میدان نیمه پخشی۳:پایان نامه رایگان روانشناسی بررسی و کنترل آلودگی صدا در شرکت صنایع تیغ ‌ایران (لامیران)

دانلود پایان نامه

۲-۲-۹-۳- میدان نیمه پخشی۳

میدان نیمه پخشی میدان‌هایی هستند که به علت بازتاب موجهای تابشی یا به علت انعکاس صدا‌، پراکندگی صوت در آن میدان وجود دارد یعنی تراز فشار صوت در یک قسمت از میدان با قسمت دیگر تفاوت زیادی دارد مثلاً در یک مکان ممکن است تراز فشار حدود مثلاً ۱۰۵ دسی‌بل و در مکان دیگر ۳۵ دسی‌بل باشد.

۱۰-۳- تراز مواجهه با صدا۴ (SEL)

یکی از انواع صداها‌، صدای متغیر بوده که در طول مدت زمان T تراز فشار صوت تغییرات قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و از آنجایی که کارگر در طول شیفت کاری در معرض ترازهای مختلف قراردارد در بررسی صدا به منظور ارزیابی مواجهه کارگر از ترازهای مواجهه کارگر متوسط زمانی می‌گیرند و پس از محاسبه تراز معادل می‌توان کلیه کارگران را صرفنظر از چگونگی مواجهه با هم مورد مقایسه قرار داد‌.

رابطه (۲۹-۱)                                            

رابطه (۳۰-۱)                                       

که درآن طول زمان مواجههtام به ساعت(استمرارزمان تماس درترازفشارصوتهای مختلف) زمان مرجع که معمولاً ۸ ساعت‌.

lpi = تراز فشار صوت مواجهه به ازای هر Ti (dB)

n = تعداد دفعات اندازه‌گیری

۱۱-۳- زمان مجاز مواجهه

طبق رابطه زیر می‌توان زمان مجاز تماس کارگر با صدا را برای صدای پیوسته تعیین نمود‌.

رابطه(۳۱-۱)                                  

که درآن Tمدت زمان مواجهه(تماس)روزانه برحسب ساعت وsplترازفشارصوت برحسب دسی‌بل می‌باشد‌. درصورتی که زمان مواجهه باصدادرساعات مختلف شیفت کاری متفاوت باشداثرترکیبی آن بایدموردتوجه قرار گیردیعنی زمان مواجهه باصدا(میزان تماس روزانه باصدا)اثرترکیبی آنهاست که همواره بایدکوچکترویامساوی یک باشدودرصورتی که ازیک بیشترباشدمیزان ترازصدای جذب شده توسط شخص بیشترازحداستاندارد خواهد بودکه به صورت زیرمی‌باشد:

رابطه (۳۲-۱)                               

که در آن c زمان مواجهه با تراز فشار صوت و T زمان مواجهه مجاز با تراز فشار صوت می‌باشد‌.

۱۲-۳- تراز تداخل با مکالمه

در بعضی از محیط‌های کار تراز فشار صوت آنقدر شدید نیست که به شنوایی آسیب برساند ولی با مکالمه تداخل کرده و سبب می‌شود که دستورات و اخبار به سهولت شنیده نشود‌، لذا روش پیشنهادی برای تعیین میزان تداخل صدا با مکالمه‌این است که تراز فشار صوت در فرکانس‌های ۵۰۰‌، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز اندازه‌گیری شده و سپس میانگین حسابی آن تعیین می‌گردد‌.

رابطه(۳۳-۱)     (d B)                        

۱۳-۳- اندازهگیری و محاسبه صدا با باند پهن

دو پارامتر بسیار مهمی‌که در جهت اندازه‌گیری صدا دارای اهمیت ویژه‌ای بوده و باید مشخص گردد یکی تراز صدا و دیگری کل طول زمان مواجهه با صدا می‌باشد‌.

۱-۱۳-۳- اندازهگیری تراز صدا

انواع صداهایی که با باندپهن هستند (به جز صدای ضربه‌ای) بازمان تکرار کمتراز۱۰ باردرثانیه توسط‌این روش قابل اندازه‌گیری هستنداین اندازه‌گیری توسط یک ترازسنج صوت باشبکه وزنیA ومشخصات دینامیکی SLOW انجام می‌شودهنگامی‌که صدا یکنواخت پیوسته است ترازمعادل صدا(ECNL) رامی‌توان با تعداد کمی‌اندازه‌گیری (تراز فشار صوت) محاسبه کرد اگر میزان نوسان تفاضل ترازهای اندازه‌گیری شده کمتر از ۵دسی‌بل باشد می‌توان متوسط تراز فشار صوت را به طورتخمینی از روش تقریب با استفاده از میانگین حسابی زیر بدست آورد‌.

 

کل مدت مواجهه

در روز (hr)

مقادیر تصحیح کل مدت مواجهه

در روز (hr)

مقادیر تصحیح
۱۲ ۸/۱+ ۶ ۲/۱-
۵/۱۱ ۶/۱+ ۵.۵ ۷/۱-
۱۱ ۴/۱+ ۵ ۲-
۵/۱۰ ۲/۱+ ۴.۵ ۵/۲-
۱۰ ۹/۰+ ۴ ۳-
۵/۹ ۸/۰+ ۳.۵ ۶/۳-
۹ ۵/۰+ ۳ ۴/۳-
۵/۸ ۳/۰+ ۲.۵ ۵-
۸ ۰ ۲ ۶-
۵/۷ ۳/۰- ۱.۵ ۳/۷-
۷ ۶/۰- ۱ ۹-
۵/۶ ۱- ۰.۵ ۱۲-

جدول(۱-۱) مقادیر تصحیح تراز اندازهگیری شده برای مواجهههای منقطع]۴۴[

 

 

رابطه(۳۴-۱)                       

و در صورتی که نوسان بین ۱۰-۵ دسی‌بل باشد ۱دسی‌بل به میانگین حسابی بدست آمده افزوده می‌گردد و در صورتی که نوسانات بیش از ۱۰ دسی‌بل باشد با توجه به مشخصات زمان مواجهه تراز معادل صدا (ECNL) 8 ساعته به روش زیر تعیین می‌گردد (یعنی اظهار نظر نهایی با توجه به تراز معادل انجام می‌گردد).

الف ـ مواجهههای منقطع با تراز صدای یکنواخت۱

در‌این نوع مواجهه با توجه به تراز اندزه گیری شده باید طول زمان مواجهه در روز بر حسب ساعت برآورد گردد به گونه‌ای که نمایانگر روزکاری خاص باشد‌.جدول (۲-۱) لیستی از مقادیر تصحیح را برای شرایطی که طول زمان مواجهه مغایر با ۸ ساعت است را نشان می‌دهد برای تماسهای کمتر از ۸ ساعت‌این مقادیر تصحیحی باید ازکسر و برای مواجهه‌های بیش از ۸ ساعت‌این مقادیر به افزوده می‌گردد که مقادیر تصحیح شده بعنوان تراز معادل صدا ECNL شناخته می‌شود‌.

ب مواجهههای منقطع با ترازهای متغیر

در‌این اندازه‌گیری ضمن‌این که تراز صدا در طول روز از زمانی به زمان دیگر تغییر می‌کند زمانهای مواجهه با صدا نیز به صورت منقطع و در زمانهای مختلف است لذا اگر در شرایطی که نوسانات صدا بیش از ۱۰ دسی‌بل باشد لازم است مانند حالت قبل برای هر مواجهه مقادیر را اندازه‌گیری نموده و تصحیح گردد در نتیجه تعداد تراز تصحیح شده بدست می‌آید که باید به هم افزوده شود برای‌این منظور جهت ترکیب‌این ترازهای تصحیح شده به شدت معادل از جدول (۳-۱) استفاده می‌گردد و پس از جمع کردن شدتهای معادل تراز صدای معادل از جدول ذکر شده خوانده می‌شود‌.

۳ – Semidiffuse field

۴-sound exposure level

۱ – Broken Exposure Patterns

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی و کنترل آلودگی صدا در شرکت صنایع تیغ ‌ایران (لامیران) ۷۵صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *