فهرست منابع :دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی,بررسی تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن مردان ماهر کاراته کار


دانلود پایان نامه

فهرست منابع

 

 

 

 

 

 

-ادگینتون،دی. دبل یو. ادگرتون،وی.آر. بیولوژی فعالیت بدنی، ترجمه،ح.نیکبخت
(۱۳۸۲).چاپ دوم،تهران،انتشارات سمت،ص :۲۱۶.

 

-ادموند،آر.بورک. بازگشت به حالت اولیه مطلوب در، ورزش،ترجمه،ن.
خواجوی(۱۳۸۲ ). انتشارات دنیای حرکت، ص: ۶۳.

 

-امیر ساسان، ر.( ۱۳۷۳). بررسی ایمنی سلولی وارزیابی زیر رده های لنفوسیتی
متعاقب یک فعالیت شدیدهوازی(۹۰ درصد HR ) درورزشکاران مرد ومقایسه
 آن با غیر ورزشکاران. یان نامه کارشناسی ارشدتربیت بدنی، دانشگاه تهران،
ص ص:۷۹-۷۸

 

-آقا سید عبداله،س. (۱۳۷۳).بررسی سیستم ایمنی سلولی در معتادان به مواد مخدر
     (قبل وبعد از باز پروری ).پایان نامه درجه دکترا، دانشگاه علوم پزشکی ایران
ص :۶۸.

 

– آقای علی نژاد،ح.(۱۳۷۹)مقایسه تأثیر مصرف ویتامین Cو E ترکیب ویتامینهای C وE برپاسخ های ایمنی سلولی وهومرال در مردان تمرین کرده پس از یک    فعالیت بدنی تا سرحد واماندگی.رساله دکترا تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران.ص:۷۱.

 

بلانتی،ژ.اصول پایه ایمونولوژی،ترجمه ف.کاردان وهمکاران (۱۳۷۶).انتشارات
چهره،ص:۴۸.

 

– بیژه،ن.(۱۳۷۹).بررسی اثرات فعالیت ورزشی اکسنتریک وکانستریک برفاکتورهای
ویژه سیستم ایمنی زنان ورزشکار (فرضیه آسیب پذیری بافت عضله ).پایان نامه دکترا تربیت بدنی،دانشگاه تربیت مدرس،ص ص:۹۹-۹۷.

 

 

-تقسیمی،ج.(۱۳۷۶). بررسی عوامل هماتولوژیک خون ورزشکاران استقامتی ومقایسه آن
با غیر ورزشکاران، پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه تهران، ص:۶۷.

 

-تدای. بوام گارتنر. آندرواس، ج. سنجش واندازه گیری در تربیت بدنی(۲)ترجمه، ح.
سپاسی.(۱۳۷۶)، چاپ اول، انشارات سمت، ص:۴۲۰-۳۸۷.

 

-ترتیبان،ب. موذنی، م. قراخانلو، ر. ناظم، ف. (۱۳۸۰).اثر تمرینات کشتی در پیش وفصل   مسابقه روی   ایمنی سلولی وکورتیزول سرم کشتی گیران جوان. چکیده مقالات سومین همایش بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی، ص:۴۶.

 

-حسینی،ف وهمکاران. (۱۳۶۸ ).ایمونولوژی،انتشارات آستان قدس رضوی،
ص : ۳۷.

 

-رویت،بروستوف. ایمونولوژی، ترجمه، ب. قاضی جهانی. (۱۳۷۷). انتشارات سماط، ص:۳۷.

 

-زردی، ن.(۱۳۷۹). هشت هفته برنامه‌ آمادگی جسمانی بر تعداد گلبولهای سفیدخون دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی، پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه گیلان،   ص:۵۲.

-سلامی،ف.(۱۳۸۰). مقایسه اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی شناگران زن باشگاهی،
مقاله تربیت بدنی فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی، پیش شماره ۱، ص ص:۶۰-۵۰

 

-عسگری، ر. (۱۳۷۳)،بررسی اثر یک فعالیت شدید هوازی (۹۰ درصدHR بیشینه ) برمیزان IJG  وسیستم بیگانه خواری در مردان ورزشکار،پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه تهران،ص: ۴۲.

 

-علی یاری زنوز.ن. (۱۳۷۶).چکیده ایمونولوژی،موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمور زاد،            ص: ۳۷.

 

 

-فرایی،ک. ۱۳۷۷.تأثیر یک جلسه فعالیت شدید هوازی برتعداد گلبولهای
سفید خون دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی،پایان نامه کارشناسی ارشد
تربیت بدنی،دانشگاه گیلان،ص :۴۷.

 

-کوهن، ل.هالیدی،م. (۱۳۷۲).آمار درعلوم تربیتی وتربیت بدنی، ترجمه،ع.
دلاور،چاپ اول،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،ص : ۷۸.

 

-گایتون،جان هال. فیزیو لوژی پزشکی ).ترجمه،ف.شادان (۱۳۷۵).
چاپ نهم،انتشارات چهر،ص ص : ۶۵۲-۶۴۷.

 

-مک آردل،وکچ،ف،کچ. فیزیولوژی ورزشی (۱) انرژی وتغذیه، ترجمه،خالدان.۱. (۱۳۷۹).  انتشارات سمت، ص ص:۳۳۵-۳۱۲.

 

-ملیجی،م، (۱۳۷۸).تاثیر فعالیت بدنی فزاینده تا سرحد خستگی روی تعداد
لکوسیت ها وزیر رده های آن وفعالیت بیگانه خواری نوترو فیل ها در
کشتی گیران نخبه ومردان غیر ورزشکار. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی،
دانشگاه تربیت معلم تهران،ص:۶۷.

 

-مجتهدی، حسین، خالدان، ا. گائینی، ع. کاشف، م.(۱۳۷۹). مقایسه واثرات دوبرنامه ورزنه   تمرین ویژه با بازیافت های بلند مدت وکوتاه مدت بر برخی از عملکردهای فیزیولوژیکی عضلات در دوقلوهای همسان. کاربرد علوم در ورزش. چکیده مقالات.ص:۱۰۱.

 

-نورائی،م.(۱۳۶۶).کالبد شناسی وفیزیو لوژی برای پرستاران، چاپ دوازدهم،انتشارات چهر، ص ص:۱۵۹-۱۵۶.

-وادی،خ.(۱۳۷۳) مقایسه ایمنی سلولی دوندگان استقامتی و غیر ورزشکاران، پایان
کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس،ص: ۷۱.

 

– ویلمور، ج.کاستیل، د. فیزیولوژی ورزش وفعالیت بدنی،ترجمه ض.معینی وهمکاران.
(۱۳۸۲).تهران،مبتکران، جلد دوم، ص ص: ۱۴۰-۱۲۸.

 

-Arja.2001.overtraining. the physican and sports medicine: over training http: www.phys sports med. Com/issues/2001/05/01/uusitalo.htm.

 

-Baj ,Z. kantorski , g. Magewska ,E.1994. Immunological status of competitive cyclists before and after the traininj season. Int.j. sport Med 15:319-324.

 

-Berk, L. S. Nieman, DC. youngberg,W. S. and et. aL. 1991. The effects of Long endurance running On natural killer cells marathoners. Sci.sports.Exercise.22:207-212.

 

-Borg, G.1986.psychophysical studies of effort and exertion : some historical , theortical,and empirical aspects, in the perception of Exertion in physical work (eds Borg,G. and ottoson,o.) Macmillan. London. P p:3-14 table 10.2 the Borg to 20 rating of perceived exertion scale.

 

-Brahmi,z. Thomas, j.E. Park,M. Dowdes Well,I.R.1985. The effect of acute exercise on natural killer cell activity of Trained and sedentary subjects. Journal of clinical Immunology. 5:321.

 

-Brenner,I. K.M. sheck, P.N. and shephard, R.j. 1994. Infection in athletes. Sport Med. 17:86-107.

 

-Bruce, R.A.F. kusumi.and D.Hosmer. 1973.Maximal oxygen intake and nomographic assessment of function aerobic impairment in cardiovascular disease. American heart journal. 85: 562-546.

 

-Bury,T.B. and F. pirany.1995.Effeet of prolong exercise on neutrophil my eloproxidase secretion. Int.j.sport Med. 6:410-412.

 

-Clarke,M.1984. the constructs steress and conping as a rationale for nursing activities. g. o. Advanced Nursing .9: 207 – 275.

 

-Costill,D.L.Maglischo,E.and Richardson,A.1991.Hand book of sports medicine. Swimming. London:Black well publishing.

 

-Dar –o validation report.british columbia department of hfatthe. june.1975.

 

-Deuster,p.A.Curlate,A.M.cowan.M.L.And Finklman. F. D. 1988. Exercise induced changes in populations of pripheral blood manonuclear cells. Med.sci. sport Exe.20:276-280.

 

-Feher,H.J. and et.al.1978. the in fluence of physical exercise on peritonial macrophage Function; histochernical and phagocytic studies.sport med/11:33-35

 

-Fitzgerald,L.1991. Over training increases the susceptibiliti to infiction. Int.j. of sport med/12:55-58.

 

-Foster, C Jackson, A. S. Pollock, M. L. 1984. G eneralized equations for predicting functional capacity from tread mill performance. sport med/13:60-64

 

-Frank, L.R. Hat Faludy,z. peter konits, M.1991. sport or vosi szemle Hungarian review of sports. Med.(Bodapest). 32(2): 85-90.

 

-Fry, A. C. Kramer, W. J.1997. Resistance exercise overtraining and overreaching. Neuro endo Crine Respones. http: //www. Geocities .Com / bony joes / overtraining. htm1.

 

-Gabriel, H. urhausen, A. Isindermann , w. 1995. Blood hormones and markers of Training and overtraining.     sports medicine , 20 : 255-260.

 

 

-Galun, E. R. Burstein, E. Assia.1987.changes of white blood cell durinj prolonged exercise. International journal of sport Medicine. 8: 252-255.

 

-Gleeson, M. Medonald, w. A.Gripps, A. w. 1995. the effect on     immunity of long term intensive training in elite swimmers. Clinical and Exterimental Immunology. pp: 102-216.

 

-Heat, G. w. Ford, E. s. craven, T. E. 1997. Exercise and the Indidence of upper Respiratory tract infection. Medicine and sciencein sports and Exercise.23:186-190.

 

-Joki, E, 1977, the immunological status of athletes. J. Med. Sport. 17: 129 – 134.

 

-Keen, p. Mecartly, D. A. passfield, L. 1995. Leucocytes counts during a mutli-stage cycle race-the mile race. British journal of sport Medicine. 29: 61-65.

 

-Koutedakis, Y. and sharp , CC. 1998. seasonal variations of injery and overtraining in elite athletes. Clin. J. sportmes. C11: 18-22.

 

-Liesen. h. uhlenbruck, g. 1992. sports immunology. sports. sci. reiview. 1:94-116.

 

-Lined.F.1987. Runing and upper respiratory tract infection. Journal of sport science. 9:21-23.

 

-Mac carthy, o. a. dalem , 1988. the leucocytosis of exercise: a reiview and model. Sports med. 5: 282-287

 

-Maccarthy, o. A.macdonald, I. A. and et. al. 1992. changes in the leucocyte count during and after brief intense exercise. Eur. j. AppL. physiol. 64: 518-522.

 

 

-Mackinnon ,L.T.,1989,Exercise and natural killer cells. what is the relationship?, sport medicine. 7:141-149.

 

-Makinnon,l.t.hooper,s.Gordon,R.1992, tress hormones in over trained swimmers. abstract, medicine and science in sports and exercise. 24: 264.

 

-Mackinnon,L.T. 1992, Exercise and immunology. Human kinetic books. Champaing. P P. 1-113.

 

-Mackinnon,l.t.1997.effects of overreaching and overtraining on immune function. in kreider. R. B. fry. A. C. O. overtraining in sport human kinetics book.pp:219-241

 

-Mackinnin ,l. t. 1999. advences in exercise immunology. human kinetics publisher.6:155-159

 

-Newsholme, E. A. and parry, m. billings. 1990. properties of Glutamine releas from muscle and its importance for the immune system. journal of parenteral. 14: 635- 675.

 

-Nieman, d. c. and et.al.1992. Effects of brief, heavy exertion on circulating,lymphocyte,subpopulations.j.med.sci.in.sport.and exercise.pp: 1345-1399.

 

-Nieman, D.C. Johnssen, L .M. 1990. Infectious Marathon. journal Of Sport Medicinand Physical Fitness. 30: 316-328

 

-Nieman,d.c.berk,l.s.and et.al.1989. Effects of long endurance running on immune system parameteres and lymphocyte funtion in experienced marathoners.int.j.sport.med. 10(5):317:323.

 

-Nilson.k. schoene. r. b. robertson, h. t. escourrov. p. and, smith. n. j. 1981. the effect of iron epletiont on exercise inuced lactate production subject. medicine and science in sport and exercise. 13: 29.

-Seymone-D. nomographic assessment of function aerobic impairment in cardiovascular disease. American Heart journal. 85: 546-562.

 

-Peters. e. m. batman. e. d. 1983. respiratori tract infection. south african medical journal. 64: 582-584.

 

-Phillip. b. sparling. david. c. nieman. and patrie. connor. o. 1993. selected scientific aspects of marathon racing and update fluidre placement. immune funtion. psychological factors and the gender diffrence. sport and med.15(2):216-132

 

-Pyne. D. B. 1994. Regulation of neutrophil funetion during exercise .sport african medical journal. 94:582-584.

 

-Ricken. k. h. rider. t. and et al. 1990. changes in lymphocyte sub populations after prolonged exercise. int. g. sport. med. 11(2): 132-135.

Koutedakis Sharp, 1995. Seasonal variations of injury and overtraining in elite athletes. Clin J sport med.(1) : 18-21.

 

-Sharp, r. l. vitelli, c. a. costill, d. l. and thomas, r. 1984. comparison between blood lactate and heart rate profiles during aseason of competitive swime training. Journal of swimm ing research. 1: 17-20.

 

-Shek. P. N. sabiston, b. h. buguet, a . and radomsk, m. w. 1995. strenuous exercise and immunological changes: amultiple – time – point analysis of leucocyte subsets, cd4/cd8 ratio, immuneglobulin production and NK cell response.int.j. sport.med.16:466-474.

 

-Shephard,r.j.verde,t.j.tomas,s.g.shek,p.n.1991.physical activity and immune seystem.canadian.j.sports.16:163-185.

 

-The physican and sports medicine,1993:vo:2(1).pp:125-133.

 

-Tidball,j.g.1995.in flammatory cell response to acute muscle injury. medicine and science in sports and exercise.27:1022-1032.

 

-Tietz, n. ed. 1990. clinical guide to laboratory testes. 2 end ed. philadelphia, w. b. sunders. co.

 

-Tomasi,t.b.tyrudeau.f.b.czerwinski,o.erredye,s.1982.immune parameters in athletes before and after strenuous exereise.j.of.clinical immunology.2:173-178.

 

-Tony,j.verde,scottg.thomas.robert,w.moore.pang shek.and roy,j.shephard.1992.immune responses and increased training the elite athlets. J.of apple.physiology.73:1494-1499.

 

-Wilmore, J. H. Costill, D. L. 1988. Training for sport and activity. CCChapter 11. Dubuque , I A: Wmc. Brown. http. // www-rohan/ sdsu/edu/dep/Coachsci / Csa/vol 13 / Wilmore 1. htm.

 

-Rushall Thoughts. 1993. Testing for over traininig. http : //www-rohan.sdsu. Edu/dep/Coac hsci / Csa/vol 13/ rushall 5 htm.

Abstract

The aim of this study was effect of there methood of over training on the proffestional karate ka mens immune system.

Dependent Variables are:

Leucocyte number, Monocyte persentage, Lamphocyte persentage, Notrophile persentage, and EuoziNophile persentage, this resarch was sems experimental wich had done in field methood 32 proffestional karate ka men participated in this research and we take blood befor and ofter training 4 weeks and 3 day on the ergometer.

The results shown that in the all groups the leucocytes increased and have a significent different. SO:

There were significent different in leucocyte between the control groups and the frist experimental group and the three group

There were not significent different in lamphocytes in all groups

 

There were not significent different in noutrophile in all groups

There were significent different in euozinophile between the control groups and the first experimental group .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *