مطالعات انجام شده در خارج از کشور : دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی,بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه

مطالعات انجام شده در خارج از کشور :

آرنت ۲در مورد ارتباط بین آمادگی جسمانی و پیشرفت تحصیلی بانوان دانشگاهی تحقیق انجام داد. آزمونهای مصرف آمادگی جسمانی عبارت بودند از : پرش طول جفتی، کشش بارفیکس ،پرس سینه، تست پله سه دقیقه ای و معدل درسی نیز نمایانگر پیشرفت تحصیلی بود. کلیه ۸۲۶ نفر بانوان دانشگاهی به صورت سه گروه آمادگی جسمانی طبقه بندی می‌شدند وبرای گروههای طبقه بندی شده معدل درسی نیز مشخص شد.

تجزیه وتحلیل اطلاعات نشان داد که از لحاظ معدل درسی در هر یک از گروهها اختلاف معنی داری وجود دارد یعنی کسانی که از لحاظ معدل درسی پیشرفته ترند از لحاظ آمادگی جسمانی نیز بالاترند اما درهر حال مقدار رابطه بین متغییرهای آمادگی جسمانی و معدل درسی به اندازه کافی بالا نبود که بتوانبر اساس آن پیشگویی کرد ۱.

ایدز مور ۲ در سال ۱۹۵۱ « لستن » ۳در سال ۱۹۶۴، نمرات درسی ورزشکاران و غیر ورزشکاران را با هم مقایسه کردند و در هر دو مورد ورزشکاران معدل درسی بالاتری نسبت به غیر ورزشکاران داشتند.

«کلاس مایر » ۴و همکارانش با کودکان سنین مختلف کارکرده اند و روی ارتباط بین « رشد بدنی » و « عملکرد ذهنی » مطالعه می‌کنند، به طور صریح و روشن نتیجه گرفته اند که با اینکه یک برنامه سازمان یافته تربیت‌بدنی هیچ اثری بر نمرات هوشی ندارد لیکن چنین برنامه ای دارای اثر مساعدی بر نمرات تحصیلی دارد ۵.

اغلب پژوهشهای انجام شده بر روی جمعیت بهنجار، درباره ارتباط متغییرهای آمادگی جسمی‌یا حرکتی با عملکرد ذهنی نتایج متناقضی بدست آورده اند و بین عملکرد ذهنی و رشد جسمی هیچ ارتباط معنی داری نیافته اند. این تناقضات غالباً به علت عدم توانایی در ارائه تعریفی روشن وواضح از حیطه حرکتی و جسمانی وبیان مفهوم این حیطه رخ داده است .

 

تحقیقات انجام شده در داخل کشور :

در بررسی ارتباط بین آمادگی های حرکتی و آمادگی های ذهنی معلمان و مربیان ورزش ،نتایج تحقیقات به عمل آمده نشان داده است که بین آمادگی های ذهنی و آمادگی های حرکتی معلمان ورزشی مرد همبستگی معنی داری وجود دارد. در حالیکه در گروه زنان همبستگی معنی دار نبود ۱.

در بررسی و.ضعیت تحصیلی دانش آموزان پسر، عضو تیمهای ورزشی منتخب و غیر عضو که بخشهای مختلف تئوری « سن اندامی » و « اولسون ۲ که بر اساس قد، وزن، قدرت گرفتن دستها، سن دندانی وسن استخدامی استوار است. ارتباطی ناچیز با         اندازه گیریهای ذهنی دارد .

جارمن در سال ۱۹۶۵ همبستگی معنی دار منفی بین نتایج ۲۱ آزمون که قابلیتهای مختلف ذهنی و بدنی را اندازه گیری می‌کرد بدست آورد. جارمن می‌گوید : با وجود آن که همبستگی چند متغییر، بین متغییرهای بدنی و موفقیت های تحصیلی معنی دار بوده است ولی میزان ضریب همبستگی آن قدر ناچیز و پائین است که نمی‌توان موفقیت تحصیلی را به کمک آزمونهای بدنی پیش بینی کرد.

از طرفی اسماعی و جی جی گرایر ۱ در کتاب خود تحت عنوان تکامل شکل یافته استعداد حرکتی و اجرای ذهنی، چنین نتیجه گرفتند که بین فعالیتهای ذهنی و عواملی مانند رشد جسمانی، قدرت، سرعت ونیرو همبستگی پایینی وجود دارد و می‌افزایند بین میزان رشد جسمانی و رشد ذهنی رابطه پایینی وجود داشته است وبه هر حال آنها از مطالعه خود در مقطع متوسطه استان خراسان، سال تحصیلی ۱۳۷۵-۱۳۷۴، فریبرز رمضانی و سید اصغر زاده گلزار چنین نتیجه ای گرفته اند :

  • دانش آموزان عضوتیمهای ورزشی در دوران تحصیل خوداز درصد مردودی بالاتری در مقایسه باگروه غیر عضو برخوردار می‌باشد. این تفاوت حدود ۱۰ درصد می‌باشد. ( ۳۷% به ۲۷% )
  • دانش آموزان عضو تیمهای ورزشی هم چنین از نسبت تجدیدی بالاتری نسبت به گروه غیر عضو برخوردارند هر چند این تفاوت نسبت به مردودیها کمتر است.
  • دانش آموزان غیر عضو تیمهای ورزشی نسبت به دانش آموزان عضو تیمهای ورزشی موفقیتهای علمی ودرسی ( مانند المپیادهای ریاضی ،شیمی و …) بیشتری داشته اند. نسبت گزارش شده ۲ به ۱ می‌باشد .
  • میانگین بدست آمده در مورد دانش آموزان ورزشکار ۰۷/۱۴ است وهر واحد انحراف معیار معادل ۴/۲ می‌باشد .

میانگین بدست آمده در مورد دانش آموزان غیر عضو تیمهای ورزشی ۶۷/۱۴ است وهر واحد انحراف معیار معادل ۷۳/۲ می‌باشد .

بین میانگین معدلهای دانش آموزان عضو تیمهای ورزشی ودانش آموزان غیر عضو تفاوت معنی داری وجود دارد۱ .

حسن انبائی فریمانی ومحمد بادیانی در سال ۱۳۷۵ تحقیقی را به عنوان مطالعه رابطه میان آمادگی جسمانی و بهره هوشی در دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی دبستانهای پسرانه فریمان انجام دادند ک نتیجه آن نشان می‌دهد.

۱ ـ بین توانایی های حرکتی وهوشی دانش آموزان همبستگی وجود دارد .

۲ ـ بین نیروی عضلانی و هوش دانش آموزان همبستگی وجود دارد.

۳ ـ بین چابکی و هوش دانش آموزان همبستگی وجود دارد .

۴ ـ بین سرعت و هوش دانش آموزان همبستگی وجود دارد. (۱) انبائی فریمانی، بادیانی، ۱۳۷۵

جناب آقای محمد نیکوکار در مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان عضو تیمهای ورزشی با سایر دانش آموزان دوره راهنمایی شهر دزفول با توجه به رشد اجتماعی وتوانایی کلامی چنین نتیجه گرفتند :

متوسط عملکرد کلی تحصیلی دانش آموزان عضو تیمهای ورزشی به طور معنی داری از سایر دانش آموزان بالاتر است. میانگین عملکرد کلی تحصیلی دختران ورزشکار از دختران غیر ورزشکار بالاتر بوده وولی بین پسران دو گروه تفاوتی ملاحظه نگردید۲ .

جناب آقای محسن یادگار در مقایسه آمادگی عمومی‌بدنی دانش آموزان تیز هوش و معمولی کلاسهای دوم دبیرستان در استان لرستان چنین نتیجه گیری کرد که :

دانش آموزان تیزهوش آزمون آمادگی عمومی‌بدن ایفرد را بهتر از دانش آموزان معمولی انجام داده اند و امتیازهای بدست آمده نشان می‌دهد که در آزمودنهای پرش طول جفتی ،دو ۹*۴ متر رفت و برگشت ، دوی ۴۵ متر، ۵۴۰ متر، آمادگی حرکتی ومعدل شش آزمون، دانش آموزان تیزهوش وضعیت بهتر داشتند ودر آزمون کشش بارفیکس وآمادگی جسمانی ،دانش آموزان وضعیت بهتری داشتند در آزمون دراز ونشست دو گروه با هم اختلافی نداشتند۱.

۲-Arent

۱-رمضانی، گلزار ، ۱۳۷۶

۲- Eedzmore

۳-Leston

۴- Classmier

۵-رمضانی، گلزار، ۱۳۷۶

۱-عباسعلی گائینی، ۱۳۶۷

۲-Olson

۱-J.J.Grayer

۱-رمضانی، گلزار، ۱۳۷۶

۲- نیکوکار، ۱۳۷۵

 

۱-یادگار، ۱۳۷۵

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *