مبانی نظری : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی : بررسی عوامل ایجاد انگیزه معلمان و مدیران مقاطع مختلف تحصیلی جهت استفاده از راه کارهای نوین آموزش استناد زده شده

دانلود پایان نامه

فصل دوم

مبانی نظری :

شاید بتوان تاریخ روان شناسی را تاریخ بحث انگیزه (انگیزش) دانست که همیشه و برای همه روان شناسان و فیلسوفان مطرح بوده و هست . انسان هم منشأ پرسش است و هم منشأ پاسخ . چرا که یکی از عوامل رشد و تکامل همین پرسش ها و پاسخ هاست .

روان شناسان درباره ماهیت انگیزش اختلاف نظر دارند و بنابراین اصطلاح انگیزش را متفاوت تعریف کرده اند. اکثر تعریف های انگیزش به سه جنبه در رفتار فرد برانگیخته اشاره می‌کنند: (شعاری نژاد ، علی اکبر ، ۱۳۷۸)

 1. جنبه انرژی زایی
 2. جنبه مقاومت
 3. جنبه‌جهت دهی یا جهت دار بودن

اگرچه برخی از تعریف ها روی یکی از این سه جنبه، بیش از دو جنبه دیگر تأکید می‌کنند، ‌با توجه به فرایند انگیزش می‌توان به دلایل پرداختن به انگیزش در رفتار انسان پی برد که عبارتند از : اول ، به این دلیل که غالباً مشاهدات اتفاقی و علمی ( کنترل شده) نشان داده اند که چیزی ماشه « رفتاری» را کشیده است.

دوم، برای این که گاهی اوقات ، ما به روش و شیوه خاصی رفتار می‌کنیم و گاهی به روش دیگر، چرا ؟ چنین می‌شود؟ یعنی چرا از وقتی به وقت دیگر فرق می‌کند؟ از قرار معلوم ، زمانی که رفتاری از ما سرمی‌زند انگیزش وجود دارد وگرنه آن رفتار سر نمی‌زند.

سوم ، این که مفهوم انگیزش کمک می‌کند که توجیه و تبیین کنیم چرا « رفتاری» در موقعیت خاص رخ می دهد و در موقعیت های دیگر سر نمی‌زند؟

چهارم، این که علاوه بر آن، مفهوم انگیزش توان ما را نسبت به شناخت و پیش بینی رفتار می افزاید و این نیز طبعاً ما را در کنترل رفتار کمک خواهد کرد. به همین سبب، روان شناسان ، تقریباً همگی براین باورند که انسان، در هر سن ، بدون انگیزش ، فعالیت نمی‌کند. (شعاری نژاد ، علی اکبر ، ۱۳۷۸)

از آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که انگیزش در پیدایش رفتار معین تقریباً نقش محوری ایفا می‌کند.

و یادگیری نیز بدون انگیزش انجام نخواهد گرفت . به عبارت دیگر می‌توان گفت که :

 1. انگیزش، تعیین کننده تقویت هاست.
 2. انگیزش، توجیه کننده جهت گیری هدف هاست .

انگیزش، تعیین کننده میزان صرف وقت در فعالیت های مختلف است. (لیت لی کیج و دیویدسیب، برلانیز، ۱۳۷۴ )

 

ما با بحث انگیزش در می یابیم که چه عامل درونی و بیرونی باعث پیدایش رفتار خاصی در شخص یا گروه می‌شود. آنچه رفتار ما را هدایت می‌کند و جهت می دهد و شخص را تا دست یافتن به خواسته اش فعال نگه می دارد . به عبارت دیگر در بحث انگیزش رفتار، در واقع به تعلیل رفتار یا افکار واعمال فرد یا گروه می پردازیم . معلم و درمانگر (روان شناس بالینی و روان پزشک) که هدفی جز کمک به تغییر یافتن رفتار (افکار واعمال) محصلان و مراجعان ( به شکل ایجاد، اصلاح یا تکمیل ) ندارند وقتی به هدف خود خواهند رسید که بتوانند پاسخ پرسشهایی نظیر سئوالات زیر را بیابند.

 • رفتار موجود که باید تغییر یابد چه و چگونه است ( تحلیل و توصیف رفتار یا موضوع تغییر).
 • چه عاملی یا عواملی این رفتار را به وجود آورده است؟
 • چه نوع تغییری مورد نیاز است؟ ( ایجاد ، اصلاح ، تکمیل)
 • چرا می خواهیم تغییر کنیم؟ (هدف تغییر)
 • چه رفتاری را می خواهیم جانشین کنیم ؟ (رفتار مطلوب)
 • چگونه می خواهیم یا میتوانیم تغییر دهیم؟
 • با چه می خواهیم یا می‌توانیم تغییر دهیم؟
 • تغییر پیدا شده را چگونه ارزشیابی کنیم ؟
 • وضع جدید یا مطلوب را چگونه تقویت کنیم که به وضع قبلی برنگردد؟(شعاری نژاد ، علی اکبر ، ۱۳۷۸)

پس تا به علت یا عامل اصلی به وجود آورنده رفتار موجود پی نبریم از تغییر مطلوب آن ناتوان خواهیم بود.

به طور کلی انگیزش دارای چند اصل است :

اول :

 • انگیزه های اولیه یا ناآموخته
 • انگیزه های ثانویه یا آموخته

دوم

 • انگیزه های بیولوژیک و فیزیولوژیک یا بدنی و زیستی
 • انگیزه های اجتماعی (آموخته)
 • انگیزه های اجرایی یا انگیزه های افزایش توانایی به عمل کردن روی محیط

سوم

 • انگیزه های مرکب یا ترکیبی از انگیزه های نا آموخته و آموخته مانند انگیزه های جنسی،‌انگیزه های مادی .

هرگاه شخصی انگیزه های مذکور را دریابد و بداند که مثلاً رفتار الف نتیجه انگیزه الف است آن انگیزه را انگیزه خود آگاهی می‌نامند، اما اگر نتواند به منشأ رفتار الف پی ببرد یعنی نداند که کدام انگیزه او را به رفتار برانگیخته است آن انگیزه را ناخود آگاه می‌نامند. گاهی تشخیص میان انگیزه های نا آموخته و آموخته غیر ممکن است .

در روابط با انگیزه های لازم است به برخی از مفاهیم اشاره شود که عبارتند از :

غریزه : حالت مادرزادی که رفتار خاصی را در همه انواع یک جنس برمی انگیزد.

نیاز : حالت عدم تعادل یا ناشی از به هم خوردن تعادل فرد که به نیازهای فیزیولوژیک وابسته است مثل نیاز به حرارت و گاهی نیازها روان شناختی هستند مثل نیاز به پیشرفت .

سائق : حالتی که معمولاً از نیازهای فیزیولوژیک یا علاقه عام فرد به رسیدن به هدفی ناشی می‌شود و به صورت نیرویی در می آید و فرد را تا ارضای انگیزه موجود نیرومند نگه می دارد.

با توجه به نیازها انگیزه ها هم به ۲ سطح تقسیم می‌شوند: (‌بیچرانلو ، راشین ، ۱۳۷۸)

 1. نیازهایی که در سطح پائین قرار دارند که همه انگیزه های بیولوژیک و فیزیولوژیک را شامل می‌شود.
 2. نیازهای ثانوی که انگیزه های ثاوی را با سطح بالاتر به وجود می آورند.
 • انگیزه های پیوستگی یا تعلق خاطر
 • انگیزه پیشرفت
 • انگیزه اقتدار
 • انگیزه خودشکوفایی
 • انگیزه شناخته شدن

از میان انگیزه های بالا هیچ انگیزه ای به اندازه انگیزه پیشرفت یا موفقیت                (vation achievement moti)مورد بحث و تحقیق روان شناسان تربیتی قرار نگرفته است . احتمالاً به این سبب که هر شخص در هر کاری که انجام می دهد، همیشه تلاش می‌کند که موفقیت به دست آورد و از پیشرفت مطلوب برخوردار شود. انگیزه پیشرفت در همه مقاطع تحصیلی مطرح است که ناکامی در آن طبعاً موجب اضطراب خواهد شد.

دیوید مت کلی لند (۱۹۱۷) معتقد است آدمی در دوران رشد وتکامل خود نیاز به پیشرفت و موفقیت را کسب کرده است . اتکینسون چنین فرض می‌کند که تفاوتهای افراد در نیروی نیاز به پیشرفت را می‌توان با نیروی نیاز به اجتناب از شکست مقایسه کرد. به نظر او بعضی از مردم موفقیت یا پیشرفت خود را جهت می دهند و برخی دیگر از شکست خودرن دارای درجه بالای اضطراب هستند. این روان شناسان همراه ( لیت وین) ضمن آزمایشی نشان دادند که افراد رهنموده موفقیت (succes-oriented) احتمالاً برای تحمل و حل دشواری کاری که می خواهند انجام دهند بی درنگ هدفهای شخصی را پیش بینی می‌کنند بنابراین شانس موفقیت ایشان تقریباً  ۵۰% است. در حالی که رهنموده اضطراب (anxiety oriented) هدفهایی در سطح بالا یا پائین دارند، در کار سخت شکست می خورند و کسی هم نمی‌تواند ایشان را سرزنش کند و مطمئن هستند که در کارهای آسان موفق خواهند شد. (شعاری نژاد ، علی اکبر ، ۱۳۷۸)

پیشرفت، انگیزش اجتماعی مهمترین عامل رفتاری در افراد شناخته شده است . انگیزش در هر فردی تنها به وسیله پاداش یا تحریک رغبت به کار و فعالیت انجام نمی‌گیرد بلکه در هر زمینه یا محیط اجتماعی که افراد در آن تعامل دارند را هم در برمی‌گیرد. در واقع یادگیری مؤثر و موفق در میان جمعی یا جو اجتماعی انجام خواهد گرفت که در آن آرامش احساس کنند و از کارکردن در آن لذت ببرند و مطمئن باشند که به کار ایشان ارزش می دهند. هر معلم و مدیری تقریباً در تمام مقاطع تحصیلی انتظار دارد که جامعه نیز پیشرفت آنها را مهم و ارزشمند شمارند . به همین سبب است که جامعه و تربیت را هم چون دو روی یک سکه می دانند زیرا مدرسه نمی‌تواند خودش را از جامعه جدا بداند و جامعه هم بدون رشد مدارس امکان پیشرفت ندارد. (‌بیچرانلو ، راشین ، ۱۳۷۸)

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی عوامل ایجاد انگیزه معلمان و مدیران مقاطع مختلف تحصیلی جهت استفاده از راه کارهای نوین آموزش استناد زده شده۴۳برگ

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *