ضمائم : پایان نامه ارشد رایگان : بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

دانلود پایان نامه

ضمائم : « آزمون رضایت شغلی »

 

۱- آیا وقتی در محیط کار هستید به ساعت نگاه می کنید؟

الف- دائماً

ب- در مواقع بیکاری

ج- هرگز

۲- آیا وقتی صبح شنبه از راه می رسد ،

الف- آماده برای انجام کار هستید؟

ب- آرزو می کنید ای کاش با پای شکسته در بیمارستان بستری می شدید؟

ج- در ابتدا با بی میلی شروع می کنید امّا پس از چند ساعتی ، شادمانه مشغول انجام وظایف خود می شوید؟

۳- در انتهای یک روز کاری ، چگونه احساس می کنید؟

الف- خسته و کوفته و به درد هیچ کاری نمی خورید؟

ب- خوشحال از اینکه می توانید زندگی شخصی خود را دنبال کرده و اوقات خوشی را سپری کنید؟

ج- گاهی اوقات خسته اما معمولاً بسیار خشنود هستید؟

۴- آیا از بابت کار خود نگرانی به دل راه می دهید؟

الف- گاهی

ب- هرگز

ج- اغلب

۵- با کدامیک از جملات زیر موافقید؟

الف- در این شغل از تمام مهارت های شما استفاده نمی شود.

ب- در این شغل ، بیش از مهارت های خود باید کار کنید.

ج- در این شغل ، کارهایی باید انجام دهید که هرگز فکر نمی کردید از عهده اش برآئید.

۶- کدامیک از جملات زیر در مورد شما صدق می کند؟

الف- از کاری که انجام می دهم ، به ندرت حوصله ام سر می رود.

ب- معمولاً به کارم علاقه مندم ، اما گاهی اوقات حوصله ام سر می رود.

ج- اکثر اوقات حوصله ام سر می رود.

۷- چه مقدار از زمان کاری شما صرف تلفن های شخصی و اموری غیر از مسائل کاری می شود؟

الف- خیلی کم

ب- اندکی ، خصوصاً وقتی در زندگی خصوصی خود مشکل دارم.

ج- خیلی زیاد

۸- آیا رؤیای داشتن شغلی دیگر را در سر می پرورانید؟

الف- خیلی کم

ب- نه دربارۀ شغلی دیگر ، بلکه درباره موقعیتی بهتر در همین شغل.

ج- بله

۹- آیا در شغل کنونی احساس می کنید که

الف- در اکثر مواقع صاحب توانایی و قابلیت هستید؟

ب- گاهی اوقات صاحب توانایی و قابلیت هستید؟

ج- اکثر اوقات مضطرب و فاقد توانایی و قابلیت هستید؟

۱۰- آیا می پندارید که :

الف- همکارانتان را دوست دارید و به آنها احترام می گذارید؟

ب- همکارانتان را دوست ندارید؟

ج- نسبت به همکارانتان بی تفاوت هستید؟

۱۱- کدامیک از جملات زیر در مورد شما صدق می کند؟

الف- نمی خواهم دربارۀ کارم ، چیز بیشتری بیاموزم.

ب- وقتی کارم را شروع کردم ، فراگیری آن برایم بسیار لذتبخش بود.

ج- میل دارم تا آنجا که ممکن است درباره (فوت و فن) کارم یاد بگیرم.

۱۲- از بین ویژگی های زیر آنهایی را که نقاط قوّت شما هستند ، علامت بزنید.

الف- احساس همدردی                          و- بنیۀ جسمانی

ب- ذهن باز (روشن اندیشی)                  ز- ابتکار

ج- خونسردی                                                   ح- تخصص

د- حافظۀ خوب                                     ط- دلربائی

ه- قدرت تمرکز                                                ی- شوخ طبعی

 

۱۳- شغل فعلی شما کدامیک از ویژگی های بالا را که نقاط قوّت شما هستند ، می طلبد؟

الف-                        ب-              ج-               د-                ه- 

و  –                          ز-                ح-               ط-               ی- 

۱۴- با کدامیک از جملات زیر بیشتر موافقید؟

الف- شغل فقط وسیله ای برای پول در آوردن و امرار معاش است.

ب- شغل ، عمدتاً وسیله ای است برای پول در آوردن ، اما در صورت امکان باید رضایت بخش نیز باشد.

ج- شغل همانا تمامی راه زندگی است.

۱۵- آیا اضافه کاری می کنید؟

الف- تنها در صورتی که پولی بابت آن پرداخت شود.

ب- هرگز

ج- اغلب ، حتی بدون حقوق

۱۶- آیا در سال گذشته (غیر از مرخصی یا بیماری) در کار خود غیبت داشته اید؟

الف- به هیچ وجه

ب- تنها برای چند روز

ج- اغلب

۱۷- خود را چگونه ارزیابی می کنید؟

الف- بسیار جاه طلب؟

ب- فاقد جاه طلبی؟

ج- کمی جاه طلب؟

۱۸- آیا تصور می کنید همکاران شما

الف- دوستتان دارند ، از مصاحبت شما لذت می برند و بطور کلی به خوبی با شما کنار می آیند؟

ب- از شما خوششان نمی آید؟

ج- از شما بدشان نمی آید اما رفتار دوستانه هم ندارند؟

 

۱۹- آیا دربارۀ کار خود

الف- تنها با همکارانتان صحبت می کنید؟

ب- با خانواده و دوستانتان صحبت می کنید؟

ج- جز در موارد ضروری صحبتی نمی کنید؟

۲۰- آیا از بیماری های کوچک یا بی دلیل یا دردهای مبهم رنج می برید؟

الف- به ندرت

ب- خیلی کم

ج- اغلب

۲۱- چگونه شغل کنونی خود را انتخاب کردید؟

الف- والدین یا مربیان برای شما تصمیم گرفتند؟

ب- تنها شغلی بود که توانستید پیدا کنید؟

ج- فکر می کردید مناسب شماست؟

۲۲- اگر در رسیدگی به امور خانه ، مانند بیماری یکی از اعضای خانواده و پرداختن به شغل تعارض ایجاد شود ، کدامیک برنده می شود؟

الف- هر بار خانواده

ب- هر بار شغل

ج- در مورد موقعیت های واقعاً اضطراری خانواده ،‌ در غیر این صورت احتمالاً شغل.

۲۳- اگر یک سوم حقوق کنونی به شما پرداخت شود آیا راضی خواهید بود همین کار را ادامه دهید؟

الف- بله

ب- بله ، دوست دارم ولی زندگی ام نمی چرخد

ج- نه

۲۴- اگر از کار اخراجتان کنند برای کدامیک از موارد زیر بیشتر دلتان تنگ می شود؟

الف- پولی که دریافت می کردید؟

ب- کاری که انجام می دادید؟

ج- مصاحبت همکاران؟

 

۲۵- آیا هیچ وقت برای تفریح از محل کارتان مرخصی می گیرید؟

الف- بله

ب- نه

ج- ممکن است ، به شرطی که آنجا کاری ضروری وجود نداشته باشد.

۲۶- آیا احساس می کنید که در محیط کار ، قدر شما را نمی دانند؟

الف- گاهی

ب- اغلب

ج- به ندرت

۲۷- از چه چیز کار خود ، بیشتر بدتان می آید؟

الف- اینکه وقت شما در اختیار خودتان نیست؟

ب- ملامت و خستگی از کار؟

ج- اینکه نمی توانید همیشه کارها را به میل خود انجام دهید؟

۲۸- آیا زندگی خصوصی تان را از زندگی شغلی خود جدا نگاه می دارید؟ (در این مورد با همکار شغلی یا شریک زندگی خود مشورت کنید).

الف- کاملاً

ب- اکثر اوقات ، اما گاهی نیز تداخل ایجاد می شود.

ج- به هیچ وجه

۲۹- آیا به فرزندتان توصیه می کنید شغل شما را در پیش گیرد؟

الف- بله ، در صورتیکه او خلق و خو و استعداد آن را داشته باشد.

ب- خیر ، او را از این کار بر حذر می کنم.

ج- او را به ادامه کار وادار نمی کنم اما دلسردش هم نمی کنم.

۳۰- اگر ناگهان مقدار زیادی پول برنده شوید و یا به ارث ببرید ، آیا

الف- دیگر تا آخر عمر کار نمی کنید؟

ب- کاری را در پیش می گیرید که همیشه آرزویش را داشتید؟

ج- تصمیم می گیرید همین کاری را که مشغول آن هستید ، ادامه دهید؟

 

 

 

پاسخنامۀ آزمون رضایت شغلی

 

شماره الف ب ج   شماره الف ب ج
۱         ۱۶      
۲         ۱۷      
۳         ۱۸      
۴         ۱۹      
۵         ۲۰      
۶         ۲۱      
۷         ۲۲      
۸         ۲۳      
۹         ۲۴      
۱۰         ۲۵      
۱۱         ۲۶      
۱۲         ۲۷      
۱۳         ۲۸      
۱۴         ۲۹      
۱۵         ۳۰      

 « پرسشنامه استفاده بهینه از وقت »

 

۱- آیا از کارهایی که باید انجام گیرد ، فهرست تهیه می کنید؟

الف- به ندرت

ب- اغلب

ج- گاهی

۲- اگر پاسخ شما به سئوال یک ، ب یا ج است ، پس از تهیه فهرست چه اتفاقی می افتد؟

الف- فرصت نمی کنید تا موارد فهرست را انجام دهید.

ب- موارد فهرست را یک به یک انجام می دهید.

ج- برخی از آنها را به انجام می رسانید.

۳- آیا احساس می کنید که خیلی سرتان شلوغ است اما ظاهراً کاری از پیش نمی برید؟

الف- اغلب

ب- گاهی

ج- به ندرت

۴- آخرین باری که برای استراحت خود وقت گذاشتید ، چه موقع بود؟

الف- حدود سه روز پیش

ب- بیش از سه ماه پیش

ج- در حدود دو هفته قبل

۵- آیا به خاطر اتلاف وقت ، مجبورید در آخرین دقایق ، کار را با شتاب زدگی انجام دهید؟

الف- گاهی

ب- به ندرت

ج- اغلب

۶- آیا دربارۀ خودتان این نظر را دارید که :

الف- همیشه وقت شناس هستید؟

ب- گاهی اوقات تأخیر می کنید؟

ج- اصلاً وقت شناس نیستید؟

۷- می خواهید سوار اتوبوس شوید و موقعی به ایستگاه می رسید که اتوبوس در حال حرکت است.آیا به خود زحمت می دهید تا به دنبال آن بدوید؟

الف- بله

ب- خیر

ج- تنها در صورتی که ضرورت داشته باشد.

۸- اگر شبها کار کرده اید ، آیا به این خاطر بوده است که :

الف- دوست داشتید شبها کار کنید زیرا در آن موقع کسی مزاحم کارتان نیست.

ب- در گرداب ندانم کاری های خود غرق شده بودید و فرصت نکردید تا کار دیگری پیدا کنید.

ج- کار شبانه ، فوریت داشت و غیر منتظره بود.

۹- آیا احساس می کنید برای انجام کارهای مورد علاقۀ خود ، آنقدر سرتان شلوغ است که نمی توانید به آنها برسید؟

الف- گاهی

ب- اغلب

ج- خیر

۱۰- آیا عادت به شتاب و عجله دارید ، حتی وقتی که نیازی به این کار نیست؟

الف- بله                                                ب- خیر

 

۱۱- آیا باید تحت فشار باشید تا بتوانید کاری را با جدّیّت و سرعت انجام دهید؟

الف- بله                                                ب- خیر

۱۲- آیا تلاش نموده اید صبح زود از خواب برخیزید تا به موقع در جایی حضور رسانید ولی در نهایت با تأخیر به آنجا رسیده باشید؟

الف- بله                                                ب- خیر

۱۳- کدامیک از موارد زیر را ترجیح می دهید؟

الف- تعطیلاتی آرام و بی دغدغه در کنار دریا.

ب- تعطیلاتی فشرده همراه با بازدید ازمکان های سیاحتی و انجام بسیاری از کارهای دیگر.

ج- ترکیبی از فعالیت و استراحت مطلق.

 

۱۴- آیا دیگران از شما می پرسند چگونه از پس این همه کار بر آئید؟

الف- اغلب اوقات

ب- خیر ، این پرسش مسخره است.

ج- گاهی

۱۵- آیا هرگز تصمیم گرفته اید برنامه ای منظم مانند نرمش ده دقیقه ای را در فعالیت های خود بگنجانید؟

الف- بله                                                ب- خیر

۱۶- اگر پاسخ به سئوال شمارۀ ۱۵ مثبت است ، آیا

الف- تنها چند روزی به قول خود وفا کرده اید؟

ب- هفته ها و یا ماه ها به قول خود وفا کرده اید؟

ج- به قول خود وفا دارید اما نه آنگونه که برنامه ریزی کرده بودید؟

۱۷- وقتی کار ناخوشایندی را باید انجام دهید ، آیا

الف- خیلی سریع آن را به اتمام می رسانید؟

ب- به تأخیر می اندازید ، به این امید که شاید دیگر نیازی به انجامش نباشد؟

ج- کم کم و به تدریج آن را انجام می دهید؟

۱۸- آیا بهانه می آورید که “برای … وقت ندارید”؟

الف- اغلب                   ب- تنها در صورتی که واقعیت داشته باشد.                      ج- گاهی

۱۹- وقتی بچه بودید ، آیا

الف- اجازه داشتید وقتتان را خودتان تنظیم کنید؟

ب- مجبور به پیروی از برنامه ای بودید که والدینتان برای شما تنظیم کرده بودند؟

ج- اوقات فراغت را به میل خود تنظیم می کردید اما مجبور بودید تکالیف مدرسه و دیگر وظایف خانه را سر ساعت مقرر انجام دهید؟

۲۰- اگر فرصت می یافتید تا به طور مستقل کار کنید و ساعات کار را خودتان تنظیم کنید ، آیا

الف- با کمال میل چنین می کردید؟

ب- نگران بودید که نتوانید به تنهایی و بدون نظارت ، کار را در منزل انجام دهید؟

ج- یقین می کردید که هرگز کاری را از پیش نخواهید برد؟

 

۲۱- آیا تأخیر دیگران شما را ناراحت می کند؟

الف- بله ، این کار بسیار آزار دهنده است.

ب- خیر

ج- گاهی

۲۲- آیا همواره احساس می کنید کسی مانع از این می شود که شما با آرامش مشغول کارتان شوید؟

الف- بله                                                ب- خیر

۲۳- وقتی برای چیزی باید نیم ساعت صبر کنید ، آیا

الف- با مطالعه و انجام کار دیگری خود را سرگرم می کنید؟

ب- صرفاً استراحت می کنید؟

ج- بی حوصله و بی قرار می شوید اما کار دیگری نمی کنید؟

۲۴- عصرها که به منزل می آئید ، آیا

الف- از فرط خستگی دراز می کشید؟

ب- خوشحال هستید ، گاهی استراحت می کنید و گاه به کارهای دیگری می پردازید؟

ج- به کار ادامه می دهید ، یا به کارهای شخصی می پردازید و یا سرگرمی های مورد علاقۀ خود را پی می گیرید؟

۲۵- کدامیک از اوقات زیر بهترین وقت روز برای شما به حساب می آیند؟

الف- صبح

ب- بعد از ظهر

ج- سرشب

۲۶- آیا شلوغ ترین ساعت کاری شما با بهترین وقت شما در روز ، در یک زمان روی می دهد؟

الف- بله                                                ب- خیر

۲۷- آیا احساس می کنید که خود را حسابی درگیر کرده اید؟

الف- به ندرت

ب- گاهی

ج- اغلب

 

۲۸- به طور کلّی آیا شما فردی

الف- بسیار صبور هستید؟

ب- بسیار بی حوصله هستید؟

ج- تا حدودی صبور هستید؟

۲۹- آیا کارهای خود را قبل از زمان مقرر به اتمام می رسانید؟

الف- به ندرت

ب- اغلب

ج- گاهی

۳۰- وقتی به سفر می روید ، آیا

الف- از قبل و با حوصله وسایل سفر را در چمدان می گذارید؟

ب- در آخرین لحظه ، هر چه گیرتان آمد درون چمدان می گذارید؟

ج- وسایل خود را در اندک زمانی قبل از سفر جمع و جور می کنید؟

 

پاسخنامۀ آزمون استفادۀ بهینه از وقت

 

شماره الف ب ج   شماره الف ب ج
۱         ۱۶      
۲         ۱۷      
۳         ۱۸      
۴         ۱۹      
۵         ۲۰      
۶         ۲۱      
۷         ۲۲      
۸         ۲۳      
۹         ۲۴      
۱۰         ۲۵      
۱۱         ۲۶      
۱۲         ۲۷      
۱۳         ۲۸      
۱۴         ۲۹      
۱۵         ۳۰      

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *