نتایج و منابع:دانلود رایگان رشته روانشناسی:بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود پایان نامه

 

خلاصه و نتیجه گیری :

پژوهش حاضر به بررسی میزان آشنائی معلمان با اهداف کتاب علوم تجربی سال چهارم ابتدائی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پرداخته است.

تعداد کل نمونه پژوهش حاضر ۱۹ نفر که همگی زن بوده اند.

در این تحقیق از یک پرسشنامه چهارگزینه ای محقق ساخته جهت بررسی میزان آشنائی معلمان استفاده شده که دارای ۳۰ سئوال بوده است که به دو سطح بالا و پائین تقسیم شد نمرات بالای ۱۸ نمایانگر آشنائی معلمان با اهداف کتاب بود.

روش اجرای تست بصورت انفرادی بود. زمان پاسخگویی به پرسشنامه حدود ۳۰ دقیقه بود. داده های بدست آمده از پرسشنامه و نمره ترم اول دانش‌آموزان در مقطع چهارم ابتدائی با استفاده از میانگین و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تجلیل قرار گرفت.

در این پژوهش به کمک ضریب همبستگی به این نتیجه رسیدیم که آشنائی معلمان با اهداف کتاب تأثیری بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ندارد و همبستگی برابر صفر بود.

همینطور مشخص شد که پیشرفت دانش‌آموزان به سطح تحصیلات معلم نیز بستگی ندارد.

همچنین مشخص شد معلمانی که دارای سابقه خدمت بیشتری هستند پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزانشان بیشتر است.

همینطور پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان با توجه به نوع تحصیلات معلم و دوره دیدن معلم بیشتر خواهد بود.

 

منابع :

  • سیف، ‌علی اکبر، روانشناسی تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور
  • سیف، ‌علی اکبر، ‌روانشناسی پرورشی ( روانشناسی یادگیری و آموزش )، ‌انتشارات آگاه.
  • کانیه، ‌آر، ‌ام و بریگز، لسلی جی واثردبلیو، اصول طراحی آموزش، خدیجه علی آبادی ۱۳۷۴، ص ۲۴.
  • صفوی، امان الله، ‌کلیات روشها و فنون تدریس، ۱۳۷۲، ص ۵۶.
  • دلاور، علی، مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۷۴، ص ۲۷۵.

 

بسمه تعالی

معلم گرامی، همکار محترم. ….

پرسشنامه ای که هم اکنون در اختیار دارید، مربوط به یک پژوهش دانشگاهی جهت انجام کار عملی روش تحقیق در رشته مطالعات خانواده است، که به منظور بررسی میزان آشنایی معلمان با اهداف آموزشی علوم سال چهارم ابتدائی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تهیه شده است، ‌مطالب مطرح شده در پرسشنامه متکی به برخی موارد است که ما را در رسیدن به پژوهش رهنمون می‌سازد.

از آنجائیکه پاسخهای صادقانه و دقیق شما در تبین علمی مسئله و پیشنهاد توصیه های مناسب برای دست اندر کاران تألیف و تدوین کتابهای درسی و دیگر معلمان گرامی‌کشور پژوهنده را یاری خواهد کرد، خواهشمند است با استنباط کلی خود از میان گزینه های داده شده، نزدیکترین گزینه ای را که اهداف تحقیق را به درستی توصیف می‌کنند انتخاب و در محل مخصوص با علامت (    ) مشخص نمائید.

پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاریم.

 

  • کدامیک از موارد زیر هدفهای درس غذا سازان بزرگ نیست

الف. غذا سازی گیاه ب. کارآوندها    ج. عوامل موثر در غذاسازی د. کار ریشه

  • کدام یک از گزینه های زیر در درس غذاسازی بزرگ در بخش مهارت ها بکار برده نشده است ؟

الف. تفسیر آزمایش   ب. همکاری با یکدیگر ج. گزارش از کار خود د. انجام‌آزمایش

  • در درس گیاهان موجودات پر ارزش « تحقیق در باره از بین بردن علفهای هرز و دیم کاری » مربوط می‌شود به کدامیک از هدفهای زیر ؟

الف. دانستنیها     ب. مهارتها      ج. نگرش         د. هیچکدام

۴- در درس « گیاهان موجودات پر ارزش » هدف از نگرش پرورش چه چیزی در کودک است ؟

الف. علاقمندی    ب. برقراری ارتباط   ج. احساس مسئولیت    د. الف و ج

  • « گیاهان سبز علاوه بر تامین غذا برای همه جانداران نیازهای مختلف ما را نیز برآورده می‌کنند » جزء هدفهای

الف. جزئی است       ب. کلی      ج. نگرش     د. مهارت

  • در درس « جانواران بی مهره » کدامیک جزء اهداف جزئی نیست ؟

الف. تفاوت اسکلت جانوارن مهره دار و بی مهره

ب. تحقیق در مورد فایده و زیان حشرات

ج. آشنایی با جانوران بی مهره، ‌گوناگونی و رفتار آنها

چ. علاقه به دوری از بیماریهای انگلی

۷- کدامیک ازموارد زیر جزء دانستنیهای درس « جانواران بی مهره » است ؟

الف. ذکر نام گروههای اصلی جانواران بی مهره

ب. کنجکاوی در مورد ویژگیهای محیط زنده اطراف

ج. راه حل برای جلوگیری از انتشار بیماریها

د. بحث در مورد جانوران بی مهره و سازش آنها با محیط

۸- در درس « ساختمان مواد » کدامیک جزء طبقه دانستنیها نیست ؟

الف – معرفی مولکول بعنوان واحد سازنده

ب. علت متفاوت بودن خاصیت مواد مختلف

ج. ربایش بین مولکولها

چ. بحث درمورد جانوران بی مهره و سازش آنها با محیط

۹- « از پخش شدن بوی عطر در فضا و جوهر در آب به نتیجه گیری در مورد جنبش مولکولها می پردازیم » بیانگر چه هدفی در قسمت مهارتها است ؟

الف. مشاهده         ب. تفسیر یافته ها   ج. برقراری ارتباط د. کاربرد ابزار

۱۰- در درس « مخلوط و محلول » کدامیک جزء طبقه مهارتها نیست ؟

الف. تفسیر یافته ها ب. کنجکاوی      ج. برقراری ارتباط   د. فرضیه سازی

 

۱۱- در درس «مخلوط و محلول » تهیه جدولی برای انواع محلول نمایانگر چه هدفی است ؟

الف. مشاهده ب. فرضیه سازی   ج. برقراری ارتباط   د. پیشنهاد راه حل

۱۲- در درس « مخلوط و محلول » جمله « مخلوطها دارای انواع گوناگونی » هستند. جزء

الف. هدف کلی است    ب. هدف جزئی ج. مهارت        د. هیچکدام

۱۳- « پی بردن به اهمیت وجود نور در دیدن اجسام بوسیله آزمایش » در درس نور و بازتابش

الف. مشاهده است ب. کاربرد ابزار     ج. اندازه گیری د. نتیجه گیری

۱۴- در درس « نور و بازتابش » کدامیک جزء طبقه مهارتها نیست ؟

الف. تشخیص تفاوت میزان بازتابش نور از سطح جسم

ب. ساختن پریسکوپ و زیبابین

ج. مقایسه نحوه بازتابش از مقوا و آینه

د. تعیین فاصله جسم تا آینه و تصویر تا آینه

۱۵- کدامیک جزء دانستنیهای درس « نور و بازتابش نیست ؟‌

الف. توضیح بازتابش نور از سطوح صاف و ناصاف

ب. پی بردن به ماهیت ذره ای نور

ج. توضیح طرز کارپریسکوپ و کوره آفتابی

د. ساختن پریسکوپ و زیبابین

۱۶- کدامیک جزء اهداف جزئی درس « نور و بازتابش » است ؟‌

الف. نوار از ذرات بسیار کوچکی ساخته شده است.

ب. برای ساختن کوره آفتابی از آینه فرو رفته استفاده می‌شود.

ج. آینه های گوناگون دارای کاربردهای فراوانی هستنتد.

د. به اثر نور در دیده شدن اجسام با توجه به پدیده بازتابش پی میبرند.

۱۷- « آشنایی با جریان الکتریسیته، ‌مدار الکتریکی و انواع مدار »

الف. یک هدف کلی است     ب. جزئی         ج. مهارت    د. هیچکدام

۱۸- در جمله « پیشنهاد راه جدید برای ساختن کلید » دانش‌آموزان به. .. می پردازند.

الف. کاربرد ابزار   ب. مشاهده       ج. برقراری ارتباط   د. فرضیه سازی

۱۹- کدامیک از جملات زیر بستگی به نگرش دانش‌آموز دارد ؟‌

الف. صرفه جویی در مصرف برق

ب. ساختن کلید برق

ج. گزارش از صرفه جویی برق

د. هیچکدام

 

۲۰- در درس « آهنربا » کدامیک جزء طبقه مهارت است ؟

الف. بیان تفاوت قطبهای آهن ربا با نقاط دیگر

ب. کوشش برای جمع آوری انواع آهن ربا

ج. نامگذاری قطبهای آهن ربا

د. ساختن یک آهن ربا با یک میله آهنی

۲۱- در کدامیک از مهارتهای زیر در درس « آهن ربا » به فرضیه سازی دست میزنیم ؟

الف. بیان علت معلق ماندن دو آهن ربا روی هم

ب. تعیین عوامل موثر بر قدرت آهنربای الکتریکی بوسیله ساختن آن

ج. توضیح طرز کار قطب نما

د. ساختن یک آهن ربای دائمی‌بوسیله مالش

۲۲- کدامیک جزء اهداف درس « آهنربا » میباشد ؟

الف. پی بردن به خاصیت قطبهای آهنربا و اثرات قطبها بر هم

ب. قطبی از آهن ربا که به طرف شمال می ایستد قطب شمال است

ج. قطبهای یک آهن ربای ناشناخته را با آزمایش تعیین کند.

د. ارائه راه حل برای چند مسئله با استفاده از مفاهیم آموخته شده.

۲۳- کدامیک جزء دانستنیهای درس « زمین ناآرام » نیست ؟

الف. توضیح درونی زمین

ب. بیان عوامل موثر بر خرابیهای حاصل از زمین لرزه

ج. بیان ساختمان یک آتشفشان

د. تشخیص محل کم خطر از خطرناک درهنگام زلزله

۲۴- « توضیح چگونگی بوجود آمدن زمین لرزه » یک هدف

الف. کلی است    ب. جزء دانستنیها است    ج. مهارت است    د. جزء نگرش است

۲۵- کدامیک جزء  نگرش نیست ؟ « درس دریاها »

الف. پی بردن به اهمیت پاکیزگی آب دریا

ب. پی بردن به اهمیت دریاها برای ادامه حیات جانداران

ج. پی بردن به شوری آب دریا

د. علاقه به حفظ محیط زیست.

۲۶- کدامیک هدف کلی درس « دریاها » بشمار می آیند ؟‌

الف. دریاها از جمله مهمترین پدیده های سطح زمین هستند.

ب. باد عامل اصلی پدید آورنده امواج دریاست.

ج. با حل شدن نمک های مختلف آب دریاها شور شده اند.

د. سطح آب دریا در شبانه روز بالا و پایین می رود.

۲۷- کدامیک جزء مهارت های درس « ساختمان بدن موجودات زنده » نیست ؟‌

الف کاربرد میکروسکوپ

ب. بحث در باره تفاوت موجودات زنده و غیر زنده

ج. تشخیص ابزار سلول پوست پیاز با میکروسکوپ

د. بیان علت گوناگون بودن شکل سلولها

۲۸- کدامیک جزء اهداف جزئی درس « ساختمان بدن موجودات زنده » نیست ؟‌

الف. شرح چگونگی رشد و تقسیم سلول

ب. بیان علت گوناگونی شکل سلولها

ج. همه جانداران از لحاظ ساختمان و عمل به هم شباهت دارند

د. خاصه های مشترک موجودات زنده را ذکر کنند.

۲۹- در درس « دستگاه گردش خون » کدامیک جز» مهارت به حساب می آید ؟

الف. شرح کار عمومی خون

ب. پیدا کردن محل نبض

ج. تشخیص نقش کلیه

د. شرح ترکیب خون

۳۰- « آشنایی با ساختمان و کار دستگاه گردش خون در انسان » یک

الف. نگرش است   ب. مهارت است    ج. دانستنی است  د. هیچکدام

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *