خلاصه ی تحقیقات راجع به مدیریّت آموزشی و رضایت شغلی:دانلود رایگان پایان نامه: بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی

دانلود پایان نامه

«خلاصه ی تحقیقات راجع به مدیریّت آموزشی و رضایت شغلی »

الف – خلاصه ی تحقیق انجام شده در خارج از کشور :

تحقیقی توسط هیر ( Haire ) و گیسلی ( Ghselli ) و پورتر ( Porter ) در سالهای ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۶ برای ارزیابی و باورهای رهبری مدیران آموزشی ۱۴ کشور به عمل آمد. هیر و همکارانش با استفاده از یک پرسشنامه ی هشت سؤالی با انتخاب ۳۷۷۴ مدیر در ۱۴ کشور نشان دادن که میان عقاید و باور های مدیران در دو زمینه ی زیر تضاد و تفاوت وجود دارد.

الف– عقاید و باور آنها راجع به ظرفیت های فردی زیر دستان برای پیش قدمی و رهبری.

ب – عقاید و باور آنها در مورد مشارکت کارکنان در اطّلاعات و اهداف و همچنین در مدیریّت در سیستم های کنترا.

آنان چنین نتیجه گرفتند که فرد متوسط ترجیح می دهد تا هدایت گردد و از قبول مسئولیّت بر حذر باشد. لذا این طبیعت انسانی، اعتقاد به کاربرد شیوه ی دیکتاتوری و آمرانه را موجب می گردد و همزمان و در جهت عکس وی معتقد است که باید زیر دستان در اطّلاعات، اهداف، مدیریّت و کنترل مشارکت داشته باشند. ( انتشارات دانشگاه تهران )

لیپت ( Lipet ) در باره ی گروهی که دارای رهبری خود کامه بوده اند مطالعاتی کرده است و نتایج مطالعات خویش را با حاصل برّرسی از گروه دیگری که دارای رهبری بر موازین آزاد منشی بوده اند مقایسه کرده است و نتیجه گرفته که افراد وابسته به گروهی که از رهبری خود کامه بوده اند سی مرتبه بیشتر از گروهی که رهبری مبتنی بر موازین آزاد منشی داشته اند نسبت به یک دیگر خصومت و دشمنی نشان داده اند ( سرمدی، محمّد رضا، ۱۳۷۰ ).

لایکرت ( Licrate ) بعد از تحقیقات زیادی که انجام داد به این نتیجه رسید که سرپرستی به شیوه ی دموکراتیک بیش از نظازت توأم با تهدید و فشار، نتیجه ی مطلوب خواهد داد و مدیر موفّق کسی است که توسط کارکنان به عنوان پشتیبان و دوست شناخته شده باشد ( پرهیزگار، کمال، ۱۳۶۸ ).

ناش ( Nash ) طی برّرسی هایی کشف کرده است که مدیران کار‌آمد، علایق کلامی و مجاب سازی بسیاری دارند. پژوهش های انجام شده توسط دونت ( Dont ) در سال ۱۹۶۷، تصویری از یک مدیر موفّق ترسیم میکند که واجد خصوصیّات تسلّط اعتماد به نفس و جسارت است. گیزه لی ( Gizelli ) در سال ۱۹۷۱ با انجام پژوهش هایی هشت صفت شخصیّتی و پنج صفت انگیزشی را به لحاظ اهمیّت احتمالی آنها، برای موفّقیّت مدیریّت مورد مطالعه قرار داده است ولی نتیجه گیری های جالبی را پیشنهاد می کند و معتقد است اهمّیت اعتماد به نفس در موفّقیّت مدیر کاملاً مورد تأیید قرار گرفته است. سرانجام کورمن نون ورایان ( Corman Non Rayan ) ( 1975 ) در مطالعه بر روی چند هزار مدیر سطوح متوسطه و بالا کشف کردند که مهارت های شناختی و اقدام به زیر دستان تا اندازه ی زیادی پیش بینی کننده ی موفّقیّت هستند ( کورمن، ک، آبراهام، ۱۳۷۰ ).

مک کردی ( ۱۹۷۷ ) می نویسد که عدم رضایت شغلی منجر به یکی از چهار وضعیّت زیر می گردد :

۱- مدیران و کارکنان خونسرد و بی علاقه می شوند.

۲- جاه طلبی های خود را با بالا رفتن از نرده بان سازمان به طور افراطی نشان می دهند.

۳- واکنش های دفاعی خاصّی از خود بروز می دهند.

۴- سازمان را ترک می کنند.

مریسر ( Mercer‌ ) ( ۱۹۹۳ ) می گوید که رضایت شغلی در تحقیقات فراموش شده است و بیشتر بر روی اطّلاعات موجود کار می شود. نامبرده می گوید که محقّقین به این نتیجه رسیده اند که تحقیق در زمینه ی رضلیت شغلی مدیران، سخت مورد نیاز می باشد.

ب – خلاصه ی تحقیقات انجام شده در ایران :

از تازه ترین تحقیقات که در این زمینه به عمل آمده، تحقیق خانم صفیّه محمّدیان که راجع به عوامل مؤثّر بر عدم رضایت شغلی مدیران آموزشی مقطع ابتدایی ( دخترانه ) نواحی هفت گانه شهر مشهد است که در سال ۱۳۷۷ انجام پذیرفته است و نتایج حاصل ار آن به شرح زیر می باشد :

۱- نتایج فرضیّه ی اوّل حاکی از آن است که رشته ی تحصیلی بر عدم رضایت شغلی مدیران آموزشی تأثیر ندارد  و آزمون های آماری معنا دار بودن ارتباط ر تأیید نکرده است، ولی نتیجه ی بعضی تحقیقات نشان دادند که بیشتر مدیران مدارس تخصّص شغلی لازم را ندارند و اکثر آنان به دلیل فقدان تخصّص در رشته ی مدیریّت آموزشی و رشته ای مربوط به آموزش و پرورش و طی نکردن دوره های آموزشی مدیریّت از اصول مدیریّت، اطّلاع کافی ندارند و می تواند به طور جدّی در ایفای نقش ایشان مؤثّر باشد.

۲- مدیران دارای تحصیلات دانشگاهی به احتمال ۹۹% از مدیران فاقد تحصیلات دانشگاهی در زمینه ی شناخت افراد پر نفوذ اجتماعی و پیش بینی واکنش های این افراد و بسیج منافع و امکانات موجود توانا ترند ( قنّاد رضایی، عبّاس، ۱۳۶۹ ).

۳- سابقه ی مدیریّت کم هم می تواند یکی از عوامل مؤثّر در نارضایتی مدیران آموزشی باشد.

۴- وجود سابقه ی خدمت اکثر مدیران آموزشی عصر جدید رو به کاهش است و این خود صراحتاً عامل مهمّی در عدم رضایت شغلی مدیران آموزشی می تواند باشد.

۵- الف) سبک‌ مدیریّت هدف گرایی متوسط را اکثریّت افراد قبول دارند و هیچ ارتباطی بین این نوع سبک مدیریّت و عدم رضایت شغلی پاسخگویان، شناسایی نشده است. امّا به هر حال با توجّه به اهمیّت مشارکت کارکنان در چند سال اخیر، این گونه سبک مدیریّت که اهدافش فقط اهداف سازمان و عدم توجّه به خلّاقیّت کارکنان است ، مورد پسند جامعه و نظام کنونی کشورمان نمی باشد.

ب) در سبک مدیریّت عضو گرا، مدیریّت سعی دارد با ایجاد رضایت باطنی در کارکنان به انگیزش انجام امور محوّله و تشویق و ترغیب در کارکنان بپردازد ( عسکریان، مصطفی، ۱۳۷۳ )، که البته جامعه ی ما زیاده روی را مطلوب نمی داند.

ج ) در سبک مدیریّت سایه نما به نظر می رسد که ارتباط بین این سبک مدیریّت و عدم رضایت شغلی به وضوح مشخّص می باشد.

د ) اثر افراد موافق سبک میتنه رویی در حدّ متوسط بوده اند و تحلیل درصدی ارتباط بین عدم رضایت شغلی و این سبک را نشان می دهد.

ه ) بین سبک ایده  آل مدیریّت و عدم رضایت شغلی پاسخگویان شدّت رابطه ی ضعیف به دست آمده است . قابل تعمیم به جامعه ی آماری نمی باشد. عبّاس قنّاد رضایی در سال ۱۳۶۹ تحقیقی تحت عنوان « مقایسه ی مدیران دارای تحصیلات دانشگاهی در زمینه ی تغییر و نو آوری از نظر دبیران مدارس راهنمایی پسرانه ی تهران » انجام داده است. نتایج به دست آمده از سؤالات و فرضیه های این تحقیق نشان دادند که مدیران دارای تحصیلات دانشگاهی به احتمال ۹۰ درصد در مواردی از مدیران فاقد تحصیلات دانشگاهی توانا ترند که پاره ای از این موارد عبارتند از :

– توانایی ریشه یابی و حل ابتکاری مشکلات

– انتقاد پذیری نسبت به معلّمان

– داشتن آگاهی کافی نسبت به وضع مطلوب تعلیم و تربیت

– خنثی سازی مقاومت های معلّمین به طریق منطقی در مقابل تغییر

– آگاهی به محدودیّت هایی که ابزار و تکنولوژی برای معلّمین در ایفای وظایفشان به وجود     می آآورد.

– تخصّص در زمینه ی اجرای طرح های تغییر و نو آوری

– بسیج افراد مؤثّر در حمایت از وجود تغییر و نو آوری

همچنین در این تحقیق نتیجه گرفته شده که مدیران دارای تحصیلات دانشگاهی به احتمال ۹۹ % از مدیران فاقد تحصیلات دانشگاهی در زمینه ی شناخت افراد پر نفوذ اجتماعی، پیش بینش واکنش های این افراد، بسیج منافع و امکانات موجود توانا ترند.

تحقیقی در سال ۱۳۷۰ تسط گروه تحقیق و برنامه ریزی کارشناسی آموزش ابتدایی استان اصفهان در مورد « رابطه ی مدیران مدارس با مدرک تحصیلی و سوابق خدمت آنان » انجام گرفته که در تجزیه و تحلیل اطّلاعات، موارد زیر از جمله غلل موفّقیّت در امر مدیریّت شناخته شده است.

– داشتن سطح علمی بالاتر نسبت به سایر معلّمان

– داشتن توانایی های تخصّصی شغلی

– داشتن اطّلاعات کافی در زمینه ی محتوای مطالب درسی به ویژه روش های تدریس

– آشنایی به مسایل تربیتی و روان شناسی کودکان

– آگاهی در تهیّه، تکمیل و کاربرد وسایل کمک آموزشی

– داشتن اطّلاعات تخصّصی در زمینه ی طراحی آموزشی – تحلیل آموزشی

نتایج تحقیق خانم اکرم منتظر الظهور در سال ۱۳۷۳ در مورد برّرسی ویژگی های مدیر آموزشی موفّق شهرستان اصفهان نشان می دهد که ویژگی « مهارت در بر قراری روابط انسانی و ایجاد روحیّه ی تفاهم و همکاری » یکی از ویژه گی های مهمّی است که در تئوری های جدید مدیریّت و نظام های آموزشی، بسیار مطرح و مورد نظر می باشد و ۵/۹۴ % دبیران و اولیا و ۳/۹۳ % مسئولین و مدیران این ویژگی را برا یمدیر آموزشی لازم و ضروری دانسته اند و در رابطه با دارا بودن تحصیلات دانشگاهی در زمینه ی مدیریّت آموزشی و علوم تربیتی ۹۶ % دبیران و اولیا ، ۹۹ % مسئولین و مدیران نظر کاملاً موافق داشته اند و در نتیجه یافته ها نشان داد که دارا بودن دانش و اطّلاعات کافی در زمینه ی مدیریّت برای مدیر آموزشی موفّق مورد تأکید قرار دارد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *