تجزیه و تحلیل یافته ها:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران


– جدول (6-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
55-7015

بسیار ضعیف

32-7038ضعیف
3870108متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو5670126زیاد
99%497/1237-7063بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 97/123 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (7-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
3/123/123/1243بسیار ضعیف
3/544242147ضعیف
6/843/303/30106متوسط
1/976/126/1244زیاد
1009/29/210بسیار زیاد
100100350حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « ضعیف» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (7-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (7-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
27-7043

بسیار ضعیف

7770147ضعیف
3670106متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو26-7044زیاد
99%471/17460-7010بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 71/174 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر تمرکز گرایی در صادرات » بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (8-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
7/37/37/313بسیار ضعیف
8/351/3232112ضعیف
9/691/3434119متوسط
7/938/237/2383زیاد
1003/63/622بسیار زیاد
1007/99349کل
3/01انحراف آماری
100350حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر تمرکز گرایی در  صادرات   » بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (8-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (8-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
8/56-8/6913

بسیار ضعیف

2/428/69112ضعیف
2/498/69119متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو2/138/6983زیاد
99%464/1418/47-8/6922بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 64/141 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر عضویت ایران در سازمانهای بین المللی » بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (9-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
6/86/86/830بسیار ضعیف
7/371/291/29102ضعیف
583/203/2071متوسط
7/817/237/2383زیاد
1003/183/1864بسیار زیاد
100100350حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر عضویت ایران در سازمانهای بین المللی » بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « ضعیف» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (9-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (9-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
40-7030

بسیار ضعیف

3270102ضعیف
17071متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو137083زیاد
99%442/406-7064بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 42/40 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی فرش» بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (10-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
0000بسیار ضعیف
1/51/51/518ضعیف
329/269/2694متوسط
1/831/511/51179زیاد
1009/169/1659بسیار زیاد
100100350حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی فرش» بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (10-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (10-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
000

بسیار ضعیف

5/69-5/8718ضعیف
5/65/8794متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو5/915/87179زیاد
99%365/1605/28-5/8759بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 65/160 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر ممنوعیت صدور فرش های نا مرغوب» بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (11-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
3/03/03/01بسیار ضعیف
6/43/43/415ضعیف
4/199/149/1452متوسط
9/704/514/51180زیاد
1001/291/29102بسیار زیاد
100100350حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر ممنوعیت صدور فرش های نا مرغوب» بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (11-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (11-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
69-701

بسیار ضعیف

55-7015ضعیف
18-7052متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو11070180زیاد
99%434/3033270102بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 34/303 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر اعمال سلایق خریداران و نیازهای بازار» بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (12-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
6/06/06/02بسیار ضعیف
3/27/17/16ضعیف
1/219/189/1866متوسط
749/529/52185زیاد
100262691بسیار زیاد
100100350حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر اعمال سلایق خریداران و نیازهای بازار» بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (12-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (12-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
68-702

بسیار ضعیف

64-706ضعیف
4-7066متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو11570185زیاد
99%403/320217091بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 03/320 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر کاهش مراحل مختلف صادراتی» بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (13-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
3/23/23/28بسیار ضعیف
9/126/106/1037ضعیف
421/291/29102متوسط
884646161زیاد
100121242بسیار زیاد
100100350حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر کاهش مراحل مختلف صادراتی» بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (13-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (13-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
62-708

بسیار ضعیف

33-7037ضعیف
3270102متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو9170161زیاد
99%460/24128-7042بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 60/241 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر حمایتها و تسهیلات (اعتبارات) دولتی » بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (14-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
3/123/123/1243بسیار ضعیف
5/372/251/2588ضعیف
8/642/271/2795متوسط
1/914/263/2692زیاد
1009/89/831بسیار زیاد
1007/99349کل
3/01انحراف آماری
100350حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر حمایتها و تسهیلات (اعتبارات) دولتی » بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (14-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (14-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
8/26-8/6943

بسیار ضعیف

2/188/6988ضعیف
2/258/6995متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو2/228/6992زیاد
99%476/528/38-8/6931بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 76/52 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *