سهم غلط های املایی:پایان نامه رایگان روانشناسی بررسی شناخت غلط های املایی رایج در بین دانش آموزان

دانلود پایان نامه

جدول شماره ی ۷ – سهم غلط های املایی ناشی از ضعف حافظه ی شنوایی (درصد به کل)

پایه پسر دختر
دوم ۱۱ ۳
سوم ۵ ۱
چهارم ۴ ۳
جمع ۶% ۲%

تهیه چند جدول از نمونه آماری در یک شهر بین جنس های مخالف از نظر مشکلات رفتاری :

جدول ۱. توزیع فراوانی و درصد اختلالات رفتاری دانش آموزان در جمع و  بر حسب جنس

جنس فراوانی کل فراوانی اختلال درصد اختلال رفتاری نسبت به جمعیت هر جنس درصد اختلال رفتاری هر جنس به نسبت کل جمعیت
دختر ۷۴۲۵ ۳۷۰ ۹۸/۴ ۴۲/۲
پسر ۷۸۵۸ ۴۷۰ ۹۸/۵ ۰۸/۳
جمع ۱۵۲۸۳ ۸۴۰ ___ ۵/۵

جدول ۲. آزمون ۲x و توزیع اختلالات رفتاری دانش آموزان ابتدایی بر حسب جنس

اختلال رفتاری

جنس

فراوانی درصد مقدار ۲x سطح معنی داری

(P)

دختر ۳۷۰ ۴۴  

۹/۱۱

 

۰۴/۰

پسر ۴۷۰ ۵۶
جمع ۸۴۰ ۱۰۰

 

این تــــوزیع نشــــان می دهد که شیــوع اختــلالات رفتــاری در دختــران شهرستان نوراباد به میــزان ۱۲ درصــد کمتر از پسران بوده اســت. همچنیــن ۲x محـــاسبه شده نشـــان می دهــد که اختـــلاف معنــی داری بین جنسیـــت و اختــلالات رفتاری وجود دارد(۴ ۰/۰= P).

جدول ۳. توزیع اختلالات نوشتاری در دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی

   اختلال رفتاری

پایه تحصیلی

فراوانی درصد مقدار ۲x df سطح معنی داری

(P)

اول ۲۰۴ ۳/۲۴  

 

 

 

 

 

دوم ۱۶۶ ۸/۱۹
سوم ۱۵۱ ۱۸ ۶/۱۸ ۸ ۰۱۷/۰
چهارم ۱۵۸ ۸/۱۸      
پنجم ۱۶۱ ۲/۱۹
جمع ۸۴۰ ۱۰۰

این توزیع نشان داده که دانش آمــوزان پـــایه اول  بیشتـــرین میزان اختــلالات رفتاری و پایه ســوم کمتـــرین میـــزان آن را به خود اختصاص داده اند. ۲x  محــاسبه شده .

( ۰۱۷/۰ P ).

جدول ۴. توزیع فراوانی و درصد شیوع اختلالات ( بر حسب ابعاد چهار گانه اختلالات ) در دختران و پسران مقطع ابتدایی

اختلال رفتاری کمبود توجه

بیش فعالی

اضطراب

افسردگی

رفتار ضد اجتماعی  اختلال سلوک رفتارهای ناسازگارانه
جنسیت فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
دختر ۱۲۷ ۸۳/۰ ۱۱۶ ۷۶/۰ ۹۹ ۶۵/۰ ۲۸ ۱۸/۰
پسر ۱۵۶ ۰۲/۱ ۱۳۳ ۸۷/۰ ۱۱۶ ۷۶/۰ ۶۶ ۴۳/۰
کل ۲۸۳ ۸۵/۱ ۲۴۹ ۶۳/۱ ۲۱۵ ۴۱/۱ ۹۴ ۶۱/۰

 

۲x  محاسبه شده نشان می دهد که بین فاکتورهای: جنس(۰۵/۰ < P)، سن(۰۱/۰ <  P)، پایه تحصیلی (۰۵/۰ < P)، میـزان تحصیلات والدین (۰۰۱/۰ = P)، رتبه تولد(۰۵/۰ =  P) و اختــلالات رفتاری دانش آموزان تفــاوت معنــی داری وجود دارد(جــداول شماره ۲،۳،۴).

طبق نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون، نمره اختلالات رفتـــاری کل بیشترین همبستگی (۴۰/۰) را  با پیشرفت تحصیلی دارد، به طوریکه اختلالات رفتاری کل به میزان ۱۶/۰ تغیــیرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی می کنند. (منظور از پیشرفت تحصیلی وضعیت درسـی، میـــانگین نمرات یا معدل نمرات دانش آموزان می باشد که توسط معلمان و مدرسه از طریق پرسشنامه بدست آمده است).

آزمون F  نشان داد که نمرات اختلالات در نوشتن ، پیش بینی کننده سطح تحصیل می باشد. بدین ترتیب، با افزایش میزان اختلال پیشرفت تحصیلی کمتری حـــاصل می شود      ۵/۸۹ F= و ۰۰۱/۰P= . در این مطالعه، ضـــرایب همبستگی پیـــرسون بین نمـــرات، اختــلالات رفتاری و پیشــرفت تحــصیلی دانـــش آموزان محــاسبه شد. ضــریب همبــستگی محــاسبه شده، برای اختلال رفتاری با پیشرفت تحصیل، معادل ۴۰/۰- بود که در سطح ۰۱/۰ معنی دار است. این بدان معنی است که با افزایش میزان اختلالات رفتاری، پیشرفت تحصیلی کمتـــری حاصل می شود.

 

سهم سایر عوامل از قبیل وارونه نویسی، قرینه نویسی،حافظه ی توالی دیداری، تمیز دیداری دقت در مجموع ۱ درصد است و عملاً نقشی در غلط های املایی دانش آموزان ایفا نمی کند.

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات نمونه آماری که توسط پرسشنامه بدست آمده است :

جامعه تحقیق :

جامعه آماری این تحقیق تمامی دانش آموزان یک مدرسه  ابتدای شهرستان نورآباد را در برمی گیرد برای محدود سازی جامعه تحقیق فقط دانش آموزان دختر به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته می شوند .

حجم نمونه در روش نمونه گیری :

نمونه این تحقیق تعداد ۲۰ نفر از جامعه تحقیق را در بر میگیرد که به صورت تصادفی ساده ازبین جامعه تحقیق انتخاب می شود در مجموع از ۳ کلاس از ۱۰کلاس را انتخاب نموده به حکم قرعه ۱۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب ، که مجموع ۲۰ نفر نمونه تحقیق را تشکیل می دهند .

ابزار اندازه گیری :

    در این تحقیق برای اندازه گیری علل وعوامل تأثیر گذار بر نوشتن یک پرسش نامه پژوهشگر خود ساخته به عمل آوردم . که درمجموع پرسش نامه این ابزار تحقیق دارای اعتبار پایان مقبولی می باشد .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی شناخت غلط های املایی رایج در بین دانش آموزان ۹۷صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *