ، پزشکان ،حقوقندانان و مانند آنها می‌توان نسبت داد ،‌فریب دادن و یا تهیه گزارشهای نادرست است .

در جوامع شهری هنجارهائی وجود دارد که افراد ملزم برعایت آنها می‌باشند البته نباید از نظر دور داشت که این افراد گذشته از اجباری که برعایت هنجارهای شهری دارند باید از قوانینی که در اجتماعات کوچکتر جامعه نیز وجود دارد پیروی کنند .

کجروی نیز باید از دیدگاه کسانی که با آن سر و کار داشته و آن را مشاهده و حس می‌کنند تجزیه و تحلیل شود . یکی از جامعه‌شناسان این مطلب مهم را بدینگونه بیان کرده است : در چشمان بینندگان کجروی واکنشهائی بوجود میآید که می‌توان آنرا کاملا احساس کرد . تقریباً کلیه اعمال خلاف و واکنش های نامساعد فرد از نظر دیگران مذموم و ناپسند شمرده می‌شود ( که البته این بدلیل خودستائی و خود پرستی افراد          است ) زیرا باکثر افراد یعنی ( من و شما ) وسیله افراد و گروههای اجتماعی بر چسب کجروی میخورد و این واقعیت برای کسانی که از جهان و فرهنگ اجتماعی خود به جهان و فرهنگهای اجتماعی دیگر پا گذارده اند کاملا احساس شده است .

جامعه‌شناس دیگری می‌گوید : هیچ یک از رفتارهای بشری بخودی خود جنبه انحراف و کجروی بخود نگرفته است ، بلکه افرادی که مستقیم یا غیر مستقیم ناظر بر این رفتارها بوده اند بدانها جنبه کجروی داده‌اند . (همان منبع: ۳۴-۳۱)

 

نظرات کجروی :

یکی از دلایل جامعه‌شناسان را از مطالعه ماهیت اولیه کجروی به واکنش اجتماعی و مسائل مربوط به آن رهنمون میسازد . اینست که نسبت دادن کجروی به فرد او را برای کجرویهای جدید آماده میسازد . درست است که مجازات کجروان اجتماعی یعنی قانون شکنان ، جنایتکاران ،‌همجنس بازان ، معتادان بمواد مخدر ، فاحشه ها ،‌دیوانگان بوسیله مأموران دولتی و جلوگیری از فعالیتهای تخریبی آنان از امکان بوجود آمدن کجرویهای بیشتر جلوگیری بعمل میآورد ولی اکثر اوقات کجرو شناختن اشخاص آنها را به کجرویهای جدیدی ترغیب می‌نماید . (همان منبع : ۳۷)

عنوان کجروی بفرد دادن بعواملی از قبیل طبقه اجتماعی ،‌نوع شغل ، نژاد ،‌مذهب زمینه‌های اخلاقی ،‌گروه سنی ، سوابق قبلی کجروی فرد ، فشارهائی که فرد را وادار بکجروی کرده است فشار واکنش عمومی مردم بر فرد کجرو و عواملی که امکان کجروی را فراهم می آورد بستگی دارد . (همان منبع : ۳۸)

بکر Becker در تعریف از شناخت کجرویها تا حدودی اغراق نموده چون معتقد است که کجروان افرادی هستند که بر آنان بر چسب کجروی خورده و تعیین آن بعهده مردم می‌باشد و نتیجه ای که بدست می آید این است که افراد را وادار می‌کند که از قوانین و آئین ها پیروی کنند .

پس در این تعریف فرد زمانی کجرو  خوانده می‌شود که جامعه او را کجرو بشناسد و سپس واکنش شدید پلیس و سایر نمایندگان قانونی جامعه که مسئولیت نظم و کنترل اجتماعی را در دست دارند بر انگیزد. برای اینکه رفتاری را به عنوان کجروی بشناسیم باید در وهله نخست افراد جامعه ، انحراف آن را تشخیص دهند.

باید دانست ارائه تعریفی پیرامون کجروی که بتواند جامع باشد بسیار مشکل است زیرا هنجارها در جوامع مختلف ، متفاوت هستند . بهر حال در تعریفی که در بیشتر کتابهای درسی از کجروی شده چنین بر می آید که کجروان اجتماعی اشخاصی هستند که بر آنها بر چسب کجروی خورده است .

شور Shour عناصر تشکیل دهنده کجروی را که در تعریف بکر Becker آمده تأئید نموده و تعریف زیر را عنوان کرده است :

« زمانی که ما عنوان کجرو بر فرد می‌گذاریم بدان معنی است که او از هنجارهای گروهی خود سر پیچی کرده است ،‌از طرف دیگر افرادی که دارای رفتار نابهنجار هستند با واکنش نامساعد و جمعی گروه روبرو می‌شوند ، گروه در وهله نخست سعی بر مدارا می‌کند یعنی تلاش می‌کند حتی المقدور رفتار فرد کجرو را تحمل کند یعنی گروه ، فرد را وادار می‌کند که از رفتار خود دست بردارد و در صورتی که فرد از این پذیرش امتناع ورزد او را از گروه میراند و یا تنبیه و مجازات می‌کند . »

تا بحال بر تعریف بکر انتقادات فراوانی شده زیرا او در تعریفش غلو نموده و واقعیت اینست که تعریف او برای کجروی کافی بنظر نمی‌رسد . ممکن است گروهی از افراد تصور نمایند زمانی که به پاره ای از رفتارها جنبه کجروی داده شود . پس از چندی این رفتارها از لحاظ بین المللی هم بعنوان کجروی پذیرفته شوند . ولی مسلم است که این گروه در اشتباه می‌باشند چون نمی‌توان به کجروی جنبه بین المللی داده و آن را از این دیدگاه وسیع جهانی بررسی کرد .

یکی از جامعه‌شناسان در مورد تعیین کجروی چنین نوشته است .

کجروی در مراحل اولیه تکوین خود به عناوینی که به آن داده شده و مزمت هائی که درباره اش صورت گرفته ارتباطی ندارد یعنی شخص کجرویی توجه است به اینکه ، عملی را که انجام می‌دهد کجروی است یا خیر او فقط کار خود را انجام می‌دهد . اشخاص در موقعتها و شرایط خاصی به کجروی گرایش پیدا می‌کنند یعنی شرایط زندگی است که آنها را وادار به کجروی و تخطی از هنجارها می‌نماید چون به هیچ یک از قوانینی که دیگران در این مورد وضع کرده اند توجهی ندارند . تعریف فوق که بر اساس واکنشهای اجتماعی بیان شده تعریفی است جامع و کامل از کجرویهای اجتماعی ، و باین ترتیب هر کنشی کجروی خوانده نخواهد شد . مگر آنکه جزئیات آن بر ما روشن شود و واکنشی در ما ایجاد کند پس کجروی آنست که واکنش های نامساعدی در افراد ایجاد کند .

ماهیت غیر منطقی و بی اساس بودن این نظریه را با مثال زیر می‌توان روشن تر بیان کرد: فرض کنید دو نفر که عمل زنای محصنه را انجام می‌دهند می‌توانند عمل غیر اخلاقی خود را بدون اینکه کسی از آن مطلع شود انجام دهند بنابراین بنظر سایر افراد آنها مرتکب هیچ نوع بی عفتی و کجروی نشده‌اند اما در این مورد کجروی انجام گرفته ولی هیچ گونه واکنشی نامساعد بوجود نیآمده است .

پس نوع کجروی را نمی‌توان نسبت به واکنش مردم تعیین کرد و یا تشخیص داد چون برخی اوقات تصورات مردم در مورد کجروی بحدی بلند پروازانه است که با واقعیت فاصله ای بسیار پیدا می‌کند . بنابراین زمانی که ما در مورد کیفیت تعیین کجروی و پدید آمدن واکنشهای خاصی در برابر آن سخت می گوئیم کجروی را با توجه به موقعیتهای زمان ،‌مکان و شرایط ویژه آن عمل در آن جامعه و با توجه به اصل نسبی بودن آن در نظر گرفته ایم . (همان منبع :۴۲-۴۰)

کجرویهائی که توسط تجار ، مدیران شرکتها و سیاستمداران ( از قبیل کلاهبرداریها و دزدیهای بزرگ ـ رفتارهای همجنس بازانه و یا روابط جنسی مشترک ـ مصرف ماری جوانا ـ رانندگی در حین مستی و جرائم دیگر ) انجام می‌شود مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد چون قانون همیشه وسیله اغنیا و قدرتمندان وشع شده و هیچوقت نمی‌تواند به مجازات واضعین خود بپردازد . (همان منبع : ۴۳)

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *