نقد نظریه:دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی,بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان

دانلود پایان نامه

نقد نظریه:

در نقد نظریه همسان همسری که در صفحات پیشین به جنبه های مختلف این نظریه اشاره شد می توان گفت که در امر گزینش همسر به سه عنصر اسامی بر می خوریم:

  • همتایی و تکمیل

هر قدر زوجین از دیدگاههای اجتماعی نظیر تحصیل و اشتغال و یا از دیدگاههای فردی وجسمانی نظیر فرهنگ و یا طبقات همتراز یکدیگر باشند بهمان نسبت میزان طلاق کاهش می یابد،

  • پیوند باسنن
  • آمیزش عقل و احساس (ساروخانی ۱۳۷۲-۱۱۴و۱۱۳)

تأکید بر عنصر اولی که ساروخانی در کتاب “طلاق-پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن” آورده است و تأثیر بی بدیل عنصر همسان همسری را در ازدواج و طی مراحل آن مشاهده می کنیم، اما علیرغم این حقیقت که فرآیند همسرگزینی بعنوان یک مکانیسم تناسب گرا عمل می کند، شمار قابل ملاحظه ای از ازدواجها در برخی از زوجین متمایل به ناهمسانی است باید توجه داشت که “همسان همسری بیشتر نتیجه جریانات اجتماعی است از جمله اینکه فرد بدون داشتن مشخصات ویژه نمی تواند در مقابل رقبای خود که بیش از او در بازار ازدواج عرضه می نمایند قد علم کرده و همسر دلخواه خود را تصاحب نماید و بر این اساس این افراد بناگزیر به سمت همسان همسری روی می آورند (گود۱۳۵۲ ، ۱۰۹).

از نظر برخی جامعه شناسان همسان همسری فقط میدان و دایره انتخاب را تعیین می کند افراد ممکن است از درون این دایره زوجهایی را جستجو کنند که نیازهای آگاهانه یا ناخودآگاهانه آنان را ارضاء نمایند از نظر آنها همسان همسری بیشتر در سطح متغیرهای اجتماعی (مذهب، سطح تحصیلات منزلت اجتماعی و…) مؤثر واقع می شود. در حالیکه اگر در سطح انگیزش و روانشناسان عامل تعیین کننده تری وجود دارد آن نیازهای مکمل یا تئوری ناهمسان همسری است.‌”به هر حال می توان ادعا نمود که ابعاد اجتماعی پیوندهای زناشویی و همسرگزینی دارای پشتوانه هنجاری است یعنی بر اساس آداب و رسوم و هنجارهایی صورت می گیرد و مکانیسم های همسرگزینی همسان را تشویق می کنند یافته های تجربی نشان می دهد که انتخاب همسر بر مبنای سوابق اجتماعی- اقتصادی مشابه صورت می گیرد. (مهدوی
۱۳۷۷، ۴۱).

 

 

۲-۳-۲-نظریه‌نیازهای‌شخصیتی‌مکمل(The theory of complementary Needs):

چنانچه در بحث همسان همسری بیان شد علاوه بر سطح تغییرات اجتماعی سطح انگیزش روانشناسانه نیز عاملی تعیین کننده در امر همسرگزینی است که برای یافتن پاسخ سئوال همواره در بین جامعه شناسان مطرح بود که آیا افراد در انتخاب همسر به تفاوتهای مکمل یکدیگر توجه می کنند یا ویژگیهای مشابه؟

طرفداران نظریه نیازهای شخصیتی مکمل می پندارند که “اگر یکی از طرفین دارای شیوه چیره گر باشند و دیگری دارای شیوه چیره پذیر آنها خواهند توانست با یکدیگر وصلت کنند و ازدواج نیز می تواند برای آنها مطلوب و خردسند کننده باشد حال آنکه اگر هر دوی آنها از منشی یگانه برخوردار باشند گمان نمی رود که بسوی یکدیگر بگرایند و در چنین وضعی وصلت آنان قرین ناکامی خواهد شد (ساروخانی، ۱۳۷۱ ، ۶۹)

از پشتیبانان این نظریه را برت اف. وینچ است او بعنوان جامعه شناس، موضوع جامعه شناختی حاکم را که طی آن بر تأثیر نیرومند ویژگیهای اجتماعی بر روی انتخاب زوج تأکید می گشت را قبول داشت اما بنظر وی این عوامل به تنهایی برای این مهم کافی نبود وینچ معتقد بود که اساس ازدواجها بر تکمیل نیازهاست و اگر شخصی خصوصیتی را واجد است که شخص دیگر ندارد و شخص دومی خصوصیتی را واجد است که شخص اولی ندارد پس اینان می توانند به هم سازگار باشند و زوج مناسبی را تشکیل دهند.

وینچ می گوید: “جذابیت یک طرف را برای طرف دیگر از طریق ساختارهای نیاز به تعریف و تمجید طرف مقابل و ویژگیهایی که بر اساس آنها در درون محدوده مناسبات اجتماعی دست به انتخاب همسر می زند باید تبیین نمود” (مهدوی ۱۳۷۷ ، ۴۰) او در واقع مشخصاتی را که افراد بر اساس آنها دست به انتخاب همسر می زنند را محدود به محدوده معاشرتهای اجتماعی می کند همچنین به اعتقاد وی اگر چنانچه یک فرد در مورد نیاز پرورش و مراقبت در سطح بالایی باشد بدیهی است که او سمت زنی کشیده خواهد شد که در سطح بالایی از نیاز به کمک کردن بسر برد. وینچ با مطالعاتی که انجام داد به این نتیجه رسید که هر کسی در پی ارضای پاره‌ای از نیازهای شخصی خود است که همین نیازهای ارضاء نشده هستند که فرد را بسوی انتخاب همسری می رانند که به سبب دارا بودن خصایل شخصی متفاوت قابلیت برآورده ساختن نیازهای وی را داشته باشد.

“نظریه نیازهای مکمل از سال ۱۹۵۰ مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان قرار گرفت از جمله کرچمر و به این مسئله پی بردند که همسرگزینی بر مبنای نیازهای شخصیتی مکمل بیشتر مورد توجه افراد است تا همسان و مشابه. و وینچ معتقد بود هرگاه عشق به مثابه یک پیش نیاز مطلوب برای ازدواج تلقی شود انتخاب همسر بر اساس نیازهای مکمل صورت می گیرد. فرضیه اصلی این نظریه اینست که در درون مجموعه ای از افراد واجد شرایط افرادی که الگوی نیازهایشان ارضای متقابل را تأمین نماید همدیگر را بعنوان همسر انتخاب می کند که بیشترین وعده ارضای نیازها را در حداکثر میزان ممکنه به آنها بدهد در نتیجه الگوی نیازهای زوجین مکمل خواهد بود و نه مشابه (شهابی ۱۳۷۱ ، ۴۱).

در هر حال باید گفت که وینچ تنها بانی این اندیشه نیست چون این تئوری حامیان دیگری نیز دارد از جمله “کتسینز (T.KTsanes) در تحقیق خود بنیان کار را یک نمونه از زوجهایی قرار می دهد که بتازگی با هم وصلت کرده اند بنابر نوشته وی تمایل افراد به انتخاب همسری که همانند آنها نباشد نیرومندتر از کشش است که آنها را بسوی انتخاب همسری همسان می کشاند (ساروخانی ۱۳۷۱، ۶۹-۷۰)

تعدادی از محققین به آزمون این نظریه دست یافته اند که فقط در مطالعه هانتینگتون و کرکهاف و دیویس نتایج تحقیقات وینچ را تأیید کردند کرکهاف و دیویس یک چشم انداز طولی را در طی دوره همسرگزینی ابداع و معرفی نمودند آنها این فرض ها را مطرح کردند که:

  • درجه توافق ارزشی به نحو فزاینده ای به ترقی و پیشرفت بسوی یک پیمان پایدار (ازدواج بستگی دارد.
  • درجه تکمیل نیازها بطور مثبتی به پیشرفت بسوی یک اتحاد پایدار بستگی دارد (شهابی ص ۵۶ سال ۷۲)

آنها دسته ای از زوجهای دانشگاهی را که در نظر داشتند ازدواج کنند مورد مصاحبه و آزمون قرار دادند آنها نمونه های خود را به دو گروه تقسیم کردند زوجهایی که ۱۸ ماه با هم آشنا بودند و زوجهایی که کمتر از این مدت با هم آشنا بودند محققیق فوق قصد داشتند بدانند آیا تشابه ارزشی منجر به حرکت بیشتر به سمت ارتباط دائم می شود یا نیازهای مکمل برای سنجش درجه پیشرفت ارتباط زوجین از آنها سئوال می شد آیا از زمانیکه پرسشنامه بخش نیازها و ارزش را در هفت ماه گذشته پر کرده اید تا کنون روابطتان متحول شده است یا خیر؟

در این تحقیق طول ارتباط زن و مرد بعنوان یک متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده بود آن دسته از زوجهایی که کمتر از ۱۸ ماه از مدت آشنائیشان می گذشت و تشابه ارزشی با یکدیگر داشتند گزارش کرده بودند که حرکتشان به سمت ارتباط دائم بیشتر شده است اما حضور و وجود نیازهای مکمل در میان زوجهای دارای ارتباط کوتاه مدت منجر به احساس لزوم ایجاد ارتباط مستمر نگشته بود ولی آن گروه از زوجهای دارای ارتباط بلند مدت که بیشتر مکمل نیازهای همدیگر بوده اند گزارش کرده بودند که به سمت ارتباط دائم در حرکتند.

در حالیکه داشتن ارزشهای مشابه در میان زوجهایی با همین مدت ارتباط موجب تسهیل و تسریع پیشرفت ارتباط به سمت ازدواج نشده بود.

به هر ترتیب گفت و گو و تحقیق در مورد تئوری همسان همسری و نیازهای شخصیتی مکمل بین طرفداران هر کدام از این نظرات همچنان ادامه دارد ساروخانی معتقد است که باید پذیرفت که نظریه های همسان همسری و نیازهای شخصیتی مکمل در قلمرو منش ها و خلق و خوی انسانها همچنان در کنار یکدیگر مطرح خواهند بود تا روزی که نتایج تحقیقات به یکی از دو نظریه صحه گذارد و سخنی از آلن ژایرارد که می گوید طرفداران این دو نظریه هیچگاه از دلیل آوری خسته نمی شوند (ساروخانی
۱۳۷۱ ،۷۱).

 

 

 

 

نقد نظریه:

در نقد نظریه نیازهای شخصیتی مکمل می توان به نکات زیر اشاره کرد:

۱- جانبداری در انتخاب نیازها برای مطالعه : وینچ معیار گزینش استانداردی را برای تشخیص نیازهای ارائه شده توسط خودش را مطرح نمی کند ممکن است که وی آن نیازها را (ولو بطور ناخودآگاه)
بگونه ای انتخاب کرده باشدکه متناسب با نقشهای مکمل در جامعه باشد مانند یک شوهر مسلط در مقابل یک زن احترام گذار. درحالیکه نیازهایی را که ممکن است متناقض با نظریه فوق باشد را نادیده گرفته باشد.

۲- چه زمانی کاملاً همانند وجود دارد؟ آنچه که درست می نماید اینکه زوجهای داخلی کمتر از زوجهای کنترل وینچ همانندی دارند اما کمتر بودن به معنی مکمل بودن نیست تکمیل می بایست در بردارنده سطحی از همبستگی منفی بین دو نفر باشد نه یک همبستگی مثبت کوچکتر. یعنی بر اساس نظریه وینچ زمانی یک زوج می توانند با هم همساز باشند و نیازهای همدیگر را تکمیل نمایند که از یک سری عدم همانندی ها برخوردار باشند و هر چه قدر این سطح همبستگی منفی و بیشتر باشد تکمیل بیشتر خواهد بود.

۳-این امر غیر قابل قبول می نماید که وقتی یکی از طرفین ازدواج صفت خاصی را دار است آن صفت برای هر دو به یک اندازه ارضاء کننده باشد مثلاً شاید بتوان قبول کرد که یک مرد سلطه جو زن سلطه پذیری را به همسری برگزیند اما این را نمی توان پذیرفت که یک زن سلطه جو، مرد سلطه پذیر و مطیعی را بر سایر مردان ترجیح دهد بعلاوه در اغلب جوامع از مرد انتظار تسلط و قدرت می رود و غالب مردان حتی اگر در نتیجه انجام آن از نظر روانی در شکنجه هم باشند اما به اینکار تظاهر می کنند بنابراین نظریه نیازهای مکمل به تأثیر عوامل اجتماعی بر مسخ ادراک افراد بی اعتنا مانده است.

۴-تئوری نیازهای مکمل نمی گوید که فرد در هر گروه واجد چه شرایطی باشد تا کسی را بیابد که قادر باشد تمامی احتیاجاتش را برآورده کند فقط نشان می دهد به چه دلیل در هر گروهی تنها عده معدودی مورد توجه فرد قرار می گیرد. همچنین این تئوری “پیش بینی نمی کند که کسانی که نیازهای روانی همدیگر را برآورده کنند، الزاماً بعد از ازدواج خوشبخت خواهند شد آنان ممکن است سلیقه های متفاوت داشته و مفهوم تکالیف ناشی از نقش زن و شوهر در نظرشان متفاوت باشد و همین امر ممکن است باعث عدم موفقیت ازدواج آنها گردد (گود، ۱۳۵۲ ، ۱۱۶-۱۱۵).

۵-تئوری نیازهای مکمل در انتخاب همسر در مورد جوامعی صادق است که جریان همسرگزینی بر مبنای عشق صورت می گیرد در جوامعی که ازدواجها ترتیب داده شده باشد این عامل به هیچ وجه در روند انتخاب همسر تأثیر نمی گذارد (پیشین ، ۱۱۷).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *