روشهای آماری:دانلود رایگان پایان نامه:بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

دانلود پایان نامه

-روشهای آماری :

الف ) شیوه تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس جداول آزمون روزنزوایگ بصورت زیر می باشد:

  • کد یابی برای پاسخها :

-کد گذاری پاسخها بر اساس تابلوی شماره یک شامل مجموعه مقوله ها و عواملی که مورد استفاده برای کد گذاری می باشد همراه باتوصیف کوتاهی از انها ، انجام می گیرد .

  • محاسبه C.R تطابق باگروه :

برای تعیین G.C.R باید عملیات ذیل را انجا م داد :

الف ) علائم بدست آمده برای هر یک از پاسخهای رابا علامتی که د رمقابل شماره مربوط در هر خانه در ستون مربوط در جدول تجزیه وتحلیل[۱] است مقایسه کرده ، اگر پاسخ تنها با یک علامت مشخص شده و این علامت ثبت شده ، درخانه مربوط به جدول تطبیق می کند و به آن یک نمره داده و در ستون G.C.R نوشته می شود . اگر برای پاسخ دو علامت انتخاب شده باشد ودر جدول نیز دو علامت باشد که چهار علامت دو به دو نیز منطبق بودند به آن نیز یک نمره می دهید اگر دوعلامت برای پاسخ با علامت قید شد در جدول تطبیق نمی کرد به آن نمره صفر داده میشود.

ب ) مجموعه ارقامی را که در  ستون G.C.R ثبت شده را بدست آورده و این مجموعه ارزش خام G.C.R است که در این جدول نوشته می شود .

ج) نمره خام را به تناسب بیست وچهار که تعداد کل موقعیتها ست به درصد تبدیل کرده که برای اینکار از جدول شماره یک استفاده می شود .

د) درصد با مراجعه به جدول شماره دو[۲]  تبدیل به نمره T می شود .

  • محاسبه نیمرخها :

برا ی محاسبه نیمرخها و ثبت درجدول گزارشنامه مراحل زیر انجام می شود :

الف ) برای هر یک از موقعیتها اگر یک علامت قابل تشخیص است و یک نمره و اگر دو علامت است  برای هر کدام  نمره منظور می گردد. بدین ترتیب ارز ش نه خانه نمیرخ مشخص می شود یعنی ارزشهای هر یک از علائم ( E,E,e,I,I,I,M,M,m) در خانه مربوط نوشته می شود .

ب ) اعداد بدست آمده ردهر خانه با مراجعه به جدولهای شماره ( یک و دو) تبدیل به نمره T می شود .

ج) نمرات خام مربوط به انواع عکس العملهای پرخاشگرانه(N-P-E-D-D-O)  و نمرات خام متعلق به سه جهت پرخاشگری ( E,A,I,A,M,A) را محاسبه کرده و در ستون کنار در جدول نیمرخها را کنترل نمائید جمع نمرات خام متعلق به(O-D-E-D-N)(E-A-I-A-M-A),P)  را تعیین کرده که باید مساوی بیست و چهار باشد . نمرات خام با کمک جدول شماره  یک تبدیل به درصد و نمرات درصد با جدول شماره دو  تبدیل به نمرهT  می گردد.

  • محاسبه انگاره ها : ( انگاره کلی کلاسیک )

-برای تعیین این انگاره سه تا یازده عاملی را که زمینه ساز پاسخها هستند با توجه به نمره خام آنها وبا توجه به اینکه بیشترین نمره را آ‎ورده  باشند انتخاب کرده و رابطه نسبی آنها را با علائم (کوچکتر )(بزرگتر ) و(مساوی =) مشخص کرده بدین ترتیب پاسخهای که بیشتر از همه بروز می کنند متمایز می شود .

  • انگاره من برتر : برای محاسبه این انگاره کافی است نمرات خام متعلق به عوامل (E-I) را محاسبه و آنهار ا به تناسب نمره بیست و چهار یا به تناسب با تعداد پاسخهای که واقعا گذاری شده حساب کرده و سپس به کمک جدول شماره یک تبدیل به درصد وبا جدول شماره سه[۳] تبدیل به نمرهT می شود .
  • محاسبه گرایشها :

الف ) بهتر است در جدول تجزیه وتحلیل تمام عواملی را که کمتر از چهار بار به آنها  پاسخ داده شده است ، خط زده شود ، زیرا در محاسبه گرایش ها تنها عواملی مورد توجه قرار می گیرد . حداقل چهار بار تکرار شده است .

ب ) ارزش هر عامل درجدول تجزیه و تحلیل برای دوازده موقعیت نخست آزمون تعیین شده آ‎ن را حرف(a)  نشان می دهید و ارزش دوازده موقعیت بعدی با حرف (b)نشان داده می شود .

نمرات خام باکمک جدول شماره چهار وپنج [۴]تبدیل به نمرات ارزشها می شود و جدول شماره (چهار و پنج ) ستونهای افقی a) (و ستونهای عمودی  (b)می باشد که محل تلاقی نمرات (b) a) )ارزش نمره می باشد .

ارزش هر نمره  با کمک جدول شماره شش[۵] تبدیل به نمرات T گرایشها می گردد.

ب ) محاسبه آنالیزواریانس دو طرفه :

  • برای محاسبه تفاوت میانگین دو گروه آزمودنی در واقعیت ( با عامل ناکامی و بدون عامل ناکامی ) در مقوله پرخاشگری بیرونی .
  • برای محاسبه تفاوت میانگین دو گروه آزمودنی ، در دو موقعیت (با عامل ناکامی و بدون عامل ناکامی ) در مقوله پرخاشگری درونی .


فصل پنج

« خلاصه و نتیجه گیری »

  • بیان مجدد مسأله :

« بررسی تاثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین  دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قروه .

  • توصیف روشهای بکار رفته :

در این تحقیق ، از دویست نفر دانش آموز ان کلاسهای چهارم و پنجم مقطع ابتدایی سه دبستان در شهر قروه که به صورت تصادفی انتخا ب شده بودند استفاده شد ، گروه نمونه ، به چهار دسته تقسیم  شدند و طرح پس آزمون با گروه کنترل به این صورت که دو گروه آزمایشی دختران و پسران ( هر کدام پنجاه نفر ) متغیر مستقل که عبارت بود ازمحروم شدن از رفتن به مسابقه ورزشی که قرار آن قبلا با آزمودنی ها گذشته شده بود و پس از آن اجرای آزمون روزنزوایگ و دو گروه کنترل بدون متغیر مستقل فقط اجرای آزمون روزنزوایگ ، اجرا گردید .

پس ازانجام آزمون روزنزوایگ در چهار گروه، نتایج آن بر اساس شیوه های کد گذاری نمره گذاری و تبدیل نمرات خام به درصد [۶]و تبدیل نمرات درصد به نمرهT[7] و محاسبه تطابق با گروه ، نیمرخ ها ، انگاره ها و انگاره من برتر ، گرایشها و همچنین استفاد ه از روش آماری آ‎نالیزواریانس دو طرفه [۸]در مقوله پرخاشگری درونی و بیرونی ، محاسبه گردید .

[۱] جدول تجزیه و تحلیل  در پیوست الف صفحه ۱۲

[۲] جدول تبدیل نمرات خام به درصد فصل چهارم صفحه ۹۶

[۳] جدول شماره سه تبدیل درصد به نمرات انگاره من برتر در صفحه ۹۷

[۴] جدول شماره چهار وپنج تبدیل نمره  به ارزش در صفحه ۹۸

[۵] جدول شماره شش تبدیل نمره ارزش به نمره T گرایشها در صفحه ۹۹

[۶] جدول شماره ۱ صفحه (۹۳)

[۷] جدولهای شماره ۶.۵و۴و۳و۲ صفحات (۹۶-۹۳)

[۸] حدولهای شماره (۱۱و۱۰.۹و۸) ص (۹۸-۹۷)

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *