بررسی فرضیه ها:‌ دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی : بررسی عوامل ایجاد انگیزه معلمان و مدیران مقاطع مختلف تحصیلی جهت استفاده از راه کارهای نوین آموزش استناد زده شده

دانلود پایان نامه
جدول شماره ۳ ، فراوانی و درصد آزمودنیها بر اساس تحصیلات
تحصیلات شاخصهای آماری فراوانی درصد
دیپلم ۹۰ ۹۱/۴۵
فوق دیپلم ۴۲ ۴۲/۲۱
لیسانس ۳۲ ۳۲/۱۶
فوق لیسانس ۲۸ ۲۸/۱۴
دکترا( دانشجو) ۴ ۰۴/۲

بر اساس جدول فوق ۹/۴۵ درصد آزمودنیها تحصیلات دیپلم ۴۲/۲۱ درصد فوق دپیلم ۳/۱۶ درصد لیسانس ۲۸/۱۴ فوق لیسانس و ۰۴/۲ درصد دانشجوی دکترا هستند . یعنی بر اساس داده های فوق به این نتیجه می‌رسیم که بیشتر افراد با تحصیلات بالا تمایل چندانی به این شغل ندارند . بنابراین افراد تحصیل کرده کمتر راغب ورود به این شغل هستند.

جدول شمراه ۴ ، یافته های عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه در شغل
عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه در شغل فراوانی درصد
تشویق مادی ۱۸  
پیشرفت شغلی ۳۹  
استقلال در عمل درصد ۳/۱۶
سناخته شدن ۲/۹ ۱/۷
داشتن ارج و قرب اجتماعی ۹/۱۹ ۹/۴۵
بدون پاسخ ۳ ۰/۱
جمع
۱۹۶

بر اساس داده های جدول فوق ۲/۹ درصد آزمودنیها اعتقاد به عامل تشویق مادی و ۹/۱۹ درصد اعتقاد به پیشرفت شغلی ،‌۳/۱۶ اعتقاد به استقلال در عمل ،‌۱/۷ درصد اعتقاد به شناخته شدن ، ۹/۴۵ درصد اعتقاد به داشتن ارج و قرب اجتماعی دادند و ۵/۱ درصد هم پاسخی به این سوال نداده اند .

جدول شماره ۵ یافته های رابطه داشتن انگیزه و رضایت شغلی با استفاده از راه کارهای نوین بر اساس میانگین و انحراف استاندارد .

شاخص آماری نمونه میانگین انحراف استاندارد
انگیزه و رضایت شغلی ۱۹۶ ۴۹/۴۶ ۸۹/۱۰
استفاده از کارهای نوین ۱۹۶ ۵۵/۸ ۸۱/۲

 

جدول شماره ۶ ، همبستگی سن رضایت شغلی و استفاده از راه کارهای نوین

Y X شاخصها
۶۹/۴۶ ۱ X
۱ ۶۹/۴۶ Y

۶۹/۶۴=R

۱۹۴=۲-۱۹۶=dt

بر اساس داده های جدول چون بین رضایت شغلی و استفاده از راه کارهای نوین آنها ضریب همبستگی برابر یا تقریباً ۶۵ درصد می‌باشد بنابراین به طور معنا دار بین رضایت شغلی و استفاده از راه کارهای نوین همبستگی بالاست.

 

جدول شماره ۷ آزمون t مستقل بین زنان و مردان در عامل رضایت شغلی

جنسیت شاخصهای آماری تعداد میانگین انحراف استاندارد
زن ۱۱۱ ۷۷۴۸/۴۸ ۴۵۲/۱۰
مرد ۸۵ ۵۱۱۷۶/۴۳ ۷۹۶/۱۰

۴۴/۳=t

۱۹۴=۲/۱۹۶=dt

چون t محاسبه شده بین آزمودنیهای زن و مرد در عامل رضایت شغلی بر اساس نتایج بدست آمده (۴۴/۳=t ) و با درجه آزادی برابر (۱۹۴=dt) می‌باشد . از t جدول که برابر (۹۶/۱=t) در سطح اطمینان ۹۵ درصد بیشتر است . بنابراین آزمودنیهای زن و مرد در رضایت شغلی تفاوت معنادار ، دارند و با توجه میانگین زنان که برابر (۵۲/۴۳=x ) می‌باشد. بنابراین زنان رضایت شغلی بیشتری از مردان دارند.

 

جدول شماره ۸ آزمون T مستقل بین زنان و مردان در عامل استفاده از راه کارهای نوین

جنسیت شاخصهای آماری تعداد میانگین انحراف استاندارد
زن ۱۱۱ ۸۹۱۹/۸ ۷۱۵/۲
مرد ۸۵ ۰۴۷۱/۸ ۸۸۲/۲

۱۰/۲=T

۱۹۴=df

در جدول بالا نتایج آزمون t مستقل بین آزمودنیهای زن و مرد در عامل استفاده از راه کارهای نوین آورده شده است بر اساس نتایج بدشت آمده در درجه آزادی ۱۹۴ و سطح ۹۵% مقدار (۱۰/۲)t بدست آمده از مقدار t جدول (۹۶/۱=t) بزرگتر است بنابراین بین زنان و مردان دو عامل استفاده از راه کارهای نوین تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به میانگین استفاده از راه کارهای نوین زنان (۸۹/۸=x?) نسبت به مردان (۰۴/۸=x? ) بیشتر است.

 

بررسی فرضیه ها:‌

به طور کلی در ارتباط با فرضیه اول که عبارت است از :‌

رضایت شغلی موجب افزایش استفاده از راه کارهای نوین میگردد. بر اساس داده های پژوهش شده چون رضایت شغلی معلمان و مدیران و استفاده از راه کارهای نوین آنها ضریب همبستگی برابر ۶۹/۶۴ یا تقریباً ۹۵ درصد می‌باشد .بنابراین به طور معنا دار بین رضایت شغلی و استفاده از راه کارهای نوین همبستگی بالاست.

پس فرض صفر که تفاوت بین رضایت شغلی و استفاده از راه کارهای نوین معمان و مدیران قائل نمی‌شود رد می‌گردد.

 

فرضیه دوم :‌

میزان رضایت شغلی در معلمان و مدیران بر اساس جنسیت متفاوت است.

بر اساس نتایج پژوهش چون t مستقل محاسبه شده بین مرد و زن برابر (۴۴/۳=t) و با درجه آزادی برابر (۱۹۴=t) می‌باشد از t جدول که برابر (۱۹۶=t) در سطح اطمینان ۹۵ دصد بیشتر است . بنابراین معلمان و مدیران زن و مرد در مورد رضایت شغلی تفاوت معنادار دارند و با توجه به میانگین زنان که برابر (۷۷/۴۸=x ) و میانگین مردان (۵۲/۴۳=x) می‌باشد.

فرضیه سوم :‌

میزان استفاده از راه کارهای نوین بر اساس جنسیت ( زن و مرد ) متفاوت است .

تفاوت میزان استفاده از راه کارهای نوین معلمان و مدیران زن و رضایت شغلی آنها بر اساس آزمون برابر (۱۰/۲=t) با درجه آزادی ۱۹۴ و سطح اطمینان ۹۵% از t جدول برابر (۹۶/۱) بیشتر است . بنابراین فرض دوم پژوهش تأیید می‌گردد و فرض صفر که تفاوت بین رضایت شغلی و استفاده راه کارهای نوین در معلمان و مدیران قائل نمی‌شود رد میگردد و با توجه به میانگین که میانگین زنان برابر (۸۹/۸=x) و میانگین مردان برابر (۰۴/۸=x) می‌باشدمیانگین استفاده از راه کارهای نوین دختران بیش از پسران است . پس معلمان و مدیران مرد علاقه بیشتری به شغل معلمی دارند.

به طور کلی براساس یافته های این پژوهش بین رضایت شغلی و استفاده از راه کارهای نوین در معلمان و مدیران ضریب همبستگی بالاست و داشتن رضایت شغلی معلمان و مدیران زن بیش از معلمان و مدیران مرد است و میزان تحصیلات درترغیب به حرفه معلمی عامل مهمی است و کسانی که از نظر تحصیلات در سطح بالایی هستند تمایل چندانی براتی ورود به این شغل ندارند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی عوامل ایجاد انگیزه معلمان و مدیران مقاطع مختلف تحصیلی جهت استفاده از راه کارهای نوین آموزش استناد زده شده۴۳برگ

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *