روش تحقیق:دانلود رایگان پایان نامه: بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی

دانلود پایان نامه

مقدّمه

در این فصل از تحقیق به توضیح مواردی پرداخته می شود که به درک بهتر روابط و نتیجه گیری از اطّلاعات بدست آمده کمک می کند.

مطالبی که در این فصل خواهد آمد و به توضیح آن خواهیم پرداخت یه شرح زیر می باشند.

نوع تحقیق :

از آنجایی که در طرح های تحقیق، بسته به نوع هدفی که تحقیق در جهت رسیدن به آن هدف صورت می گیرد روش های مختلفی کار گرفته می شود. در این تحقیق که توصیف عینی و واقعی جامعه مورد مطالعه از لحاظ عوامل مؤثّر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی در سطح منطقه ی تبادکان می باشد، لذا تحقیق از نوع توصیفی می باشد که از طریق گزینش جمعیّت نمونه انتخاب شده در سطح منطقه انجام می گیرد.

تحقیق توصیفی :

هدف محقّق از این نوع پژوهش توصیف عینی واقعی و منظّم خصوصیّات یک واقعیّت با یک موضوع است، به عبارت دیگر پژوهش گران در این گونه تحقیقات سعی می کنند تا « آنچه هست » را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهند و نتایجی عینی از موقعیّت بگیرند. محقّق ممکن است در گزارش خود نتایج حاصل از آزمون را به شکل های گوناگون مانند دسته بندی گروه های قوی، ضعی و متوسط و … رسم منحنی اعلام میانگین و حدّ بالا و پایین نمرات و غیره توصیف کند. امّا به هیچ وجه مقایسه یا استنتاج در گزارش دیده نمی شود.

ویژگی های تحقیق توصیفی :

درپژوهش توصیفی با معنی اخص آن محقّق الزاماً در پی کشف و توضیح روابط، همبستگی ها و احتمالاً آزمودن فرض ها و پیش رویدا ها نیست بلکه توجّه او بیشتر در جهت توصیف کردن و گزارش نویسی از موقعیّت ها و وقایع بر اساس اطّلاعاتی است که صرفاً جنبه ی وصفی دارد.

البته در اغلب موارد این نوع تحقیق در دیگر انواع تحقیق به گونه ای خود نمایی می کند و صاحب نظران در تعیین آنچه مشمول تحقیق توصیفی است اتّفاق نظر ندارند و گاهی به تعریف این نوع تحقیق تا اندازه ای وسعت می دهند که شامل همه ی انواع روش های تحقیق به جز تاریخی و تجربی می شود.

مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی :

۱- موضوع و هدف پژوهش را تعیین و به روشنی تعریف کنیم و به عبارت دیگر حقیقت و خصوصیّتی را که قصد آشکار ساختن آن را داریم باید مشخّص نماییم.

۲- سؤال هایی از فبیل سؤالاتی که در زیر می آید باید مطرح کرد و در صدد یافتن پاسخ مناسب برای آنها باشیم :

الف) چگونگی و نوع جمع آوری اطّلاعات

ب) چگونگی انتخاب نمونه

ج) چگونگی و نوع وسایل و مشاهدات تکنیکی که برای انجام پژوهش مورد نیاز است

د) آیا برای جمع آوری اطّلاعات به آزمایش نمونه ای نیاز است؟

ه) آیا به آموزش افرادی که مأمور جمع آوری اطّلاعات می شود نیاز است؟

۳- اطّلاعات لازم را باید جمع آوری کرد و سپس با واقعه نویسی به صورت توصیفی پرداخت.

۴- گزارشی از نتایج و یافته ها تنظیم شود.

جامعه ی آماری :

جامعه ی آماری مورد تحقیق کلیّه ی مدیران واحد های آموزشی منطقه ی تبادکان می باشد که تعداد این جمعیّت ( جامعه ) در منطقه       نفر می باشد. از این تعداد       نفر مدیر مرد          می باشند و       نفر از مدیران زن می باشند.

نمونه ی آماری ( جمعیّت نمونه ) :

به منظور صرفه جویی در وقت، نیروی انسانی، پراکندگی و دور افتادگی مدارس در سطح منطقه، به جای تحقیق در مورد تمامی افراد جامعه ی آماری از این جامعه ( جمعیّت ) نمونه ی آماری انتخاب می گردد.

شیوه ی گزینش جمعیّت آماری ( جامعه ی نمونه ) :

نمونه گیری به روش تصادفی و با استفاده از جدول اعداد تصادفی به عمل می آید و این به خاطر این است که حجم جامعه ی مورد نظر بسیار بزرک و نا محدود است و دسترسی به همه ی آنان مقدور نیست و از طرفی نیز احتمال انتخاب شدن برای تمامی مدارس برابر و انتخاب هر کدام مستقل از دیگر مدارس باشد.

نمونه ی مطلوب از بین مدیران به این صورت انتخاب می گردد که ابتدا فهرستی از اسامی کلیّه ی مدارس در سطح منطقه تهیّه کرده و بر اساس ترتیب حروف الفبا از شماره ی ۱ تا       شماره گذاری می کنیم. بعد یک عدد را به صورت تصادفی انتخاب می کنیم و بعد به فاصله ی ۳ تا ۳ تا انتخاب می کنیم تا به جهت نمونه یعنی       نفر مدیر مرد و       نفر مدیر زن دست پیدا کنیم. و بعد تحقیق را در این مدارس انجام می دهیم.

وسیله ی تحقیق ( روش جمع آوری اطّلاعات ) :

در اغلب موارد تماس مستقیم با آزمودنی ها که اساس جمع آوری اطّلاعات از طریق مصاحبه است، وقت فراوان می گیرد و یا گران تمام می شود و گاهی غیر ممکن است. به همین لحاظ در این گونه موارد محقّقان علوم تربیتی و انسانی برای دستیابی به حقایق مربوط به گذشته ی حال یا پیش بینی وقایع و اغلب شرایط آینده از پرسشنامه استفاده می کنند.

در این تحقیق برای دستیابی به اطّلاعات مورد نیاز و شناسایی بیشتر موضوع با مراجعه به کتابخانه های عمومی از جمله آستان قدس و کتابخانه ی دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز آموزش عالی ضمن خدمت بیشترین کمک را از مطالب پژوهش نامه ها و کتب موجود در کتابخانه ها دریافت کردیم ولی به منظور تجزیه و تحلیل و استنباط منطقی از یافته ها از روش پرسشنامه ها استفاده می شود.

در مقایسه با مصاحبه، پرسشنامه در اغلب شرایط عملی تر و آسان تر است و به ما امکان می دهد تا نمونه های بزرگ تر را مطالعه و برّرسی کنیم.

از دیگر محاسن پرسشنامه، یکنواخت بودن آموزش است که برای تکمیل کردن پرسشنامه به آزمودنی ها داده می شود و همچنین یکسان بودن تقریبی شرایط آنان در موقع تکمیل کردن پرسشنامه است. از طرف دیگر پرسشنامه ها معایبی مانند احتمال عدم فهم و برداشت یکسان آزمودنی ها از سؤالات پرسشنامه نیز دارد، زیرا امکان تهیّه و تنظیم تعدادی سؤال که همه ی آنها برای هر خواننده ای واضح و روشن و قابل فهم باشد بسیار کم است.

روش و چگونگی تهیّه ی پرسشنامه :

پرسشنامه ی عوامل مؤثّر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی شامل ۲۹ سؤال می باشد که پس از مطالعه و برّرسی مجلّات تدبیر و پایان نامه ها از جمله مجلّه ی تدبیر بهمن ماه ۷۷ تحقیقی از محمّد رضا سنجری و پایان نامه ی برّرسی عوامل مؤثّر بر عدم رضایت شغلی مدیران آموزشی مقطع ابتدایی نواحی هفی گانه ی مشهد در سال تحصیلی ۷۷ – ۷۶ از فریده هاشمیان نژاد و پایان نامه ی برّرسی میزان کار آیی مدیران تحصیلکرده در رشته ی مدیریّت با سایر مدیارن از جواد مکاری هدایت آباد و علی عبّاس میم از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انتخاب شده است، که این پرسشنامه پنج مقیاس درجه بندی می باشد که شامل کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملاً مخالفم می باشد.

شیوه ی اجرا و جمع آوری اطّلاعات :

پس از تهیّه ی پرسشنامه ها، پرسشنامه ها تکثیر و اجرای آن بر اساس طرح تحقیق انجام  می گیرد که به این صورت می باشد، از طریق شرکت در جلسات مدیران و مراجعه به مدارس و به صورت حضوری در مدارس مورد نر انجام می گیرد و پس از جمع آوری نتایج بر اساس پاسخ های مدیران واحد های آموزشی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

متغیّر ها و تعاریف عمل آنها :

الف – متغیّر های مستقل

شامل : ۱- روابط انسانی ۲- سابقه ی مدیریّت ۳- انگیزه های معنوی ۴- انگیزه های مادّی ۵- مدرک تحصیلی ۶- سبک مدیریّت

ب- متغیّر وابسته

– میزان رضایت شغلی مدیران آموزشی

روابط انسانی : منظور جوّ حاکم بر روابط بین کارکنان با کارکنان و کارکنان با مدیر واحد آموزشی می باشد که این مهم از طریق سؤالات پرسشنامه به دست می آید.

سابقه ی مدیریّت : منظور تعداد سال هایی است که مدیران آموزشی در سمت مدیریّت مشغول بوده و هستند.

انگیزه های معنوی : یک نیروی درونی می باشد که به فرد در جهت رسیدن به هدف، نیرو و انرژی می دهد.

انگیزه های مادّی : یک نیروی بیرونی می باشد که به فرد در جهت رسیده به هدف نیرو و انرژی می دهد . می تواند از طریق برخورداری از تشویق از سوی مسؤلین رده بالا، اولیاء دانش آموزان، ترفیعات و غیره ایجاد گردد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *