روش تحقیق: دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت


دانلود پایان نامه

دلبستگی در گستره تحقیقات :

بالبی معتقد بود که نوزاد انسان با مجموعه ای از رفتارهای فطری به دنیا می آید که موجب می شود، اطرافیانش از او مراقبت کنند و در کنارش بمانند، از نظر تکاملی این الگوها ارزش انطباقی دارند زیرا موجب زنده ماندن کودک می شود. اگر چه فروید شدت وابستگی کودک به مادر را نتیجه میزان نیازهای وی توسط مادر می دانستند اما بالبی به انگیزش های فزری باور داشت که دلبستگی برای نیاز از سایر سائق های اساسی می نمود، خاصه آن که سلسله ای از آزمایش های نظام دار نشان دادند دلبستگی در نتیجه همبستگی با منبع تغذیه ایجاد نمی شود و بسیاری اوقات کودک به کسان دیگری به آنها را تغذیه کرده اند هم دلبسته شده اند، همچنین مشاهده شده که کودکان گاهی به مادران بد رفتار و حتی معنی آزار دهنده نیز دلبستگی پیدا می کنند، نتایج این تحقیقات منجر به آن شد که بالبی بیان

نماید که این نظام رفتاری تنها بر اساس هم ایندی های ساده لذت بخش ایجاد نمی شود، بلکه از الگوی نظری نظام دلبستگی پیروی نماید.

پژوهشهای زیادی در این زمینه مشاهده می شود که می توان اشاره به پژوهشی کرد که به منظور مقایسه سبک های دلبستگی در زنان روسپی و زنان عادی شهر تهران است که نتایج بدست آمده از این پژوهش بیانگر آن است که در مقایسه با زنان عادی، زنان روسپی همواره از رابطه والدین و مراقبت اولیه شان ناراضی تر بودند و الگوی دلبستگی نافذ در ایشان الگوی دلبستگی ناایمن بود. در پژوهش دیگر که رابطه میان الگوهای دلبستگی و سابقه رفتارهای خود آسیب رسانی (بویژه خودکشی) مورد ارزیابی قرار گرفت به این نتیجه رسیده اند که بین اندیشه پردازی خودکشی و توسل به رفتارهای خود آسیب رسانی با الگوی دلبستگی آشفته سر در گم به ترتیب در %۷۸ و % ۸۶ از افراد گروههای دارای سابقه رفتار خودکشی و اندیشه پردازی درباره خودکشی، رابطه وجود دارد ولی تنها در % ۴۴ از افراد فاقد هرگونه اندیشه پردازی یا رفتارهای خود آسیب رسان، اما داوطلب درمان روانپزشکی، رابطه وجود دارد.

در تحقیق دیگر به منظور بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و شیوه همسر گزینی (تک همسری – چند همسری) به این نتیجه رسیده اند که بین سطوح مختلف تنوع طلبی جنسی با سبک های دلبستگی رابطه معنی داری وجود ندارد، اما نشان می دهد که مردان تک همسر نسبت به مردان چند همسر از سطوح تنوع طلبی جنسی بالاتری برخوردار هستند.

مظاهری در بررسی میان سبک های دلبستگی زوجین نشان داد که رابطه قوی و مهمی میان سبک دلبستگی با ساختار خانواده و سازگاری زناشوئی وجود دارد، ان ارتباط خاصه در زمانی که سبک های دلبستگی همسران با یکدیگر جفت می شد و سازگارانه ترین نوع ارتباط و بالاترین رضایت مندی زناشویی و زوج های (ایمن – ایمن) و پائین ترین آن در زوجهای (اجتناب گر – اجتناب گر) و مشاهده شد. یکسری مطالعات تجربی دیگر درباره نقش شناخت در ناکارآمدی زناشویی توسط برنشتاین و همکاران انجام شد.

آنها در این مطالعات از پرسشنامه نارضایتی زناشویی استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که اسنادهای زوجها درباره علت وقایع پیش آمده در روابط زناشویی و رفتارهای منفی مانند شکایت کردن، پرداختن به موضوعات فرعی و ذهن خوانی موجب نارصایتی های زناشویی می شود. کنیاتن و همکاران در آموزش به ۱۵۷ زوج دانشجو میزان ارتباط کلامی و ابراز احساسات آنها را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق چنین بود زوجهایی که سازگاری بیشتری داشتند بیش از زوجهای ناسازگار، افکار، احساسات و انتظارات یکدیگر را می پذیرفتند، در این گروه حتی احساسات نامطلوب هم بیان می شد و به اندازه احساسات مطلوب مورد توجه قرار می گرفت زوجها برای احساسات یکدیگر اهمیت قائل می شوند و در مقایسه با این گروه زوجهای ناسازگار به طور معنی داری از برقراری ارتباط کلامی امتناع می کردند و حاضر نبودند هیچ نوعی از احساسات خود را ابراز کنند.

در تحقیق برنن و شیور که تحت عنوان ابعاد سبک های دلبستگی بزرگسالان و اثرات آن بر روی تفاهم زناشویی صورت گرفت، مشخص شد که سبک دلبستگی از عوامل تعیین کننده روابط بین فردی از جمله تفاهم زناشویی است. افرادی که دارای سبک دلبستگی ایمن هستند، درک عمیق تری را از روابط به صورت بالاتر نشان می دهند و این افراد از اشتراک های بالاتری در روابط بین فردی برخوردارند، فرضیه های این تحقیق از طریق تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفته و عنوان می شود که می توان سبک های دلبستگی را بعنوان عاملی تعیین کننده در زمینه تفاهم زناشویی محسوب کرد.

 

  • تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور

تحقیقی با عنوان : بررسی رابطۀ راهبردهای مقابله سبک های دلبستگی با سلامت روانی دانش آموزان مقطه متوسطه شهر زنجان در سال ۱۳۸۲ – ۱۳۸۱ انجام شده است.

هدف از تحقیق انجام شده، بررسی راهبردهای مقابله و سبک های دلبستگی و سلامت روانی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زنجان در سال ۸۲ – ۸۱ بوده که با نمونه ای به حجم ۵۰۱ نفر انجام و نتایج زیر به دست آمده است :

در نتیجه تحقیق آمده که دانش آموزان پایه اول دختر از سلامت روانی بالایی برخوردار هستند.

سلامت روانی پایه های پایین تر کلاسی در نزد دختران بیشتر از سلامت روانی در کلاس ها و پایه های بالاتر است.

سلامت روانی در بین پسران نیز همانند دختران است. یعنی سلامت روانی پسران در پایه های پایین تر متوسطه بیشتر از پایه های بالاتر است. اما در کل در سلامت روانی بین دختران و پسران در پایه های مختلف تفاوت معنی داری وجود ندارد.

تحقیق دیگری در سال ۱۳۶۸ تحت عنوان خودپنداره و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن انجام گرفته است.

در این تحقیق محقق به این نتیجه رسیده است که بین خودپنداره و رشد اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

یعنی هر چقدر خودپنداری افراد بیشتر باشد، رشد اجتماعی آنان نیز بالاتر می رود. و برعکس هرچه رشد اجتماعی دانشجویان بیشتر باشد، خودپنداری آنان نیز بالا می رود.

در تحقیق دیگری در سال ۱۳۷۸ توسط موسوی اردبیلی تحت عنوان اضطراب و سبک های دلبستگی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهرستان زنجان صورت گرفت و نتایج زیر به دست آمده است :

۱ ) بین اضطراب دانش آموزان و سبک های دلبستگی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

۲ ) هرچه قدر اضطراب بیشتر باشد، سبک های دلبستگی متنوع می شود.

در تحقیقی که در سال ۱۳۶۹ توسط مهری زاده با عنوان خودپنداره و مقایسه آن در بین دانش آموزان ممتاز و ضعیف انجام گرفت، نتایج زیر به دست آمده است.

۱ ) میزان خودپنداری دانش آموزان ممتاز بیش از دانش آموزان ضعیف است.

در تحقیقی ۹۰ زوج (۱۸۰ نفر) که به دو گروه غیرطلاق و حین طلاق تقسیم شده اند. سبک های دلبستگی های بزرگسالان را که ساخته (هازن و شیور، ۱۹۸۹ ) می باشد، اجرا و به نتایج زیر رسیدند :

در زوج های غیرطلاقی ۶۹% هر دو زوج دارای دلبستگی ایمن بودند.

۶/۵ درصد دارای سبک دلبستگی ناایمن بودند.

در گروه زوج های طلاق : ۱۲/۴۳ درصد زوج ها در هر دو نفر دارای سبک دلبستگی ناایمن بودند.

۱/۱۱ درصد دارای سبک های دلبستگی ایمن بودند.

زوج های طلاق در مقابل زوج های غیرطلاق نمرات اجتناب بالا و ایمنی پایینی داشتند میانگین نمران در سه شاخص (ایمنی، اجتناب، دوسوگرایی) در زوج های غیرطلاق نزدیک هم و در زوج های طلاق بسیار پراکنده و مختلف و دور از هم بودند.

در تحقیقی با عنوان رابطه بین سبک های دلبستگی و خودپنداره در بین دانشجویان دختر ورودی سال ۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر انجام گرفته و توسط خانم سمانه ایزدیان نتایج آن در زمستان سال ۸۵ گزارش شده آمده است.

۱ ) بین سبک های دلبستگی و خودپنداری دانشجویان ورودی سال ۸۵ ابهر همبستگی معنی داری وجود دارد.

۲ ) معنی داری از طریق عملیات آماری rxy (پیرسون) با d.f 79 و سطح معنی داری ۵/۰ گزارش شده است.

۳ ) هرچقدر خودپنداری دانشجویان دختر ورودی سال ۸۵ بیشتر باشد سبک های دلبستگی آنها نیز متفاوت می گردد.

۴ ) بین خودپنداره و سبک های دلبستگی رابطه معنی داری وجود دارد.

۵ ) دوک از خورد گسترش حوزه خودپنداره باعث ایجاد سبک های دلبستگی جدید می گردد.

فصل سوم :

(روش شناسی)

 

روش تحقیق :

 روش تحقیق در تحقیق حاضر از نوع همبستگی است.

وجود همبستگی بین متغیرها به این معنی نیست، که یک متغیر علت متغیر دیگر است. و اگر بگوئیم بین حجم ریه افراد و توانش پرش ارتفاع همبستگی وجود دارد بی معنی است اگر بگوییم یکی علت دیگری است. این دو متغیر بدون شک به متغیرهای دیگری چون قد و وزن بستگی دارند (دلاور، ۱۳۶۹)

همبستگی در آمار دارای معنای دقیق تری است، همبستگی در آمار به رابطه بین دو یا چند متغیر که قابل تبدیل به مقدار هستند، اطلاق می شوند.

شاخص های آماری که میزان و حدود رابطۀ بین متغیرها را نشان می دهد ضریب همبستگی نامیده می شود.

همبستگی رابطه بین دو متغیر را در یک جامعه توصیف می کند، به خاطر سهولت دو متغیّر را با y , x نامگذاری می کنند. از همبستگی ممکن است، برای تعیین رابطه ریاضی (x ) و فیزیک (y ) استفاده کرد.

همبستگی را می توان علاوه بر متغیرهای افراد بر روی متغیرهای گروه ها را نیز بررسی کرد. (دلاور، ۱۳۶۹ )

جامعه :

 جامعه در تحقیق حاضر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در سال تحصیلی ۸۸ – ۸۷ می باشد که به استناد سایت دانشگاه آزاد و نیز اظهارات روابط عمومی در سال تحقیق دانشجو در رشته ها و مقاطع مختلف در دانشگاه مشغول تحصیل بودند. البته چون موضوع رابطۀ بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت افراد می باشد. و در این جا جامعه تحقیق دانشجویان هستند، لزوماً انگیزه پیشرفت در مورد دانشجویان و مسلّم در تحصیل و درس می باشد.

حجم نمونه :

 چون نمی توان در زمان کوتاه و نیز محدودیت های مالی همۀ را در طرح تحقیق وارد کرد فلذا به روش تصادفی ساده از بین دانشجویان تعداد ۳۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و طرح تحقیق درخصوص این عده (حجم نمونه) اجرا شده است.

ابزار گردآوری اطلاعات :

 پرسشنامه گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ۴۰ سؤالی دلبستگی است که در ضمینه نیز به پیوست آمده است. و دارای گزینه های بلی – خیر می باشد. و در مقابل پاسخ مثبت و بلی نمره ۱ و در مقابل پاسخ منفی و خیر نمره صفر داده می شود. که در حدود ۲۰ دقیقه آزمون به صورت گروهی برگزار می گردد. ولی چون برای این تحقیق از اقشار و طبقات مختلف به صورت ۲۰۰ نفر انجام گرفته است در چند نوبت گروهی مثل گروه ۴۰ نفری و ۳۵ نفری و ۲۰ نفری و … انجام گرفته است.

انگیزه پیشرفت نیز با نمره صفر به معنی عادی و ۱ به معنی پیشرفت و ۱ – به معنی ناموفق از خودآزمودنی ها پرسیده شده است.

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان (AAQ) :

 این آزمون یک ابزار اندازه گیری خودگزارش دهی است که توسط هازان و شیور (۱۹۸۷) ساخته شده است. این آزمون برپایه این فرض است که مشابهت هایی از سبک های دلبستگی کودک – مراقب را می توان در روابط بزرگسالی نیز یافت.

 این اندازه گیری شامل سه جمله توصیفی از احساسات فرد درباره راحتی و نزدیکی و صمیمیت در روابط است. هر توصیف یکی از سه سبک دلبستگی را نشان می دهد. از پاسخ دهندگان خواسته می شود تا کاربرد پذیری هر یک از توصیف های سه گانه را در مورد خودشان روی یک مقیاس نیکرت (۷ درجه ای) نشان می دهند. هم چنین آزمودنی ها بایستی یکی از توصیف ها را که بهتر از همه احساس آنها در روابط نزدیک و صمیمی توصیف می کند انتخاب کنند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *