اهداف تحقیق:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

دانلود پایان نامه

۱-۴. اهداف تحقیق

هدف کلی: هدف کلی این‌تحقیق بررسی اثر‌بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان است.

هدف کاربردی: بهره‌گیری از راهبردهای درمانی رویکرد طرحواره- محور به منظور تغییر و اصلاح طرحواره‌های ناکارآمد زنان متاهل و کمک به توانمندی آنان در ایجاد، حفظ و افزایش رضایتمندی در زندگی زناشویی.

۱-۵. فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌ی اصلی:

۱) درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان موثر است.

فرضیه‌های فرعی:

۲) درمان براساس رویکرد طرحواره- محور در بهبود نحوه ارتباط زناشویی زنان موثر است.

۳) درمان براساس رویکرد طرحواره- محور در بهبود روش‌های حل تعارض زنان موثر است.

۴) درمان براساس رویکرد طرحواره- محور در بهبود رابطه جنسی زنان موثر است.

۱-۶. متغیرها

متغیر مستقل: درمان طرحواره- محور است که توسط یانگ و همکارانش (۲۰۰۳-۱۹۹۰) توسعه یافته و یک درمان ترکیبی است.

متغیرهای وابسته: متغیرهای رضایت زناشویی، نحوه ارتباط، حمل تعارض و رابطه توسعه یافته و یک درمان ترکیبی است.

متغیرهای وابسته: متغیرهای زناشویی، نحوه ارتباط، حمل تعارض و رابطه جنسی هستند که توسط‌پرسشنامه رضایت‌زناشویی انریچ (ENRICH) اندازه گیری می‌شوند.

۱-۷. تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان اختصاصی

تعریف مفهومی رضایت زناشویی: حالتی از رضایت و خشنودی در ازدواج است که از جنبه‌های درون فردی، تجارب ذهنی خوشایند و از جنبه میان فردی، هماهنگی میان انتظارات یک فرد با طرف مقابل است که در زمینه‌های گوناگونی چون سبک زندگی، ارتباط، رابطه‌جنسی، درآمد‌و تصمیم‌گیری وجود دارد (برنشتاین و برنشتاین، ۱۹۸۶؛ ترجمه سهرابی، ۱۳۸۴؛ گاتمن و همکاران، ۱۹۹۳).

تعریف عملیاتی رضایت زناشویی: در این پژوهش «رضایت زناشویی»، نمره‌ای است که آزمودنی‌ها در آزمون رضایت زناشویی انریچ (ENRICH) بدست می‌آورند.

ارتباط[۱]: عبارتست از فرآیندی که در طی آن زن و شوهر چه به صورت کلامی در قالب گفتار و چه به صورت غیر کلامی در قالب گوش دادن، تامل، حالت چهره و ژست‌های مختلف با یکدیگر به تبادل احساسات یکدیگر می‌پردازند. یکی از راههای نگریستن به‌ساختار خانواده، توجه به الگوی ارتباطی زوجین، یعنی کانال‌های ارتباطی است که از طریق آنها زن و شوهر با یکدیگر به تعامل مثبت می‌پردازند (فاورز[۲] و اولسون،[۳] ۱۹۹۶).

حل تعارض[۴]: حل تعارض بر انعطاف پذیری همسران در تشخیص مساله و حل آن، راهبردها و روش‌های بحث‌های مربوط به حل تعارض اشاره دارد (فاورز و اولسون، همان منبع).

روابط جنسی[۵]: احساسات افراد نسبت به روابط جنسی با همسرشان، میزان رضایت از ابراز عواطف، سطح راحت بودن در صحبت راجع به مسائل جنسی، نگرش‌ها در مورد رفتار جنسی و رابطه جنسی در این حیطه گنجانده می‌شود. همچنین تصمیم گیری راجع به تنظیم خانواده و نگرش در مورد تعرض جنسی در رابطه زناشویی در این حیطه قرار دارد (فاورز و اولسون، همان منبع).

* نحوه ارتباط، حل تعارض و رابطه جنسی، هر کدام خرده مقیاس‌هایی هستند که توسط پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ اندازه گیری می‌شوند.

طرحواره: واژه «طرحواره» در حوزه‌های پژوهشی مختلفی به کار برده شده است. طرحواره به‌طور کلی، به‌عنوان ساختار، قالب یا‌چارچوب تعریف می‌شود. طرحواره‌ها در احساسی که ما از خودمان داریم، نقش محوری دارند. در بافت روان شناسی و روان درمانی، طرحواره به طور کلی به عنوان یک اصل سازمان بخش کلی در نظر گرفته می‌شود که برای درک تجارب زندگی هر فرد ضروری است. طرحواره‌ها، در اوایل زندگی شکل می‌گیرند و خودشان را به تجارب بعدی زندگی تحمیل می‌کنند. با این‌تعریف کلی، طرحواره می‌تواند مثبت‌یا منفی و‌سازگار یا ناسازگار باشد و می‌تواند در اوایل زندگی یا در مسیر بعدی زندگی شکل بگیرد (یانگ و همکاران، ۲۰۰۳).

تعریف مفهومی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه: یانگ (۲۰۰۳-۱۹۹۰) معتقد‌است برخی از طرحواره‌ها به ویژه آنهایی که عمدتا در نتیجه تجارب ناگوار دوران کودکی شکل می‌گیرند، ناکارآمد هستند می‌توانند باعث بروز مشکلات بین فردی شوند. این طرحواره‌ها که تحت عنوان طرحواره‌های ناسازگار اولیه بررسی شده‌اند، الگوهای هیجانی و‌شناختی خود آسیب‌رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفته‌اند و در مسیر زندگی تکرار می‌شوند. البته رفتار یک فرد بخشی از طرحواره محسوب نمی‌شود، چون یانگ معتقد است که رفتارهای ناسازگار بین فردی در پاسخ به طرحواره به وجود می‌آیند. بنابراین رفتارها از طرحواره‌ها نشات می‌گیرند ولی بخشی از آن نیستند (یانگ و همکاران، همان منبع). طرحواره‌های ناکارآمد اولیه به پنج حوزه اصلی تقسیم می‌شوند.

تعریف عملیاتی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه: در‌این پژوهش، منظور از « طرحواره‌های ناکارآمد اولیه»، طرحواره‌هایی هستند که براساس پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ[۶](YSQ) نمره ۳ و بالاتر می‌گیرند. این پرسشنامه در جلسه اول به گروه آزمایش داده شده تا آن را به عنوان تکلیف خانگی تکمیل کنند.

طرحواره‌های حوزه بریدگی/ طرد[۷]: این حوزه مربوط به ارضا نشدن نیاز به امنیت و برقرار ارتباط رضایت بخش با دیگران است. انتظار اینکه نیازهای شخصی ثبات و امنیت و تعلق خاطر به شیوه‌ای قابل پیش بینی ارضا نخواهد شد (کاستیل و همکاران، ۲۰۰۷). طرحواره‌های این حوزه عبارتند از: رها شدگی/ بی ثباتی، بی اعتمادی/ بد رفتاری، محرومیت هیجانی، نقص/ شرم، انزوای اجتماعی/ بیگانگی.

طرحواره‌های حوزه خود گردانی و عمل مختل[۸]: این حوزه انتظارات فرد از خودش و محیط را در مورد امکان جدا شدن، مستقل شدن، بقا و عملکرد موفقیت آمیز را در برمی‌گیرد؛ به نحوی که فرد‌احساس می‌کند برای جدایی، بقا و عملکرد مستقل یا انجام موفقیت‌آمیز تکالیف توانایی کافی ندارد‌(کاستیل[۹] و‌همکاران، همان‌منبع). طرحواره‌های این حوزه عبارتند از: وابستگی/ بی کفایتی، آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری، خود تحول نیافته/ خود گرفتار، شکست.

طرحواره‌های حوزه محدودیت‌های مختل[۱۰]: این حوزه، نمایانگر نقص در مسئولیت‌ها و محدودیت‌های فردی برای خود از قبیل مسئولیت پذیری نسبت به دیگران یا اهداف بلند مدت در زندگی می‌باشد و منجر به مشکلاتی در رابطه با رعایت حقوق دیگران و همکاران با آنان جهت تعهد می‌شود (کاستیل و همکاران، همان منبع). طرحواره‌های این حوزه عبارتند از: استحقاق/ بزرگ منشی، خویشتن داری/ خود انضباطی ناکافی.

طرحواره‌های حوزه معطوف به دیگران بودن[۱۱]: این حوزه نمایانگر تمرکز بیش از حد فرد به تمایلات و احساسات دیگران و در مقابل نادیده گرفتن نیازهای خود به منظور دریافت عشق و پذیرش، تداوم ارتباط با دیگران یا اجتناب از انتقام و تلافی دیگران است (کاستیل و همکاران، همان منبع). طرحواره‌های این حوزه عبارتند از: اطاعت، ایثار، پذیرش جویی/ جلب توجه.

طرحواره‌های حوزه‌گوش به‌زنگی بیش از حد و بازداری[۱۲]: افرادی که طرحواره‌های مربوط به این حیطه را دارند بیش از حد بر واپس زنی احساسات و تکانه‌های خود انگیخته تاکید دارند و قوانین درونی شده آنها چندان سخت گیرانه است که مانع برقراری روابط‌صمیمانه و‌آرامش برای فرد می‌شود (کاستیل و همکاران، همان منبع). طرحواره‌های این حوزه عبارتند از: منفی گرایی/ بد بینی، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه/ عیب جویی افراطی، تنبیه.

تعریف مفهومی طرحواره درمانی: طرحواره درمانی، یک درمان ترکیبی است که به وسیله یانگ و همکارانش (۲۰۰۳- ۱۹۹۰) براساس مفاهیم درمان شناختی- رفتاری رشد یافت. این درمان ترکیبی از رویکردهای شناختی- رفتاری، دلبستگی، گشتالت، روابط موضوعی، ساختار گرایی، و روانکاوی است. طرحواره درمانی بر کشف ریشه‌های تحولی دوران کودکی و نوجوانی، مشکلات روان شناختی، تکنیک‌های هیجانی، روابط درمانگر و بیمار و سبک‌های مقابله‌ای ناکارآمد تاکید دارد.

تعریف عملیاتی طرحواره درمانی: در این پژوهش منظور از « طرحواره درمانی»، پروتکل درمانی کوتاه مدت یانگ است (یانگ و همکاران، ۲۰۰۳) که به مدت ۸ جلسه ۴۵ دقیقه‌ای اجرا شد و فرصت آن ضمیمه است.

[۱] . Relation ship

[۲] . Fowers

[۳] . Olson

[۴] . conflict solving

[۵] . sexual relationship

[۶] . Young Schema questionare

[۷] . Disconnection- Rejection

[۸] . Impaired

[۹] . Castille

[۱۰] . Impaired limits

[۱۱] . Other- Directedness

[۱۲] . Over vigilance- Inhibition

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *