جدول بررسی تولید فرش دستباف در استان خراسان:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران


 

شاخص آماری

جدول(2-5-4): بررسی مشخصه های آمار توصیفی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان خراسان

میانگین

میانه

مدانحراف استانداردواریانسدامنه

آموزش بافندگان

4449/07/04

ایجاد کارگاههای مجتمع تولید فرش

3449/08/04

وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش

344114

هماهنگی بین بخش تولید و صادرات

4448/07/03

استفاده از رنگزاهای طبیعی

4448/06/03

استفاده از مواد اولیه مرغوب

4449/08/04

تسهیلات و اعتبارات دولتی

33319/04

ایجاد بازار بورس فرش

33419/04

شیوه بافت خاص استان (گره،چله کشی،پودگذاری،…)

4447/06/03

قابلیت دسترسی و فراوانی رنگزاهای طبیعی

4447/05/03

شیوه های مختلف بافت متأثر از تعدد اقوام منطقه

4447/06/03

نوع مواد اولیه قابل دسترس دراستان

4447/05/03

طرح و نقشه های بومی استان

4447/05/03

  • « تأثیر آموزش بافندگان » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (1-2-5-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
1/21/21/23بسیار ضعیف
8/97/77/711ضعیف
6/478/378/3754متوسط
8/883/413/4159زیاد
1002/112/1116بسیار زیاد
100100143حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر آموزش بافندگان » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (1-2-5-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (1-3-5-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
6/25-6/283

بسیار ضعیف

6/17-6/2811ضعیف
4/256/2854متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو4/306/2859زیاد
99%417/946/12-6/2816بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 17/94 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر ایجاد کارگاههای مجتمع تولیدی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (2-2-5-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
2/42/42/46بسیار ضعیف
7/145/105/1015ضعیف
3/486/336/3348متوسط
938/448/4464زیاد
1007710بسیار زیاد
100100143حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر ایجاد کارگاههای مجتمع تولیدی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (2-2-5-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (2-3-5-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
6/22-6/286

بسیار ضعیف

6/13-6/2815ضعیف
4/196/2848متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو4/356/2864زیاد
99%439/936/18-6/2810بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 39/93 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (3-2-5-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
8/98/98/914بسیار ضعیف
8/167710ضعیف
8/44282840متوسط
9/971/531/5376زیاد
1001/21/23بسیار زیاد
100100143حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (3-2-5-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (3-3-5-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
6/14-6/2814

بسیار ضعیف

6/18-6/2810ضعیف
4/116/2840متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو4/476/2876زیاد
99%457/1256/25-6/283بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 57/125 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر هماهنگی بین بخش تولید و صادرات » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (4-2-5-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
0000بسیار ضعیف
8/28/28/24ضعیف
2/254/224/2232متوسط
9/628/378/3754زیاد
1001/371/3753بسیار زیاد
100100143حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر هماهنگی بین بخش تولید و صادرات » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (4-2-5-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (4-3-5-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
000

بسیار ضعیف

8/31-8/354ضعیف
8/3-8/3532متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو3/188/3554زیاد
99%323/463/178/3553بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 23/46 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر استفاده از رنگزاهای طبیعی» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (5-2-5-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
0000بسیار ضعیف
8/28/28/24ضعیف
9/321/301/3043متوسط
3/785/455/4565زیاد
1007/217/2131بسیار زیاد
100100143حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر استفاده از رنگزاهای طبیعی» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (5-2-5-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (5-3-5-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
000

بسیار ضعیف

8/31-8/354ضعیف
3/78/3543متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو3/298/3565زیاد
99%323/548/4-8/3531بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 23/54 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر استفاده از مواد اولیه مرغوب» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (6-2-5-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
7/07/07/01بسیار ضعیف
4/87/77/711ضعیف
4/36282840متوسط
7/794/434/4362زیاد
1003/203/2029بسیار زیاد
100100100حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر استفاده از مواد اولیه مرغوب» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *