جدول بررسی تولید فرش دستباف در استان خراسان:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران


 

شاخص آماری

جدول(2-5-4): بررسی مشخصه های آمار توصیفی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان خراسان

میانگین

میانه

مد انحراف استاندارد واریانس دامنه

آموزش بافندگان

4 4 4 9/0 7/0 4

ایجاد كارگاههای مجتمع تولید فرش

3 4 4 9/0 8/0 4

وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش

3 4 4 1 1 4

هماهنگی بین بخش تولید و صادرات

4 4 4 8/0 7/0 3

استفاده از رنگزاهای طبیعی

4 4 4 8/0 6/0 3

استفاده از مواد اولیه مرغوب

4 4 4 9/0 8/0 4

تسهیلات و اعتبارات دولتی

3 3 3 1 9/0 4

ایجاد بازار بورس فرش

3 3 4 1 9/0 4

شیوه بافت خاص استان (گره،چله كشی،پودگذاری،…)

4 4 4 7/0 6/0 3

قابلیت دسترسی و فراوانی رنگزاهای طبیعی

4 4 4 7/0 5/0 3

شیوه های مختلف بافت متأثر از تعدد اقوام منطقه

4 4 4 7/0 6/0 3

نوع مواد اولیه قابل دسترس دراستان

4 4 4 7/0 5/0 3

طرح و نقشه های بومی استان

4 4 4 7/0 5/0 3

  • « تأثیر آموزش بافندگان » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (1-2-5-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
1/2 1/2 1/2 3 بسیار ضعیف
8/9 7/7 7/7 11 ضعیف
6/47 8/37 8/37 54 متوسط
8/88 3/41 3/41 59 زیاد
100 2/11 2/11 16 بسیار زیاد
100 100 143 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر آموزش بافندگان » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (1-2-5-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (1-3-5-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
6/25- 6/28 3

بسیار ضعیف

6/17- 6/28 11 ضعیف
4/25 6/28 54 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 4/30 6/28 59 زیاد
99% 4 17/94 6/12- 6/28 16 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 17/94 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر ایجاد كارگاههای مجتمع تولیدی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (2-2-5-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
2/4 2/4 2/4 6 بسیار ضعیف
7/14 5/10 5/10 15 ضعیف
3/48 6/33 6/33 48 متوسط
93 8/44 8/44 64 زیاد
100 7 7 10 بسیار زیاد
100 100 143 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر ایجاد كارگاههای مجتمع تولیدی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (2-2-5-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (2-3-5-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
6/22- 6/28 6

بسیار ضعیف

6/13- 6/28 15 ضعیف
4/19 6/28 48 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 4/35 6/28 64 زیاد
99% 4 39/93 6/18- 6/28 10 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 39/93 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (3-2-5-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
8/9 8/9 8/9 14 بسیار ضعیف
8/16 7 7 10 ضعیف
8/44 28 28 40 متوسط
9/97 1/53 1/53 76 زیاد
100 1/2 1/2 3 بسیار زیاد
100 100 143 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار زیاد» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (3-2-5-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (3-3-5-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
6/14- 6/28 14

بسیار ضعیف

6/18- 6/28 10 ضعیف
4/11 6/28 40 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 4/47 6/28 76 زیاد
99% 4 57/125 6/25- 6/28 3 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 57/125 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر هماهنگی بین بخش تولید و صادرات » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (4-2-5-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
0 0 0 0 بسیار ضعیف
8/2 8/2 8/2 4 ضعیف
2/25 4/22 4/22 32 متوسط
9/62 8/37 8/37 54 زیاد
100 1/37 1/37 53 بسیار زیاد
100 100 143 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر هماهنگی بین بخش تولید و صادرات » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (4-2-5-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (4-3-5-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
0 0 0

بسیار ضعیف

8/31- 8/35 4 ضعیف
8/3- 8/35 32 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 3/18 8/35 54 زیاد
99% 3 23/46 3/17 8/35 53 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 23/46 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر استفاده از رنگزاهای طبیعی» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (5-2-5-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
0 0 0 0 بسیار ضعیف
8/2 8/2 8/2 4 ضعیف
9/32 1/30 1/30 43 متوسط
3/78 5/45 5/45 65 زیاد
100 7/21 7/21 31 بسیار زیاد
100 100 143 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر استفاده از رنگزاهای طبیعی» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (5-2-5-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (5-3-5-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
0 0 0

بسیار ضعیف

8/31- 8/35 4 ضعیف
3/7 8/35 43 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 3/29 8/35 65 زیاد
99% 3 23/54 8/4- 8/35 31 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 23/54 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر استفاده از مواد اولیه مرغوب» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (6-2-5-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
7/0 7/0 7/0 1 بسیار ضعیف
4/8 7/7 7/7 11 ضعیف
4/36 28 28 40 متوسط
7/79 4/43 4/43 62 زیاد
100 3/20 3/20 29 بسیار زیاد
100 100 100 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر استفاده از مواد اولیه مرغوب» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *