نتیجه گیری و پیشنهادات : دانلود رایگان روانشناسی : بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

دانلود پایان نامه

 

۶-۴-رابطه ضریب Gt(مخارج دولت ) و اندازه دولت:

در این قسمت رابطه مخارج دولت و مصرف خصوصی را با اندازه دولت بررسی می کنیم:به این ترتیب که از روش نموداری (c2) راکه بیانگر نوع رابطه CtوGtبا اندازه دولت است به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد مطالعه قرار داده و به تفسیر اقتصادی و برآورد شیب می پردازیم . در نهایت از طریق نموداری  ثابت می کنیم که رابطه مکملی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت با کوچک شدن اندازه دولت تقویت می شود.

برمبنای مقاله پایه  یعنی مقاله “گرو جیوس کاراس”که مدل اصلی در این مقاله نیز به صورت :

CPt=c1+(c2)Gt+(c3)CPt-1+(c2)(c3)Gt-1+Ut+vUt-1

است . مدل  با استفاده از روش متغیر های ابزاری برای ۳۰ کشور با توجه به آمارهای موجود برآورد شده و رابطه مکملی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت را نتیجه می شود و در واقع به غیر از چند کشور که c2منفی دارند بقیه کشور ها c2مثبت دارند.در نهایت از طریق نموداری ثابت می کنیم که رابطه مکملی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت با کوچک شدن اندازه دولت تقویت میشود .

در نمودارها محور عمود نشاندهنده (c2)و محور افق نشاندهنده اندازه دولت است (که برای هر کشور اندازه دولت به صورت میانگین حسابی در طول زمان در نظر گرفته شده است.)شکل اول در حالتی است که ρ=۱است و شکل دوم حالتی را نشان می دهد که ρمحدودیتی ندارد.نتایج به دست آمده حاکی از شیب مثبت در نمودار است.

آز انجایی که کشور ایران هم تنها یکی از نقاط را شامل میشود بنابراین نمیتواندشیب نمودار یا رابطه (c2)و اندازه دولت را تغییر دهد و در نتیجه رابطه مکملی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت با کوچک شدن اندازه دولت تقویت می شود.

جدول۱۰-۴:مربوط به نمودار۲-۴ :تخمین (c2)با شرط ρ=۱

ضریب مخارج کشور ضریب مخارج کشور
۰/۸۷ ایتالیا ۱/۰۸ استرالیا
۲/۷۹ ژاپن ۱/۶۵ اسکاتلند
۲/۳۳ کره ۱/۲۴ بلژیک
۰/۲۳ نیدر لند ۰/۰۴ کانادا
۲/۶۵ نیوزیلند ۲/۴۱ کلمبیا
۲/۵۹ نروژ -۰/۳۲ دانمارک
-۰/۳۵ پاناما -۰/۸۶ دومنیکن
۲/۸۵ پاراگوئه ۰/۶۲ اکوادور
۰/۲۹ فیلیپین ۰/۹۸ فتلاند
۰/۸۲ آفریقای جنوبی ۱/۳۴ فرانسه
۰/۸۷ سریلانکا ۰/۳۶ آلمان
۰/۰۵ سوئد ۱/۸۲ یونان
۲/۱۸ تایلند ۴/۹۷ گواتمالا
-۰/۰۵ مالزی ۱/۶۲ هوندوراس
۳/۱۸ ونزوئلا ۱/۰۲ ایرلند

منبع:

Kurras,G(1995),”Government spending and private consumption; some international evidence”,journal of money,credit, and             banking,VOL.26,NO.1,PP(17)

 

 

 

جدول ۱۱-۴:مربوط به نمودار۱-۴ تخمین (c2), ρ محدودیتی ندارد.

 

ضریب مخارج کشور ضریب مخارج کشور
-۰/۲۹۰ ایتالیا ۰/۴۴۶ استرالیا
۰/۵۰۱ ژاپن ۲/۱۳۵ اسکاتلند
۱/۶۶۹ کره ۱/۱۳۷ بلژیک
۰/۹۲۷ نیدر لند ۰/۵۷۴ کانادا
۲/۱۷۱ نیوزیلند ۱/۳۲۹ کلمبیا
۲/۰۴۳ نروژ -۰/۲۳۱ دانمارک
-۱/۳۳۷ پاناما -۰/۷۳۱ دومنیکن
۱/۶۳۶ پاراگوئه ۰/۸۲۹ اکوادور
۰/۸۷۵ فیلیپین ۱/۶۶۳ فتلاند
۰/۶۹۵ آفریقای جنوبی ۱/۸۰۶ فرانسه
-۰/۰۲۴ سریلانکا -۰/۱۸۰ آلمان
/۰۲۰۴ سوئد ۰/۰۰۲ یونان
۲/۷۲۸ تایلند ۵/۰۰۹ گواتمالا
۰/۱۳۵ مالزی ۱/۰۳۶ هوندوراس
۲/۲۸۷ ونزوئلا ۱/۹۴۲ ایرلند

منبع:

Kurras,G(1995),”Government spending and private consumption; some international evidence”,journal of money,credit, and  banking,VOL.26,NO.1,PP(19)

 

 

شکل ۲-۴ رابطه بین (c2)و اندازه دولت را با محدودیت=۱ρ و شکل ۱-۴ رابطه بین (c2)و اندازه دوات را در حالاتی که ρ یک پارامترآزاد می باشد را برای ۳۰ کشور نشان می دهند. از روی هر دو شکل با توجه به آمار با معنی روند تقویتی کوچک بودن اندازه دولت و رابطه مکملی مصرف خصرصی با مخارج دولت به وضوح قابل مشاهده است.

به این ترتیب که در کشور های با اندازه کوچک دولت یک افزایش در مخارج دولت ؛ افزایش بیشتری را در مطلوبیت نهایی به مصرف افراد آن کشور موجب خواهد شد که در کشورهای با اندازه بزرگ. این افزایش در مطلوبیت نهایی مصرف افراد آن کشور کمتر خواهد بود و از آنجا که کشور ایران هم می تواندیک نقطه در میان نقاط  دیگر باشد .(c2=0/044) و متوسط اندازه دولت)   (SG=0/16در نتیجه این رابطه برای کشور ایران نیز صادق است.

 

                     فصل پنجم:

                                       

 

                                        نتیجه گیری و پیشنهادات

 

 

۱-۵: خلاصه

۲ -۵: نتیجه گیری

۳-۵: پیشنهادات

 

۱-۵: خلاصه:

 

این تحقیق کوششی است در جهت بررسی رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و تحقیق در باره اینکه چگونه این رابطه با بزرگ و کوچک شدن اندازه دولت ارتباط دارد. در ابتدا فرض می کنیم که رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی میباشد.در قسمت دوم فرض می کنیم رابطه مکملی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت با بزرگ شدن اندازه دولت تقویت می شود. همچنین به بررسی برخی از مطالعات انجام شده در مورد موضوع تحقیق می پردازیم. با توجه به متغیرهای اصلی مدل یعنی مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی که در فصل سوم به بررسی کامل آن پرداخته ایم, وهمچنین پس از جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به متغیرهای اصلی مدل و متغیر های ابزاری به بررسی و تخمین ضریب مخارج دولت که بیان کننده نوع رابطه می باشد می پردازیم.

ضریب مخارج دولت یک بار از روش حداقل مربعات معمولی و بار دیگر به دلیل نقض فرض متعامد بودن که از فروض کلاسیک می باشد از روش متغیر های ابزاری به دست آمده که نشاندهنده رابطه مکملی بین مصرف بخش خصوصی و و مخارج دولت می باشد.

 

 ۲-۵:نتیجه گیری:

 

با توجه به فرضیات عنوان شده در فصل یک و تخمین مدل در فصل چهارم فرضیه اول که مبنی بر رابطه مکملی بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت در ایران می باشد در هر دوروش برآورد پذیرفته می شود.در واقع افزایش مخارج دولت باعث افزایش مطلوبیت نهایی مصرف خصوصی می شود و در نتیجه مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به طور همزمان افزایش خواهند یافت . افزایش مصرف خصوصی از عوامل موثر در رشد اقتصادی است. و همانطور که می دانیم افزایش مخارج دولت نیز یک سیاست مالی انبساطی در جهت رونق و رشد اقتصادی  محسوب می شود و می توان گفت از آنجایی که افزایش مصرف خصوصی می تواند موجب تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری بیشتر در زمینه های مختلف تولیدی شود ؛بنابراین مطمئنا افزایش مصرف و مخارج دولت به طور همزمان یک رابطه تایید شده در ایران است.

با توجه به مطالعات انجام شده گذشته و بررسی ارتباط اندازه مخارج دولت در ۳۰ کشور مختلف با رابطه مکملی مصرف بخش خصوصی و مخارج این نتیجه به اثبات رسیده بود که کوچک بودن اندازه دولت می تواند در جهت تقویت این رابطه مکملی موثر باشدبه این معنا که وسعت و گسترش اندازه دولت باعث عرضه بیشتر کالا و خدمات توسط دولت شده  و بنابراین مخارج دولت در بیشتر زمینه ها جایگزین مصرف خصوصی میشود ؛ و راه را برای مصرف بخش خصوصی در بسیاری از زمینه ها می بندد؛به این ترتیب که با گسترش اندازه دولت راههای مختلف سرمایه گذاری و تولید برای بخش خصوصی نیز به تبع آن کاهش خواهد یافت .

در رابطه با کشور ایران نیز از آنجایی که متوسط اندازه دولت در ۳۱ کشور اخیر و ضریب مخارج دولت در مدل اصلی به عنوان۱ نقطه از میان ۳۰ نقطه مربوط به کشورهای مختلف دیگر می باشد ؛بنابراین این یک نقطه نه شیب خط به دست آمده و  نه رابطه به دست آمده را تغییر خواهد داد ؛بنابراین در ایران نیز با کوچکتر شدن اندازه دولت رابطه مکملی بین صرف خصوصی و مخارج دولت تقویت خواهد شد. و در نتیجه فرضیه دوم هم پذیرفته خواهد شد.

 

 

 ۳-۵: پیشنهادات:

 

در جامعه ایران که رکود اقتصادی در بیشتر بخشهای آن یک پدیده مزمن می باشد؛بنابراین سیاست مالی انبساطی با ابزار افزایش مخارج دولت می تواند راه حل مناسبی باشد,زیرا که این افزایش مخارج دولت افزایش مصرف بخش خصوصی و همچنین تشویق بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری و تولید را هم به طور توامان در برخواهد داشت .و بنابراین می توان افزایش مخارج دولت را به عنوان یک سیاست مالی انبساطی در ایران پیشنهاد کرد که البته می توان گفت این سیاست از سیاستهایی است که در دوره های مختلف در ایران از ابزار دولت در جهت رونق بخشیدن به اقتصاد بوده  و هست.

البته این افزایش مخارج دولت نمی بایست با گسترش و توسعه اندازه دولت به وجود آید زیرا همانطور که از تحقیق بر می آید و بر اساس شاخص براورد اندازه دولت که کسر مخارج دولت به روی تولید ناخالص داخلی است ؛گسترش اندازه دولت می تواند رابطه مکملی مخارج دولت و مصرف خصوصی را تضعیف کند همانطور که مشاهده می شود در چند سال اخیر سیاست اصلی  دولت  کوچک کردن دولت در قالب روشهای مختلف بوده و از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی که با هدف خصوصی کردن بسیاری از بخشهای اقتصادی درجهت کاهش اندازه دولت در کابینه کنونی از مهمترین و اصلی ترین اهداف و سیاستهای اقتصاددانان و دولتمردان می باشد . بنا براین با توجه به تحقیق حاضر اهمیت اجزای کامل این اصل در ایران مورد تایید قرار می گیرد ؛ تا سیاست مالی انبساطی از طریق افزایش مخارج دولت بتواند به صورت موثر تری در جهت رونق اقتصادی در ایران انجام گیرد.

البته از آنجایی که مطالعات انجام شده درارتباط با رابطه بین مصرف بخش خصوصی ومخارج دولت در کشور بسیار محدود است پیشنهاد می گردد که در مطالعات بعدی ضمن تفکیک مخارج دولت بر اساس دسته بندی های مختلف به بررسی رابطه مکملی و یا جانشینی موجود بین این دو متغیر مهم اقتصادی پرداخته شودزیرا اثر مخارجی که صرف امورعمرانی یا پرداختهای انتقالی می شود  با اثر هزینه های جاری دولت متفاوت است.  همچنین از آنجایی که اندازه دولت نقش بسیار مهمی بر نوع و چگونگی رابطه  بین مصرف خصوصی و مخارج دولت بازی می کند و تنها در بخشی از این تحقیق به بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر آن بر نوع رابطه موجود بین مصرف و مخارج دولت پرداخته شده است پیشنهاد می گردد در مطالعات بعدی به صورت مجزا به بررسی و تجزیه و تحلیل آن پرداخته شود.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران ۶۲ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *