فرضیه :دانلود رایگان رشته روانشناسی:بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود پایان نامه

فرضیه اول :

فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از :‌هر چقدر میزان آشنائی معلم به اهداف کتاب علوم سال چهارم ابتدائی بیشتر باشد. پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بیشتر است.

پرسشنامه دارای ۳۰ سئوال بود که به دو سطح تقسیم شد نمرات بالای ۱۸ نمایانگر آشنائی معلمان با اهداف کتاب ود و نمرات زیر ۱۸ نمایانگر آشنائی کم معلمان با اهداف کتاب بود.

بر اساس بررسی پرسشنامه ها و میانگین نمرات علوم نوبت اول دانش‌آموزان به این نتیجه می رسیم که آشنایی معلمان با اهداف تأثیری بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ندارد.

Xy y x y x
۷۹/۵۶۵ ۶۴/۳۸۰ ۸۴۱ ۵۱/۱۹ ۲۹
۹۵/۵۰۸ ۳۰۸ ۸۴۱ ۵۵/۱۷ ۲۹
۴۴۴ ۲۵/۳۴۲ ۵۷۶ ۵/۱۸ ۲۴
۲/۳۴۸ ۱۰/۳۰۳ ۴۰۰ ۴۱/۱۷ ۲۰
۴۳۴ ۳۶/۳۰۱ ۶۲۵ ۳۶/۱۷ ۲۵
۶/۳۸۱ ۸۱/۲۵۲ ۵۷۶ ۹/۱۵ ۲۴
۳۲۳ ۲۸۹ ۳۶۱ ۱۷ ۱۹
۴/۲۹۸ ۳۰/۲۲۲ ۴۰۰ ۹۲/۱۴ ۲۰
۵/۳۹۷ ۸۱/۲۵۲ ۶۲۵ ۹/۱۵ ۲۵
۴۴/۳۷۰۱ ۵۷/۲۶۵۲ ۵۲۴۵ ۰۵/۱۵۴ ۲۱۵

با کمک ضریب همبستگی پیرسون مشخص شده که معلمانی که نمرات آنها بالای ۱۸ بود rxy=0 است که نمایانگر عدم وجود همبستگی خطی است و همچنین معلمانی که نمرات آنها زیر ۱۸ بود دارای ضریب همبستگی ۰۰۰۱۶/۰ بودند که نشان می‌داد که همبستگی منفی و معکوس است.

xy y x y x
۶۴/۲۵ ۷۱/۳۷۱ ۱۶۹ ۲۸/۱۹ ۱۳
۸۴/۱۵۹ ۴۲/۱۷۷ ۱۴۴ ۳۲/۱۳ ۱۲
۵/۳۲۸ ۰۶/۳۳۳ ۳۲۴ ۲۵/۱۸ ۱۸
۹۶/۲۲۲ ۲۱/۳۴۵ ۱۴۴ ۵۸/۱۸ ۱۲
۲۶۱ ۷۶/۳۰۲ ۲۲۵ ۴۰/۱۷ ۱۵
۹۲/۲۶۹ ۷۱/۳۷۱ ۱۹۶ ۲۸/۱۹ ۱۴
۶/۱۹۵ ۶۹/۲۶۵ ۱۴۴ ۳۰/۱۶ ۱۲
۲/۱۳۷ ۱۶/۳۸۴ ۴۹ ۶/۱۹ ۷
۲/۲۶۳ ۴۴/۳۵۳ ۱۹۶ ۸/۱۸ ۱۴
۸۸/۱۹۴ ۲۱/۱۹۳ ۱۹۶ ۹۲/۱۳ ۱۴
۷۴/۲۲۸۳ ۳۷/۳۰۹۸ ۱۷۸۷ ۷۳/۱۷۴ ۱۳۱

 

 

 

فرضیه دوم :‌

فرض بر این بود که آیا پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر حسب سابقه خدمت معلمان فرق خواهد کرد ؟

طبق بررسی انجام شده روی پرسشنامه ها به این نتیجه رسیدیم که سابقه خدمت معلمان تأثیری مثبت بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارد و با کمک ضریب همبستگی پیرسون به این نتیجه رسیدیم که سابقه خدمت بالا با نمرات دانش‌آموزان رابطه مستقیم دارد.

فرضیه سوم :

آیا پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر حسب سطح تحصیلات فرق خواهد کرد. طبق بررسی انجام شده به این نتیجه رسیدیم که پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان به سطح تحصیلات معلمان بستگی ندارد.

فرضیه چهارم :

آیا پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر حسب نوع تحصیلات معلمان فرق خواهد کرد ؟

طبق بررسی انجام شده معلمانی که رشته تحصیلی آنها علوم انسانی بوده دانش‌آموزانشان از پیشرفت تحصیلی بهتری برخوردار بوده اند.

 

 

فرضیه پنجم :

آیا پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر حسب اینکه معلمین دوره دیده هستند یا نه فرق خواهد کرد ؟

طبق بررسی انجام شده دانش‌آموزانی که معلمین آنها دوره دیده هستند دانش‌آموزانشان کارآئی بیشتری در دروس خود داشته اند.

 

دوره دیده دوره ندیده دیپلم فوق دیپلم لیسانس
۵۶/۲۱۶ ۲۲/۱۱۲ ۸/۱۵۹ ۷۸/۹۸ ۲۰/۷۰   x
۱۲ ۷ ۹ ۶ ۴          f
۰۵/۱۸ ۰۳/۱۶ ۷۵/۱۷ ۴۶/۱۶ ۵۵/۱۷    x

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

 

۱-۵- محدودیتها :

۱- یکی از محدودیتهای این تحقیق محدودیت مکانی است. چون صرفاٌ در شهرستان مشهد ناحیه ۳ در ۳ مدرسه، ناحیه ۶ مشهد در ۵ مدرسه صورت گرفته بود.

۲- عدم همکاری بعضی از مدیران و معلمان در اجرای پرسشنامه از محدودیت های این تحقیق بود.

۳- عدم دقت کافی و تصادفی و پاسخ دادن به سئوالها به علت نزدیکی با امتحانات به طور کلی باعث افزایش امکان خطا در پاسخها شده است به این ترتیب نتایج از اعتبار کمتری برخوردار بود.

۴- علاقمندی افراد به پاسخ دادن مشخص نیست.

۵- محدودیت زمانی دانشجویان در امر تحقیق.

 

۲-۵- پیشنهادها :

۱- کتب روش تدریس علوم تجربی بخش دانستنیهای معلم و اهداف کتاب علوم تجربی دبستانها مطابق با رشد فراگیری تغییر نماید.

۲- معلمان در کلاسهای ضمن خدمت بطور موثر و جدی از نظریه های مختلف یادگیری آگاهی یافته تا بتوانند در زیر بنای فلسفی خود در برنامه درسی و اهداف آن تجدید نظر نمایند بیشتر به صورت عملی.

۳- برنامه‌ریزان باید به گونه ای درمورد اهداف و محتوای کتاب علوم به گونه ای برنامه‌ریزی کنند که این درس هم نمره عملی و هم نمره کتبی داشته باشد تا اهداف کتاب محقق شود.

۴- در دروسی شامل علوم تجربی که دانش‌آموزان نیاز دارند برای حل مسائل از روش حل مسئله استفاده کنند بهتر است از معلمین پر تجربه و آموزش دیده استفاده شود.

۵- تحقیق حاضر نشان داد افراد دارای لیسانس میزان آشنائی بیشتری به اهداف کتاب دارند، لذا استفاده از دبیران برای تدریس درس علوم با مدرک لیسانس و یا بالاتر به کیفیت تدریس می افزاید.

۶- صرف نظر از اینکه کتابهای درسی در کشور ما بصورت متمرکز چاپ و منتشر می‌شوند با این وصف حداقل توجه به مشخصات محلی، شرایط و اوضاع جغرافیایی و امکانات مناطق مختلف از ایجاد تعارض و دوگانگی در بین شاگردان مناطق مختلف جلوگیری خواهد کرد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *