ضمائم و پیوستها:پایان نامه مشاوره,بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

دانلود پایان نامه

 

 

ضمائم و پیوستها

 

 

 

 

 

 

((پرسشنامه تعهد سازمانی))
با عرض سلام و سپاس:
خواهشمند است عبارات زیر را بدقت مطالعه نموده و با توجه به مقیاس داده شده به پرسشها پاسخ دهید، توضیح اینکه اطلاعات
مربوطه جهت انجام کار پژوهشی بوده و بصورت محرمانه نزد ما باقی خواهد.
مشخصات فردی و شغلی:
الف) – وضعیت استخدامی :کارمند عضو هیات علمی نیروی شرکت خدماتی
ب) – نوع استخدام: رسمی        قراردادی   پیمانی     شرکت خدماتی
ج) – جنسیت: مرد زن    چ) –   وضعیت تاهل:متاهل مجرد
ح) – سن: زیر۲۵سال بین۲۵تا۳۵سال بین ۳۵تا۴۵سال بین ۴۵تا۵۵سال بیشتر از ۵۵سال
خ ) – سطح تحصیلات: زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکترا
د) – سابقه خدمت:   ……..سال         ذ) – میزان حقوق و مزایای نقدی دریافتی ماهیانه: زیر.۳.۰۰۰.۰۰۰ریال   بین ۳.۰۰۰.۰۰۱ تا۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال
   بین ۸.۰۰۰.۰۰۱ تا۱۲.۰۰۰.۰۰۰ریال بین ۱۲.۰۰۰.۰۰۱تا۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال بیشتر از۱۷.۰۰۰.۰۰۱ ریال
۱ من تمایل دارم تلاش زیادی برای موفقیتم در سازمان انجام دهم.بیشتر از آنچه که بطور معمول از من انتظار می رود کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
۲ من وقتی با دوستانم در مورد سازمان خود صحبت می کنم،آن را سازمانی بزرگ برای کار کردن معرفی می کنم. کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
۳ من احساس وفاداری خیلی کمی به این سازمان دارم. کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
۴   من باید تقریبأ هرنوع تکلیف کاری را به منظور حفظ شغلم در این سازمان انجام دهم. کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
۵ من دریافته ام که ارزشهایم با ارزشهای سازمان خیلی مشابهت دارد. کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
۶   من افتخار می کنم از اینکه به دیگران بگویم که عضوی از این سازمان هستم. کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
۷ من باید در یک سازمان دیگر نیز کار کنم،تا زمانی که نوع کاری که انجام می دهم در هر دو سازمان مشابه باشد. کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
۸    این سازمان واقعأ در من روحیه الهام بخشی می دمدتا عملکرد شغلی بالایی داشته باشم. کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
۹ اگر در شرایط فعلی ام تغییر خیلی کمی ایجاد شود ، سازمان را ترک خواهم کرد کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
۱۰ من بسیار مسرورم از اینکه این سازمان را برای کار انتخاب کرده ام، در حالی که شرایط پیوستن به سایر سازمانها را نیز داشته ام کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
۱۱ با پیوستن به این سازمان دستاورد چندان مهمی بدست نیاورده ام، کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
۱۲ غالب خط مشی های مهم سازمانی که به وضعیت کارکنان سازمان مربوط است ،با خواسته های من سازگاری ندارد. کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
۱۳ من واقعأ نگران سرنوشت سازمان هستم. کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
۱۴ برای من سازمانی که هم اکنون در آن کار می کنم ، بهتر از تمامی سازمانهای دیگر است. کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
۱۵ تصیم من مبنی بر کار در این سازمان یک اشتباه مسلم بوده است کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم

 

 

 

 

 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

 

 

 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   –   S C A L E   (A L P H A)

 

 

Item-total Statistics

 

Scale         Scale     Corrected

Mean         Variance       Item-           Alpha

if Item       if Item       Total           if Item

Deleted       Deleted   Correlation       Deleted

 

Q15           ۷۱.۰۳۵۷       ۱۵۸.۵۳۸۳       .۳۹۱۲           .۷۵۰۹

Q14           ۷۱.۴۲۸۶       ۱۵۱.۳۹۷۷       .۵۳۷۲           .۷۳۷۹

Q13           ۷۰.۹۰۰۰       ۱۶۱.۸۶۰۴       .۲۸۳۴           .۷۵۹۸

Q12           ۷۲.۰۰۰۰       ۱۶۳.۰۲۱۶       .۱۸۴۵           .۷۷۱۶

Q11           ۷۲.۰۹۲۹       ۱۵۱.۱۲۰۸       .۵۳۹۶           .۷۳۷۶

Q10           ۷۱.۰۳۵۷       ۱۵۱.۲۴۳۳       .۵۹۰۲          .۷۳۴۷

Q9           ۷۱.۵۲۱۴       ۱۶۷.۳۱۶۱       .۱۵۳۲           .۷۷۰۸

Q8           ۷۲.۱۹۲۹       ۱۴۹.۹۸۴۱       .۵۱۱۲           .۷۳۸۹

Q7           ۷۱.۳۲۱۴       ۱۶۱.۹۳۱۹       .۲۴۹۸           .۷۶۳۴

Q6           ۷۱.۵۵۰۰       ۱۵۳.۴۸۶۷       .۴۵۷۵           .۷۴۴۵

Q5           ۷۲.۰۵۰۰       ۱۵۳.۴۵۷۹       .۳۷۷۳           .۷۵۲۰

Q4           ۷۲.۴۶۴۳       ۱۵۶.۳۵۱۲       .۴۰۴۷           .۷۴۹۴

Q3           ۷۲.۳۹۲۹       ۱۷۴.۴۷۰۵       -.۰۲۷۴           .۷۹۲۰

Q2           ۷۱.۷۰۰۰       ۱۵۰.۱۸۲۷      .۵۳۲۱           .۷۳۷۵

Q1           ۷۰.۷۱۴۳       ۱۵۳.۴۸۶۱       .۵۳۴۹           .۷۳۹۵

 

 

 

Reliability Coefficients

 

N of Cases =   ۱۰۳                   N of Items = 15

 

Alpha =   .۷۶۵۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptives کارمندان

                                                                                                     Descriptive Statistics

 

N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance
سابقه خدمت ۱۰۳ ۲۸ ۱ ۲۹ ۱۲۷۸ ۱۲.۴۱ ۷.۰۵۶ ۴۹.۷۹۳
تعهد سازمانی ۱۰۳ ۵۸ ۴۳ ۱۰۱ ۷۹۳۵ ۷۷.۰۴ ۱۳.۹۳۵ ۱۹۴.۱۷۵
Valid N (listwise) ۱۰۳

 

 

 

 

 

 

                                                                  نوع استخدام

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ۱ ۷۰ ۶۸.۰ ۶۸.۰ ۶۸.۰
۲ ۲۶ ۲۵.۲ ۲۵.۲ ۹۳.۲
۳ ۷ ۶.۸ ۶.۸ ۱۰۰.۰
Total ۱۰۳ ۱۰۰.۰ ۱۰۰.۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       جنسیت

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid male ۶۹ ۶۷.۰ ۶۷.۰ ۶۷.۰
female ۳۴ ۳۳.۰ ۳۳.۰ ۱۰۰.۰
Total ۱۰۳ ۱۰۰.۰ ۱۰۰.۰

 

 

 

 

 

 

 

                                           وضعیت تاهل

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid maried ۹۱ ۸۸.۳ ۸۸.۳ ۸۸.۳
single ۱۲ ۱۱.۷ ۱۱.۷ ۱۰۰.۰
Total ۱۰۳ ۱۰۰.۰ ۱۰۰.۰

 

 

 

 

 

                                                                        سن

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid -۲۵ ۱ ۱.۰ ۱.۰ ۱.۰
۲۵-۳۵ ۴۴ ۴۲.۷ ۴۲.۷ ۴۳.۷
۳۵-۴۵ ۵۳ ۵۱.۵ ۵۱.۵ ۹۵.۱
۴۵-۵۵ ۵ ۴.۹ ۴.۹ ۱۰۰.۰
Total ۱۰۳ ۱۰۰.۰ ۱۰۰.۰

 

 

 

 

 

 

                                                                سطح تحصیلات

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ۱ ۱۵ ۱۴.۶ ۱۴.۶ ۱۴.۶
۲ ۱۵ ۱۴.۶ ۱۴.۶ ۲۹.۱
۳ ۱۳ ۱۲.۶ ۱۲.۶ ۴۱.۷
۴ ۴۶ ۴۴.۷ ۴۴.۷ ۸۶.۴
۵ ۱۴ ۱۳.۶ ۱۳.۶ ۱۰۰.۰
Total ۱۰۳ ۱۰۰.۰ ۱۰۰.۰

 

 

 

 

 

 

 

                                                               میزان حقوق و مزایا

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid -۳۰۰ ۳۱ ۳۰.۱ ۳۰.۱ ۳۰.۱
۳۰۰-۸۰۰ ۷۱ ۶۸.۹ ۶۸.۹ ۹۹.۰
۸۰۰-۱۲۰۰ ۱ ۱.۰ ۱.۰ ۱۰۰.۰
Total ۱۰۳ ۱۰۰.۰ ۱۰۰.۰

 

 

 

 

 

Univariate Analysis of Variance کارمندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-Test کارمندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univariate Analysis of Variance کارمندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-Test کارمندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regression کارمندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univariate Analysis of Variance کارمندان

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *