طلاق و روابط خانوادگی:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

دانلود پایان نامه
الف) طلاق و روابط خانوادگی

در مورد زنان ، طلاق نسبت به جرم عموماً حالت متغیر مستقل دارد . بیش از ۳۵ درصد زنان زندانی در زندگی خود با طلاق مواجه شده‌اند و از این میان ۷۶ درصد آنان قبل از آمدن به زندان مطلقه بوده اند و فقط ۲۴ درصد آن ها را شوهرانشان ، پس از زندانی شدن شان ، طلاق داده‌اند . در مجموع ، می‌توان گفت که نخست زنان جوان تر ، به هنگام وقوع جرم به محض زندانی شدن با احتمال طلاق مواجه می‌شوند و سپس زنان معتاد و متهمه به روابط نامشروع با چنین پدیده ای روبه رویند .

حدود ۱۴ درصد زنان یا نگران حفظ وضعیت پیشین خود در خانواده هستند یا از آن گریزانند . این در مورد مجرمانی منکراتی و زنان جوان تر بیشتر مصداق دارد . مشکلی که برای زنان زندانی وجود دارد این است که نزدیک به ۴۰ درصد آنان ملاقات کننده ندارند ، و ملاقاتی کمتر از ۲۰ درصد آن از اکثر بستگان درجه یکشان تشکیل شده است . سرپرستی فرزندان بیش از ۲۰ درصد زنان زندانی به خویشاوندان آن ها یا دولت منتقل شده و به همین نسبت نیز سرپرستی آنان با تغییرات دردرون خانواده مواجه بوده است . در بقیه موارد تغییری در سرپرستی وجود نداشته است . در بیش از ۳۴ درصدموارد ، زندانی شدن مادر در تحصیلات فرزندان ، به صورت ترک تحصیل همه یا تعدادی از آن ها ،‌تأثیر داشته است . عامل مؤثر در این امر سابقه دار بودن شوهر است که موجب تأثیرات بیشتر در وضع تحصیلی فرزندان می‌شود ، به علاوه ، امکانات مددکاری و دادیاری زندان به کاهش این تأثیرات کمک می‌کند . ترک تحصیل فرزندان زنان زندانی ساکن شهر بیشتر است .

 

ب) طرد اجتماعی و خانوادگی

حدود ۵۴ درصد پاسخ گویان ، پس از اولین بار آزادی ، از طرف اقوام و آشنایان طرد شده‌اند یا با بی اعتنایی و بی اعتمادی آن ها رو به رو شده‌اند ، یا تصور می‌کنند که پس از آزادی با چنین وضعی مواجه خواهند شد . آن درصد برای دوستان و آشنایان به حدود ۴۰ درصد کاهش می یابد ، معتادان بیش از دیگر مجرمان از طرف دوستانشان طرد شده یا احتمال طرد شدن دارند .

 

ج ) اشتغال

بیش از ۳۷ درصد زنان شاغل مزدبگیر ، پس از اولین بار آزادی از زندان ، یا بیکار شده‌اند یا ناچار شده‌اند که شغل خود را تغییر دهند . در نتیجه بیشتر آنان به سوی مشاغلی روی آورده اند  که ویژگی خود اشتغالی دارد و با عنوان کارکن مستقل شناخته می‌شود . طبعاً چنین مشاغلی موجب کاهش هزینه ارتکال مجدد جرم می‌شود .

 

د) تغییر درجرایم و کیفیت ارتکاب آن ها

کیفیت ارتکاب جرم در  دفعات دوم و سوم به نسبت بار اول افزایش یافته است ، نسبت تغییر جرم در زنان کمتر از مردان است و حدود ۸۷ درصد زندانیان در دفعات بعد همان جرمی را مرتکب می‌شوند که در دفعه اول مرتکب شده‌اند . ولی ، در          مجموع ، جرم سرقت در زندان جذابیت بیشتری برای گرایش یافتن زندانیان دیگر به آن دارد .

 

هـ ) یادگیری شگردها و حیله های قانونی برای فرار از مجازات

با افزایش مدت حبس و سابقه و سواد نزد زنان میزان یادگیری شگرد جرایم و حیل قانونی افزایش می یابد . ولی اعمال مدیریت ارشادی در زندان موجب کاهش در یادگیری این امور است .

 

و ) کاهش تأثیر بازدارندگی مجازات زندان

بهبود امکانات غذایی از تأثیر بازدارندگی مجازات زندان کم می‌کند ، همچنین افزایش مدت حبس و تعدد سابقه نیز تأثیر مشابه دارد . بازدارندگی مجازات زندان برای معتادان کمتر از دیگر مجرمان است .

ز) دیدگاه نسبت به قانون و دستگاه قضایی

با افزایش مدت حبس و میزان سواد ،‌زنان نسبت به قانون و دستگاه قضایی                 بدبین تر می‌شوند . به علاوه ، افزایش طول مدت بازداشت نیز موجب بدبینی بیشتر به این دو مقوله است .

 

ح) تغییر در ارزش‌های اجتماعی

به طور کلی ، در اهداف و ارزش‌های اجتماعی زندانیان معتاد تغییرات بیشتری پدید می آید . این تغییرات با افزایش طول مدت حبس بیشتر می‌شود . همچنین در اهداف و ارزش‌های اجتماعی مجرمان مالی و ساکنان روستا تغییرات کمتری پدید می آید .

نکته اساسی این که تغییرات در حوزه ارزش‌ها و اهداف بیشتر به تغییرات عینی در نزدگی وابسته است . به عبارت دیگر ، زندانیانی که شگردهای ارتکاب جرایم و حیل قانونی را بیشتر یادگرفته اند یا بیشتر مورد طرد خانواده قرار گرفته اند ، در حوزه ارزش‌ها و اهداف نیز تغییرات بیشتری نسبت به معیارهای جامعه از خود بروز داده‌اند . (عبدی ، ۱۳۸۳ : ۳۹۴-۳۹۱)

مفهوم مطلق کجروی

جامعه‌شناسان تا قبل از سال ۱۹۵۰ برای تجلیل و بیان مفهوم کجروی با مشکلاتی مواجه بوده اند زیرا این جامعه‌شناسان برخی از رفتارهای آدمی را تحت عنون کجروی و یا رفتارهای نابهنجار طبقه بندی کرده بودند و این گونه جامعه‌شناسان در این مورد متفق الرأی بودند که کجروی یعنی انجام عملی که بصورت قانون شکنی و سر پیچی از آن باشد یا به عبارت ساده تر عمل کسی را که مرتکب جرمی میشد کجروی یا انحراف میگفتند و آن را خاص طبقات فقیر و تهیدست جامعه میدانستند و طبقات دیگر را از کجروی بدور میدانستند .

این جامعه‌شناسان مفاهیم دیگری از قبیل فحشاء ـ همجنس بازی ـ اختلالات روانی ـ الکسیم مصرف غیر قانونی مواد مخدر و خودکشی را نیز تحت عنوان کجروی مورد مطالعه قرار میداند . بنابراین هر نوع رفتار دیگر غیر از اعمال فوق را بهیچوجه کجروی نمیدانستند . اعمال و رفتاری هم وجود دارند که از نظر بیشترین مردم دنیا کجروی است در حالیکه مطلق گرایان آنها را کجروی نمیدانند مانند تبعیض نژادی .

این مطلق گرائی در مورد رفتار و سلوک آدمیان جامعه‌شناسان را باین ادعا واداشت که قوانین اجتماعی به مفهوم مطلق برای افراد جامعه وضع و مشخص شده و نیازی به توضیح فراوان ندارند .

مطلق گرایان معتقدند که با توجه به موقعیتهای اجتماعی و معیارهای ارزشی فرهنگی ، فرد تلاش می‌کند که ببالاترین ارزشهای انسانی دست یابد و خود را به کجرویهای اجتماعی آلوده نسازد .

مطلق گرایان معتقدند انگیزه خود کشی یا الکسیم ارزشهای انسانی و استعدادهای نهفته شخص را از بین برد و او را بکجروی همیشگی مبتلا میسازد . یعنی فرد برای همیشه کجور باقی می ماند .

بد نیست در اینجا بعضی از نظریاتی که مطلق گرایان اظهار داشته اند ذکر کنیم ،‌بعنوان مثال در مورد خود کشی مطلق گرا چنین میگوید :

« بدیهی است که زندگی همیشه بهتر از مرگ بوده است » .

در اوایل قرن اخیر با توجه به نظراتی که در مورد کجروی توسط عده ای از جامعه‌شناسان مطلق گرا اظهار شده کجروی را بعنوان درد اجتماعی بمردم معرفی            کرده اند ، البته در اینجا لازم است تذکر داده شود که تحلیل مفاهیم مربوط به درد شناسی اجتماعی تا بعد از سال ۱۹۳۰ نیز ادامه یافت .

یکی از کتابهای جامعه‌شناسی در سال ۱۹۳۰ درد شناسی اجتماعی را چنین تعریف کرده است :

« جامعه از افرادی تشکیل میگردد که دارای روابط و مناسبات اجتماعی می‌باشند و غالباً ناسازگاریهائی در مناسبات و روابط اجتماع آنها صورت می پذیرد که مطالعه آنها را درد شناسی اجتماعی میگوئیم ».

زمانی که از دیدگاه بیولوژیکی بدردهای اجتماعی بنگریم کجروی بعنوان یکنوع بیماری همگانی و یا سر پیچی از پذیرش هنجارها باید تلقی شود . کسانی که از چنین دیدگاهی دردهای اجتماعی را تحلیل می‌کنند باین نکته مهم توجه ندارند که عوامل بوجود آورنده جنایت در موقعیتهای زمانی و مکانی مختلف متفاوت است ولی عناصری که بدان وسیله انواع بیماریهای سرطان و یا امراض دیگر را می‌توان تشخیص داد در کلیه جوامع و در بین تمام افراد بشر یکسان است یعنی ریشه دردهای اجتماعی با توجه به فرهنگ هر جامعه و در هر زمان تفاوت دارد در حالیکه در مورد بیماریهای جسمی           بی توجه به زمان و مکان در همه جا یکیست .

بعبارت ساده تر علل بیماریهای جسمی در همه جای دنیا یکیست در حالیکه علل بیماریهای اجتماعی تابع شرایط اقتصادی و اجتماعی و زمان و مکان است و نسبی است نه مطلق .

در این مورد ( هوارد بکر ) Howard Becker چنین میگوید :

« ما اگر پیرامون نظراتی که درباره عوامل مؤثر در سلامت ارگانیسم داده شده تحقیق کنیم مشاهده خواهیم کرد که عقاید کم و بیش مشابهند ، در صورتیکه وقتی بعقاید جامعه‌شناسانی بر می خوریم که از دید گاه بیولوژیکی به درد شناسی اجتماعی مینگرند و رفتار کجروان را بدین ترتیب تحلیل می‌کنند به نظراتی کاملا متناقص و متفاوت بر میخوریم که بهیچوجه با یکدیگر متجانس و همانند نیستند . زیرا افراد بشر را راجع به رفتار منطقی و یا غیر منطقی دارای نظرات متفاوتی هستند »

باید دانست بیان تعریفی که در این مورد بتواند حتی موافقت گروه اجتماعی محدودی از جامعه‌شناسان روانشناسان و روانکاوان را بخود جلب کند مشکل بنظر می‌رسد ، پس چگونه می‌توان ملاکی چون سلامت ارگانیسم در مورد درد شناسی اجتماعی ارائه داد که مود قبول همگان باشد .

در نتیجه می‌توان چنین نتیجه گرفت و گفت ریشه تمام کجروی ها در محیط اجتماع است پس هیچکس کجرو متولد نمی‌شود . بنابراین کجروها بیماران اجتماعی هستند که مانند بیماران جسمی قابل درمان و علاجند در صورتیکه عوامل کجروی موجود در محیط اجتماعی از بین برده شوند .

در واقع کجروی نتیجه تعاریف اجتماعی و موازین و مقررات اخلاقی است که بوسیله سایرین بر فرد تحمیل می‌شود .

برای شناخت ماهیت کجروی باید نظم اجتماعی را دقیقاً بررسی نموده و عوامل کجروی را در نظم اجتماعی جستجو کرد . مسئله ای را که باید مورد توجه قرار دهیم انیست که هر کس فعالیتهای اجتماعی خود را به پیروی از فعالیتهای دیگران انجام می‌دهند و تلاش دارد خود را با سایرین منطبق سازد ، بالنتیجه تئوریهائی که مربوط به کجروی افراد است عموماً به مجموعه ای از کنش های متقابل اجتماعی افراد ارتباط پیدا می‌کند ، بنابراین برای شناخت کجرویها در ابتدا باید ساخت و ماهیت مفاهیم اخلاقی جامعه را بررسی کرد و کیفیت اخلاق جامعه را در وهله نخست از مشاهدات فرد و طرز تلقی او از اعمال و کنش های دیگران باید جستجو کرد .

کجروی اجتماعی تخطی از نظم اخلاقی خاصی است که فحشاء استعمال مواد مخدر ، رفتارهای غیر قانونی و نابهنجار و یا قمار بازی بدین دلیل ماهیتی غیر قابل قبول در جامعه یافته اند که از لحاظ توده مردم اقدام به چنین کارهائی کم و بیش ناپسند         است . کجروی ، نظم اجتماعی را مختل نموده و مشکلاتی برای جامعه بوجود میآورد . بعنوان مثال شخصی که معتاد بمواد مخدر است بدون آنکه هیچگونه فعالیت اجتماعی خاصی نداشته باشد ممکنست بطور غیر مستقیم از سرمایه های شخصی دیگران بدزدد و باعتیاد خود اختصاص دهد و بالنتیجه هماهنگی اجتماعی را بر هم میزند . فاحشه ای که فعالیت خود را در یکی از خیابانها متمرکز نموده است بمرور ایام در آن ناحیه                   بی حرمتی اخلاقی بوجود میآورد ،و ممکن است مردم هر زنی را که از آن خیابان عبور می‌کند فاحشه بدانند. زمانی که ارزشهای اخلاقی ، یعنی آنچه که از لحاظ اجتماعی مورد احترام افراد جامعه است ، شناختیم می‌توانیم کجرویهای اجتماعی را مشخص کنیم ولی باید توجه داشت که اخلاق جامعه  مانند کجروی ، مفهومی مطلق نداشته و نسبی است. (فرجاد، ۱۳۶۳ : ۲۵-۲۱)

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *