بـحث ونتیجه گیری:دانلود پایان نامه رشته روانشناسی,بررسی مقایسه ای شاخص (Berg ) در بیماران سکته مغزی وافراد سالم

دانلود پایان نامه

 

فصـــــــــل چـــــهارم
 

                           بـــــحث ونتیـــــــــــجه گیری

 


  • مــــــقدمه

دراین فصل پس از مروری بر مفاهیم پایه وارائه چکیده هایی از نتایج و اطلاعات آماری بدست آمده ، فرضیه ها از دیدگاههای مختلف مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار گرفته ونتایج با تحقیقات پیشین مقایسه می شود.

۱-۴ : مـــــروری بر مفـــــاهیم پایـــــــه

کنترل پوستچرال از تعامل سه سیستم حسی – حرکتی ، وستیبولار وبینایی ناشی می شود .جهت ایجاد کنترل پوستچرال علاوه بر اجزای حسی  به اجزای حرکتی نیزنیاز است . اجزای حرکتی درکنترل پوستچرال شامل سیستمهای عصبی – عضلانی وعضلانی – اسکلتی می باشند. درسیستم عصبی – عضلانی توانایی برای هماهنگ کردن چندین عضله در سینرژی های عضلانی پوستچرال برای نگهداری ثبات ضروری است .

 

۱-۱-۴ : مشکلات هماهنــــــگی حرکتــــــی

درابتدا لازم است درمورد مشکلات هماهنگی حرکتی مطالبی عنوان شود ومشخص شود که چگونه نقص نرولوژیک می تواند هماهنگی عضلات درکنترل پوستچرال را متاُثر کند .

مشکلات هماهنگی دراستراتژیهای حرکتی پوستچرال شامل موارد زیر می باشند :

  • اختلال در مرحله بندی sequencing

الف ) برعکس شدن الگوی بکارگیری عضلات

Nashner ( 1983 ) وهمکارانش گزارش کرد ه اند که دربیماران spastic hemiplegia  c.p  مراحل فعالیت عضلانی دراغتشاش رو به جلو در پای غیر همی پلژی از گاستروکیمنوس شروع وبعد از ۳۰ ثانیه به همسترینگ می رسد ، اما در پای همی پلژی اول از همسترینگ شروع وبعد به گاستروکیمنوس می رسد.

این تغییر الگوی بکارگیری عضلات باعث کاهش گشتاور پای همی پلژی می شود و درنهایت تعادل دراین افراد کاهش پیدا می کند.

لذا می توان عنوان کرد که دربیمار همی پلژی الگوی فعالیت دیستال به پروکزیمال عضلات دچاراختلال می شود.

ب) تاُخیر دربکارگیری عضلات پروکزیمال سینرژی

بیماران دچارنقص نرولوژیک گاهی اوقات تاُخیرطولانی غیرطبیعی دربکارگیری عضلات پروکزیمال سینرژی دارند .

Shunway – cook  و olmscheid  درسال ۱۹۹۰ برروی بیماران بزرگسال با ضایعه تروماتیک مغزی تحقیقی را انجام دادند و عنوان کردند که عضلات پروکزیمال به دنبال اعمال اغتشاش به طورغیرطبیعی تاُخیر دارند. لذا تاُخیر درفعالیت این عضلات باعث حرکت اضافی درزانو وهیپ می شود. لذا سینرژی عضلانی کارایی لازم را برای کنترل فرد برای تاُثیرغیرمستقیم روی مچ پا را ندارد .

ج) انقباض همزمان عضلات آنتاگونیست

انقباض همزمان مشکل شایعی دربیماران با نقص نرولوژیک می باشد (Nashner , 1993 ) .مشخصه انقباض همزمان ،انقباض همزمان عضلات گروه جلویی وگروه خلفی بدن می باشد .انقباض همزمان باعث ایجاد rigidity  ( سفتی ) وکاهش واکنش های تعادلی می گردد.

۲ ) تاُخیر در فعال شدن جوابهای پوستچرال

Diener وهمکارانش ( ۱۹۸۴ ) فعالیت عضلات را در جواب به اعمال اغتشاش به شکل Translation  و Rotation  دربیماران همی پلژی مطالعه کردند . آنها گزارش کردند که اختلال در مرحله بندی ، زمانبندی و آمپلی تود فعالیت عضلات پوستچرال پای همی پلژی وجود دارد .

 

۳ ) مشکلات درسطح بندی آمپلی تود جواب عضلانی

برای نگهداری تعادل احتیاج به تولید نیرو برای کنترل وضعیت بدن درفضا با سطح مناسب بر حسب درجه بی ثباتی است ، این بدان معنی است که برای یک اغتشاش کوچک ما به مقدار سطح فعالیت متناسب با آن نیازمند هستیم .

Horak درسال ۱۹۹۰ گزارش کرد که بیماران با اختلال درسیستم عصبی مرکزی قادربه پیش بینی کردن سطح فعالیت عضلانی نمی باشند ودرمقابل اعمال اغتشاش درمقدارهای متفاوت قادر به تولید نیرو متناسب با آن نمی باشند .

جواب پوستچرال عضلانی خیلی زیاد Hypertonic  نامیده می شود وارتباط با جبران بیش از حد sway  بدن دارد که درنهایت باعث ایجاد گشتاور زیاد واصـــــــلاح بیش ازحـــــــــد ( over correction  )  و بی ثباتی مجدد می شود.

۴) : مشکلات تطابق حرکتی

کنترل طبیعی پوستچرال این امکان را فراهم می کند که درمقابل تغییرات task  جوابهای حرکتی تطابق داشته باشد . ناتوانی برای تطابق حرکتی درمقابل نیازهای task  دربسیاری از بیماران با نقص نرولوژیک دیده می شود . بیماران یک الگوی ثابــــت در حرکـــــــــــت ( sterotyped ) پیدا می کنند .

۲-۱-۴ : مشکلات حسی

همان طور که قبلاً گفتیم برای کنترل طبیعی پوستچرال به (A) سازماندهی اطلاعات حسی از سیستم های بینایی ، حسی – حرکتی و وستیبولار ( B) هماهنگی اطلاعات حسی با اعمال حرکتی است .

مشکلات حسی که می تواند کنترل پوستچرال را مختل کند شامل :

اختلال درتطابق حسی درتغییر مورد نیاز task ومحیط

الف )ازدست دادن یک حس

چگونه ازدست دادن یک حس کنترل پوستچرال را متاُثر می کند ؟ این به چند فاکتور بستگی دارد : (a ) دردسترس بودن بقیه حس ها برای شناسایی وضعیت بدن درفضا

( B ) دردسترس بودن فیدبکهای صحیح برای وضعیت بدن درفضا ( c) تفسیرصحیح وانتخاب اطلاعات حسی صحیح بیماران همی پلژی ممکن است یکی از حس های آنها دچاراختلال شود وآن هم حس حسی – حرکتی می باشد . اما دراین بیماران درصورتی که دو حس دیگر وستیبولار وبینایی سالم باشند می توانند درطولانی مدت از دوحس دیگر به عنوان جایگزین استفاده کنند واختلال پوستچرال کمتری پیدا می کنند .

ب) ازدست دادن زیاد بودن ( Redundancy) حس ها

دربعضی موارد ازدست دادن چندین حس باعث بی ثباتی می شود .در بیماران همی پلژی  درصورتی که علاوه برسیستم حسی – حرکتی ، سیستم بینایی نیز دچاراختلال گردد ، تعادل درآنها به طورمعنی داری کاهش می یابد وآنها دچـــــاربی ثباتی می شونــــــــد     ( Badke,Difabio 1991) .

ج) وزن گذاری خشک ( inflexible ) برروی اطلاعات حسی

عدم تطابق حسی می تواند ناشی از وزن گذاری خشک برروی اطلاعات حسی باشد . این بدان معناست که دربیماران با نقص نرولوژیک ، به یک حس وابستگی زیادی پیدا می کنند مثلاً وابستگی به بینایی یا حسی – حرکتی . هنگامی که حس های دیگر پیام کمتری ارسال نمایند دقت گزارشهای نهایی کاهش پیدا می کند وبی ثباتی حاصل می شود .

 

  • اختلال در تفسیر اطلاعات حسی

برای ایجاد یک جواب پوستچرال احتیاج به یک چارچوب پوستچرال به عنوان رفرنس داریم ، که این ناشی از تغییراطلاعات حسی وایجاد یک تصویرکلی ازبدن مـــی باشد . به عنوان مثال درافراد سالم محدوده ثبات شامل دو پا می باشد ، اما دربیماران همی پلژی راست محدوده ثبات شامل پای چپ وعصا درسمت چپ می باشد ( shunway – cook  و Mccolum 1990 ) . اختلاف بین تصویر واقعی وتصویردرونی محدوده ثبات می تواند باعث بی ثباتی وافزایش ریسک افتادن شود

.

۲-۴ : بررسی مقایسه ای نمره کلی آزمون برگ درافراد سالم سالمند با افراد بیمار همی پلژی

نتایج واطلاعات آماری بدست آمده ، نشان دهنده آن است که نمره کلی آزمون برگ درافراد سالم سالمند به طورمعنی داری بیشتراز افراد بیمار همی پلژی می باشد .

  • بحــــــــث

دربررسی متون مختلف درمورد افراد سالم سالمند مشخص شد که تعادل با افزایش سن ، کاهش تدریجی نشان می دهد . همچنین نشان داده شد که ثبات پوستچرال افراد مسن تر نسبت به افرادی که سن آنها پایین تراست ، به طورقابل ملاحظه ای ، حتی زمانی که هیچ اغتشاشی به آنها وارد نمی شود ، کمتراست . با توجه به اینکه ثابت شده است که ریسک افتادن افراد سالمندی که نمره تست برگ آنها بالاتراز ۴۵ بوده کمتراز افرادی بود که نمره برگ آنها کمتراز ۴۵ داشتند . بنابراین می توان به این نتیجه رسید که افرادی که نمره تست آنها پایین بوده است نیازمند مداخلات درمانی مناسب می باشند تا به این ترتیب ریسک افتادن را درافراد سالم سالمند کاهش داد .

درمورد افراد بیمار همی پلژی نیز با توجه به اینکه مشخص شده است که تعادل نه تنها نوعی توانایی کارکردی است بلکه نوعی پیش مهارت ضروری برای اجرای فعالیتهای روزمره زندگی می باشد واز آن جایی که تعادل دربیماران سکته مغزی با کاهش نوسان پوستچرال ، بی ثباتی وعدم وابستگی به سیستم بینایی به خصوص درصفحه فرونتال ، بهبود پیدا می کند وبا دانستن این مطلب که بیماران همی پلژی که حداقل یکبارافتادن را تجربه کرده اند به طور مشخصی از نمره مقیاس تعادل برگ پایین برخورداربوده اند ، نتیجه می گیریم که بیمارانی راکه درمعرض خطرافتادن ( با استفاده از آزمون برگ ) درسرویس توانبخشی هستند را باید مشخص کرد وسپس درمان مناسب رابرای این مساُله به طورویژه درنظر گرفت .

با توجه به اینکه بدنبال سکته مغزی ، ازطرفی به دنبال آسیب به مراکز CNS وازطرفی دیگر به دلایل همراه مانند صدمات حسی ، عضلانی – اسکلتی وبیومکانیک ، اختلال درتعادل درسیستم اعصاب مرکزی وارد می شود ودرافراد سالم سالمند به علت کاهش قدرت عضلانی ، کاهش واکنشهای  righting ، کاهش استفاده از حس عمقی واستفاده بیش از حد ازسیستم بینایی ، کاهش استراتژی مچ پا وافزایش استفاده از استراتژی هیپ و  stepping و….. اختلال درتعادل ایجاد می شود ، بنابراین می توان به این نتیجه رسید که نمره کلی آزمون برگ درافراد سالمند سالم قاعدتاً باید به طورمعنی داری بیشتراز افراد بیمارهمی پلژی می بود که نتایج واطلاعات آماری بدست آمده نیز دربررسی مقایسه ای این دو گروه درستی مطالب فوق را ثابت کرد . نتایج این پژوهش مشا به تحقیقات (۱۹۹۶ ) Bogle thobahn LD و Pyykkot (1994) و Mirjam- de Heart  (۲۰۰۴) و Teasell R (2002)بود.

 

۳-۴ : بررسی مقایسه ای نمره ایستای آزمون برگ درافراد سالم سالمند باافراد بیمار همی پلژی

نتایج واطلاعات آماری بدست آمده نشان دهنده آن است که نمره ایستای آزمون برگ درافراد سالم سالمند به طورمعنی داری بیشترازافراد بیمارهمی پلژی می باشد.

  • بحــــــــث

همان طورکه درمبحث قبل نیز گفته شد نشان داده شده است که تعادل با افزایش سن درافراد سالمند سالم به علل کاهش قدرت عضلانی ، کاهش استفاده از حس عمقی واستفاده بیش از حد ازسیستم بینایی ، کاهش استراتژی مچ پا و …. کاهش تدریجی نشان می دهد  وباتوجه به اینکه مشخص شده است که باافزایش سن فرد سعی می کند که درهنگام ایستادن فاصله پاهایش را ازهم بیشترکند وعدم تعادل درافراد زیر ۷۰ سال درمقایسه با افراد بالای ۷۰ سال ونیز درافراد بالای ۸۵ سال ، بسیار کمتر می باشد ، این امرمؤید آن است که باید برای افراد سالمندی که شاخص ایستای تعادلی آنها پایین است ، برنامه درمانی ویژه به منظور بهبود شاخص ایستای تعادل وکاهش برهم خوردن تعادل ایستای آنها درنظرگرفت که البته این اقدامات درمانی می تواند شامل افزایش قدرت عضلانی اندام تحتانی ، تمرینات ویژه برای بهبود حس عمقی واستفاده کمتر از سیستم بینایی ونیز تمریناتی برای بهبود استراتژی مچ پا وکاهش استفاده از استراتــــژی هیپ می باشد .

درمورد افراد همی پلژی نیز با توجه به اینکه اختلال تعادل آنها به علت آسیبهایی است که به سیستم تعادل مرکزی واجزای مرتبط به آن مانند سیستم حسی ، اسکلتی – عضلانی و….. وارد می شود ، بنابراین می توان نتیجه گرفت که شاخص ایستای تعادلی  آنها پایین تراز افراد سالمند سالم  است .

درنهایت می توان به این نتیجه رسید که نمره شاخص ایستای آزمون برگ درافراد سالم سالمند قاعدتاً باید به طورمعنی داری بیشتراز افراد بیمارهمی پلژی می بود که نتایج واطلاعات آماری بدست آمده نیز دربررسی مقایسه ای این دو گروه درستی مطالب فوق را ثابت کرد نتایج این پژوهش مشابه تحقیقات Ian Maclean , smith MD ( 1994) بود .

 

۴-۴ : بررسی مقایسه ای نمره پویای آزمون برگ درافرادسالم سالمند با افراد همی پلزی

نتایج واطلاعات آماری بدست آمده نشان دهنده آن است که نمره پویای آزمون برگ در افراد سالم سالمند به طورمعنی داری بیشترازافراد همی پلژی می باشد.

  • بحــــــث

مطابق مباحث مطرح شده درقسمتهای فوق ، واضح است که زمانی که شاخص ایستای تعادل با افزایش سن درافراد سالمند سالم به علل مطرح شده قبل ، کاهش یابد ، کاهش شاخص پویای تعادل کاملاً منطقی وقابل انتظاراست به طوریکه دربررسی دوگروه ازافراد سالمندی که افتادن را تجربه کرده بودند با گروهی که هرگز افتادن را تجربه نکرده بودند ، نشان داده شده است  که افرادی که درگروه اول قرار گرفتند ، نمره شاخص پویای برگ آنها کمتراز کسانی بود که درگروه دوم قرار گرفته بودند وهمین طور ثابت شده است که با استفاده از شاخص پویای آزمون برگ می توان ریسک افتادن را در افراد سالم به طورمعنی داری پیش بینی کرد.

درمورد افراد همی پلژی با توجه به اینکه در بررسی های متعدد نشان داده شده  است که کاهش قدرت عضلانی دراندام تحتانی ناشی ازسکته مغزی دارای تاُثیرضعیفی روی شاخص پویای تعادل دربیماران پس از سکته مغزی می باشد وعلت اصلی کاهش شاخص پویای تعادل ، همان اختلال وآسیب به مراکز تعادلی واجزای وابسته به سیستم اعصاب مرکزی می باشد وبا دانستن این موضوع که بیمارانی که حداقل یکبار افتادن را تجربه کرده اند به طورمشخصی شاخص پویای تعادل آنها کمتراز کسانی است که افتادن را تجربه نکرده اند ،می توان نتیجه گرفت که شاخص پویای تعادلی افراد همی پلژی پایین ترازافراد سالمند سالم است .

درنهایت می توان به این نتیجه رسید که نمره شاخص پویای آزمون برگ درافراد سالمند سالم قاعدتاً باید به طورمعنی داری بیشترازافراد همی پلژی می بود که نتایج واطلاعات آماری بدست آمده نیز دربررسی مقایسه ای دوگروه درستی مطالب فوق را ثابت کرد . نتایج این پژوهش مشابه تحقیقات Lajoiey ( 2004 ) و Kiligyte I (2003 ) بود.

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *